Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021.
Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji osobiście, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, a jej transmisję internetową obejrzało już ponad tysiąc odbiorców.

W gmachu Uczelni, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, obecne były władze Uczelni oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów i Szkoły Doktorskiej, a także habilitanci, doktoranci i ich promotorzy. Życzenia skierowane do całej społeczności akademickiej CMKP, w formie krótkiego nagrania złożyli dr Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, profesor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz Filip Nowak, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Minutą ciszy uczczono pracowników Uczelni, którzy odeszli w minionym roku, odczytując ich nazwiska.

Wymieniono także osoby, którym w minionym roku akademickim nadano odznaczenia państwowe i resortowe. Najwyższe z przyznanych odznaczeń, tj.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Prof. Ewie Marcinowskiej-Suchowierskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych.

Ponadto za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia publicznego, postanowieniem Prezydenta RP zostały nadane:

Złoty Krzyż Zasługi:
 • dr n. med. Alicji Bauer,
 • prof. dr hab. n. med. Ewie Hennig,
 • dr. hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP,
 • dr. hab. n. o zdr. Januszowi Ostrowskiemu, prof. CMKP,
 • mgr inż. Zbigniewowi Piotrowskiemu
Srebrny Krzyż Zasługi:
 • prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Bikowi,
 • dr n. med. Agacie Kusz-Rynkun,
 • dr. hab. n. med. Grzegorzowi Madyckiemu, prof. CMKP,
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej,
 • dr. hab. n. med. Tadeuszowi Pieńkowskiemu, prof. CMKP,
 • dr. hab. n. med. Piotrowi Popławskiemu, prof. CMKP
 • mgr Michałowi Waszkiewiczowi
Brązowy Krzyż Zasługi:
 • dr hab. n. med. Marlenie Godlewskiej, prof. CMKP,
 • dr n. med. Małgorzacie Kalisz,
 • dr n. wet. Annie Litwiniuk,
 • prof. dr. hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu
Medal złoty za długoletnią służbę:
 • Annie Filipkowskiej,
 • Ewie Góreckiej,
 • mgr Wandzie Krasuskiej,
 • mgr Annie Mieczkowskiej,
 • mgr Jolancie Ostalskiej-Cybart
Medal srebrny za długoletnią służbę:
 • mgr Piotrowi Werżanowskiemu.

Natomiast Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej: dr hab. n. med. Joannie Jędrzejczak, prof. CMKP, prof. dr. hab. n. med. Markowi Szczepkowskiemu, dr n. med. Urszula Zielińskiej-Borkowskiej oraz dr. n. o zdr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu.

Dyrektor CMKP Prof. Ryszard Gellert  przedstawił najbliższych współpracowników wybranych w nowej kadencji:

 • prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Bika – Zastępcę Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektora
 • prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektora
 • mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Operacyjnych
 • mgr inż. Katarzynę Tomaszewską – Kwestora

Dziekanów:

 • dr. hab. n. med. Michała Mączewskiego, prof. CMKP – Dyrektora Szkoły Nauk Medycznych
 • dr. hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP – Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
 • dr hab. n. med. Urszulę Mackiewicz, prof. CMKP – Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Prodziekanów Szkoły Nauk Medycznych:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Piekiełko-Witkowską
 • prof. dr. hab. n. med. Artura Niedzielskiego

Prodziekanów Szkoły Zdrowia Publicznego

 • dr. hab. n. o zdr. Janusza Ostrowskiego, prof. CMKP
 • dr. n. o zdr. Wojciecha Zgliczyńskiego

Prodziekana Szkoły Doktorskiej:

 • dr hab. n. med. Monikę Dudę, prof. CMKP

W przemówieniu inauguracyjnym Dyrektor CMKP między innymi podkreślił konieczność zmian, jakie sytuacja pandemiczna wymusiła w szkoleniu podyplomowym. CMKP jako jedna z pierwszych uczelni w kraju już w pierwszych dniach epidemii wprowadziło streaming, e-learning i nauczanie hybrydowe. Zapewniło to bezpieczeństwo słuchaczom kursów specjalizacyjnych oraz społeczności CMKP, bez przerw w procesie kształcenia podyplomowego. W ciągu tygodnia od ogłoszenia w marcu tzw. lock-down’u, wszystkie kursy teoretyczne, wymagane wariantami lekarskich i lekarsko-dentystycznych programów specjalizacyjnych zaczęły się odbywać on-line. Prof. Gellert podkreślił, że „CMKP stało się uczelnią internetową gotową do globalnego działania, umożliwiając dostęp do wykładów 24000 słuchaczy i 600 wykładowcom. Dajemy możliwość prowadzenia jednocześnie ponad 40 kursów z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Opracowaliśmy również zasady weryfikacji zdalnej obecności słuchaczy, oceny ich uważności oraz pozyskiwania od słuchaczy anonimowej zwrotnej oceny dla każdego wykładu i wykładowcy”.

Tradycyjnie głównymi punktami pozostałej części uroczystości były:

Ślubowanie słuchaczy Szkoły Doktorskiej, które poprowadziła dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP, dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów – Dziekan, która przyjęła ślubowanie od słuchaczy Szkoły Doktorskiej. Indeks otrzymali: Julia Bartkowska, Patrycja Drapich, Klaudia Grochowalska, Marcin Grochowski, Kamil Kwolek , Paulina Rybkowska, Mateusz Szmit, Zuzanna Zambrowska i Magdalena Zgliczyńska.W imieniu Samorządu Doktorantów CMKP głos zabrała lek. Agnieszka Łebek-Szatańska ze Wspólnej Szkoły Doktorskiej, podkreślając, że mimo trudnego czasu, przed słuchaczami Szkoły Doktorskiej CMKP otwierają się nowe możliwości, kierunki i ścieżki kariery naukowej, doskonalenia zawodowego i rozwoju. Cytując słowa Stephena Hawkins’a, jednego z najwybitniejszych umysłów XXI wieku, który powiedział że inteligencja to zdolność adaptacji do zmian, wyraziła wiarę, że uzbrojeni w moc naszych umysłów i wytrwałość w zaplanowanych działaniach będziemy w stanie realizować nasze cele i odnosić sukcesy, a wzajemna życzliwość, solidarność i wsparcie całej społeczności akademickiej pozwoli Nam odnaleźć się w tym niespokojnym i niepewnym czasie.

Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk medycznych. W roku akademickim 2019/2020 stopień doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. n. med. Michał Ciebiera
dr hab. n. med. Rafał Kamiński
dr hab. n. med. Łukasz Paluch

Uroczysta promocja doktorów nauk medycznych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskali:

dr n. med. Paweł Bartosz, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
dr n. med. Magdalena Cybulska, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
dr n. med. Karol Jakub Deutsch, promotor pracy dr hab. n. med. Sebastian Stec
dr n. med. Konrad Dudek, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
dr n. med. Piotr Dudek, promotor pracy dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
dr n. med. Katarzyna Maria Głuchowska, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy prof. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
dr n. med. Dariusz Grzelecki, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
dr n. med. Paweł Karol Jaworski, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
dr n. med. Mieszko Krystian Kozikowski, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
dr n. med. Marta Katarzyna Oknińska, promotor pracy dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
dr n. med. Marta Piaścik-Gromada, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
dr n. med. Aleksandra Paterek, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
dr n. med. Sebastian Piotrowicz, promotor pracy dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
dr n. med. Michał Piłka, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
dr n. med. Artur Pytlakowski, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
dr n. med. Urszula Stachowska, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
dr n. med. Oleg Tchoriwski, promotor pracy dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP
dr n. med. Paulina Wieszczy, (rozprawa doktorska wyróżniona), promotor pracy dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
dr n. med. Sławomir Paweł Zarzycki, promotor pracy dr hab. n. med. Michał Sobstyl.

Wszystkim państwu jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Oprawę muzyczną w formie odtworzeń tradycyjnych utworów akademickich i Hymnu Państwowego zapewnił Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Iriny Bogdanovich.

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego do CMKP wpłynęły również listy gratulacyjne, w tym:

List Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego
List Marszałka Województwa Mazowieckiego 
List Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca
List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego
List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
List Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej