4208 rezydentur w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym

W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie jest dostępnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 w pozarezydenckim. Wnioski będzie można składać od 1 lutego w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

Dziedziny, w których jest przyznanych najwięcej miejsc rezydenckich:

459 – medycyna rodzinna
414 – choroby wewnętrzne
220 – chirurgia ogólna
206 – pediatria
206 – neurologia
186 – anestezjologia i intensywna terapia
186 – onkologia kliniczna
180 – położnictwo i ginekologia
175 – psychiatria
130 – neonatologia
126 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu
118 – medycyna ratunkowa
95 – patomorfologia
89 – radiologia i diagnostyka obrazowa
88 – radioterapia onkologiczna

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. Wniosek należy składać w terminie 1-28 lutego 2024 r., ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do 31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji. Listy rankingowe zostaną opublikowane  w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br.

I ETAP POSTĘPOWANIA

Lekarz w terminie 5 dni od dnia publikacji list rankingowych potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanej specjalizacji. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

II ETAP POSTĘPOWANIA

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne. Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, za pomocą SMK w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Decyzja ta ma charakter ostateczny, jeżeli nie zostanie ogłoszony trzeci etap postępowania.

Listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

EWENTUALNY – DODATKOWY (trzeci) ETAP POSTĘPOWANIA

W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, Minister Zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny, z puli miejsc szkoleniowych, które nie zostały wykorzystane na wcześniejszych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Minister Zdrowia poinformuje na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia o przeprowadzeniu albo nieprzeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą wziąć udział osoby, które spełnią następujące warunki:

1) nie zostaną zakwalifikowane w postępowaniu kwalifikacyjnym (w dodatkowym etapie nie biorą udziału osoby, które potwierdziły przyjęcie miejsca po I albo II etapie postępowania kwalifikacyjnego);

2) wskazały chociaż jeden wariant wyboru obejmujący tryb rezydencki i priorytetową dziedzinę medycyny oraz nie zostały zakwalifikowane na wcześniejszych etapach postępowania na ten wariant (jeżeli dana osoba została zakwalifikowana na dany wariat na wcześniejszych etapach postępowania i nie potwierdziła przyjęcia miejsca, wariant ten nie jest brany pod uwagę w dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego).

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej