6. Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji po 12 listopada 2005r.

Zgodnie z § 26 ust. 4 – 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.):

 1. Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie danej specjalizacji stażu szkoleniowego – obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w jednostce upoważnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i ewentualne skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.
 2. Kierownik specjalizacji może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie okresu odbywania specjalizacji lekarzowi, który zrealizował staż szkoleniowy za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie:

 • konsultant krajowy w danej dziedzinie lub jego przedstawiciel,
 • dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego
 • może uznać lekarzowi staże i szkolenia wymienione w punkcie 1 za równoważne ze
 • zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania specjalizacji,
 • jednak nie więcej niż o 1/3,(**)
 • może uznać lekarzowi, staże i szkolenie wymienione w punkcie 2, za równoważne ze
 • zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić o ten czas okres odbywania specjalizacji
 • w kraju.

Zespoły ekspertów będą rozpatrywały wnioski cztery razy w roku: po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września, a tym samym wnioski powinny wpłynąć do CMKP odpowiednio do 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia *)

Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2 stanowi załącznik do rozporządzenia.

W ww. wniosku powinny być wymienione jedynie elementy szkolenia specjalizacyjnego, które są przedmiotem wystąpienia.

(**)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz. 514, 567)

Art. 16ma. Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji określonego w przepisach Unii Europejskiej.

Warszawa, dnia 23 lutego 2007 r.
Dyrektor Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji przed 12 listopada 2005r.

Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, na podstawie § 47 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz.1779 z późn. zm.) – osoby, które zostały zakwalifikowane do odbywania specjalizacji na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tego rozporządzenia odbywają ją zgodnie z programem oraz okresem jej trwania określonym w tych przepisach.

Pojęcie okresu trwania specjalizacji obejmuje także skrócenie czasu odbywania specjalizacji przewidziane w § 17 ust. 3 –5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U Nr 83, poz. 905 z późn. zm.).

Tym samym, kierownicy specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 12 listopada 2005r. mogą przez cały okres szkolenia specjalizacyjnego występować do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne lekarzowi/lekarzowi dentyście elementów programu specjalizacji zrealizowanego w kraju lub za granicą nie dłużej niż w czasie 5 lat przed rozpoczęciem szkolenia lub za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji.

UWAGA: Ze względu na przewidzianą w rozporządzeniu procedurę poprzedzającą wydanie decyzji przez Ministra Zdrowia, wnioski należy składać nie później niż do 31 marca – dla lekarzy planujących przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w sesji jesiennej danego roku oraz nie później niż do 31 sierpnia dla lekarzy planujących przystąpienie do tego egzaminu w sesji wiosennej następnego roku

Warszawa, dnia 23 lutego 2007 r.
Dyrektor Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

Uzupełnienie komentarza do wniosku o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji.

Komentarz do wniosku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedkłada komentarz do załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

Komentarz uściśla wykaz dokumentów, które powinny być załączone do wniosku o uznanie przez Ministra Zdrowia odbytych szkoleń, określonych w § 26 rozporządzenia, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie właściwej specjalizacji.

I. Przez zapis „Dokumenty potwierdzające odbycie przez lekarza staży/kursów” należy rozumieć:

 1. zarejestrowane zaświadczenie z pieczątką jednostki, w której lekarzy odbył elementy szkolenia specjalizacyjnego, podpisane przez jej kierownika lub osobę bezpośrednio nadzorującą to szkolenie, zawierające informacje o:
  1. zakresie szkolenia,
  2. terminie szkolenia,
  3. miejscu jego realizacji /szpital – oddział, przychodnia, pracownia itp./,
  4. trybie realizacji szkolenia:
   • stałe lub okresowe zatrudnienie w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi w jednostce szkolącej w okresie odbywania przedmiotowego szkolenia, potwierdzone przez pracodawcę formalne oddelegowanie do jednostki szkolącej w ramach płatnego urlopu szkoleniowego – w jakim terminie i wymiarze w odniesieniu do zatrudnienia na pełnym etacie,
   • w ramach studiów doktoranckich realizowanych w jednostce uprawnionej do prowadzenia specjalizacji – z odniesieniem realizacji szkolenia do pełnoetatowego zatrudnienia,
   • w ramach umowy cywilnoprawnej o szkolenie zawartej z jednostką uprawnioną do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie /poświadczona kserokopia/.
  5. programie zrealizowanego szkolenia,
  6. wykaz zabiegów / procedur medycznych/, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył w ramach odbytego stażu szkoleniowego, z podaniem ich liczby.
 2. Poświadczoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu.

II. Przez zapis „Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany staż, dotycząca uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs był wpisany na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” należy rozumieć zarejestrowane zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą lub Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, opatrzone pieczątką nagłówkową wystawcy i odpowiednio podpisem kierownika jednostki wystawiającej, zawierające informację o:

 • uprawnieniach jednostki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez zainteresowanego lekarza / podanie terminu szkolenia i jego zbieżności z posiadanymi uprawnieniami jednostki /,
 • charakterze tych uprawnień / uprawnienia do prowadzenia specjalizacji, uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie stażu kierunkowego, spełnienie warunków do prowadzenia programowego kursu specjalizacyjnego – wpis na listę prowadzoną przez CMKP/.

Powyższy komentarz powinien być odpowiednio stosowany do dokumentacji potwierdzającej odbycie staży/kursów za granicą, a w szczególności danych potwierdzonych zaświadczeniami – o posiadaniu przez jednostkę uprawnień do prowadzenia specjalizacji na terenie danego kraju.

Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE i nabył kwalifikacje zawodowe na terytorium UE, do wniosku o uznanie staży lub kursów szkoleniowych odbytych zagranicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenie czasu trwania specjalizacji załącza kserokopie wymaganych dokumentów, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wnioskodawca, który nabył kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, do przedmiotowego wniosku składa dokumenty, które powinny spełniać poniższe warunki:

 • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.), ewentualnie przedłożone do wglądu na miejscu pracownikowi CMKP, który stwierdzi zgodność odpisu z oryginałem,
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl),
 • zaopatrzone w APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) w Apostille , jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi:
Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

Tryb postępowania dotyczący realizacji § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

 1. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji w sprawie uznania równoważności odbytych w kraju i za granicą staży szkoleniowych, staży kierunkowych lub kursów lub kursów za równoważne ze zrealizowaniem części programu danej specjalizacji, odbytych w okresie pięciu lat przed przystąpieniem do specjalizacji.
 2. Rozpatrywane są wnioski kierowników specjalizacji w sprawie uznania po rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego stażu szkoleniowego odbytego za granicą
 3. Kierownik specjalizacji kieruje wniosek do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP na druku wniosku stanowiącym załącznik do rozporządzenia. .
 4. CMKP sprawdza wniosek pod względem formalnym. Oddala wnioski, które nie spełniają warunków określonych w § 26 rozporządzenia lub w przypadku niepełnej dokumentacji występuje do lekarza o jej uzupełnienie.
 5. Dyrektor CMKP powołuje nie rzadziej niż cztery razy w roku – zespół ekspertów w celu wydania merytorycznej opinii.
 6. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty lekarza wraz z drukiem protokołu.
 7. Zespół wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania lub nie uznawania lekarzowi odbytych, w kraju lub za granicą, przed rozpoczęciem specjalizacji staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji wraz z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania specjalizacji lub odpowiednio uznania staży i szkoleń odbytych za granicą w czasie trwania specjalizacji wraz z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu trwania specjalizacji w kraju.
 8. CMKP sprawdza pod względem formalnym prawidłowość wydanej przez zespół opinii. W przypadku nieprawidłowości zwraca się do przewodniczącego zespołu z prośbą o przedstawienie ponownej opinii zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 9. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu, wnioskuje do Ministra Zdrowia o uznanie lekarzowi staży i szkoleń odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócenie okresu jej trwania lub w przypadku staży lub szkoleń odbytych za granicą po rozpoczęciu specjalizacji o uznanie ich równoważności z częścią programu specjalizacji i czasu skrócenie okresu trwania specjalizacji w kraju.
 10. Po otrzymaniu kopii decyzji Ministra Zdrowia CMKP przekazuje niezwłocznie do odpowiedniego WCZP informacje o uznaniu lekarzowi staży lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania specjalizacji.

Sprawy prowadzi:

 • Małgorzata Jaskólska – tel. 22-5601-050
 • Stefania Sady – tel. 22-5601-057,
 • Elżbieta Uszkiewicz – tel. 22-5601-054
 • Katarzyna Piotrowska – tel. 22-5601-058
 • Katarzyna Rostkowska – tel. 22-5601-056
 • Elżbieta Aniszewska – tel. 22-5601-055
 • Tomasz Postek  – tel. 22-5601-077
 • Magdalena Szelpuk-Tworowska – tel. 22-5601-052
 • Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22-5601-103

Wniosek

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski należy przesyłać do:
Biuro Uznawania Kwalifikacji CMKP
Warszawa, ul. Marymoncka 99/103

Komentarz do wniosku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedkłada komentarz do załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.).

Komentarz uściśla wykaz dokumentów, które powinny być załączone do wniosku o uznanie przez Ministra Zdrowia odbytych szkoleń, określonych w § 26 rozporządzenia, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie właściwej specjalizacji.

I. Przez zapis „Dokumenty potwierdzające odbycie przez lekarza staży/kursów” należy rozumieć:

 1. zarejestrowane zaświadczenie z pieczątką jednostki, w której lekarzy odbył elementy szkolenia specjalizacyjnego, podpisane przez jej kierownika lub osobę bezpośrednio nadzorującą to szkolenie, zawierające informacje o:
  1. zakresie szkolenia,
  2. terminie szkolenia,
  3. miejscu jego realizacji /szpital – oddział, przychodnia, pracownia itp./,
  4. trybie realizacji szkolenia:
   • stałe lub okresowe zatrudnienie w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi w jednostce szkolącej w okresie odbywania przedmiotowego szkolenia, potwierdzone przez pracodawcę formalne oddelegowanie do jednostki szkolącej w ramach płatnego urlopu szkoleniowego – w jakim terminie i wymiarze w odniesieniu do zatrudnienia na pełnym etacie,
   • w ramach studiów doktoranckich realizowanych w jednostce uprawnionej do prowadzenia specjalizacji – z odniesieniem realizacji szkolenia do pełnoetatowego zatrudnienia,
   • w ramach umowy cywilnoprawnej o szkolenie zawartej z jednostką uprawnioną do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie /poświadczona kserokopia/.
  5. programie zrealizowanego szkolenia,
  6. wykaz zabiegów / procedur medycznych/, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył w ramach odbytego stażu szkoleniowego, z podaniem ich liczby.
 2. Poświadczoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu.

II. Przez zapis „Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany staż, dotycząca uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs był wpisany na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” należy rozumieć zarejestrowane zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą lub Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, opatrzone pieczątką nagłówkową wystawcy i odpowiednio podpisem kierownika jednostki wystawiającej, zawierające informację o:

 • uprawnieniach jednostki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez zainteresowanego lekarza / podanie terminu szkolenia i jego zbieżności z posiadanymi uprawnieniami jednostki,
 • charakterze tych uprawnień / uprawnienia do prowadzenia specjalizacji, uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie stażu kierunkowego, spełnienie warunków do prowadzenia programowego kursu specjalizacyjnego – wpis na listę prowadzoną przez CMKP.

Powyższy komentarz powinien być odpowiednio stosowany do dokumentacji potwierdzającej odbycie staży/kursów za granicą, a w szczególności danych potwierdzonych zaświadczeniami – o posiadaniu przez jednostkę uprawnień do prowadzenia specjalizacji na terenie danego kraju.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej