Konkurs Agencji Badań Medycznych

ABM ogłasza konkurs na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

Celem konkursu ogłoszonego przez ABM jest dofinansowanie opracowania i realizacji autorskiego, innowacyjnego programu rocznych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 11.07.2023 r. do 17.08.2023 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie https://konkurs.abm.gov.pl/#/ Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacyjne@abm.gov.pl

Główne założenia Konkursu

Realizacja opracowanego programu Studiów podyplomowych musi zakładać czas ich trwania na minimum 2 semestry obejmujące co najmniej 160 godzin dydaktycznych, przy czym dla studiów MBA minimum 350 godzin dydaktycznych i minimum 3 semestry.

Beneficjenci mogą zaproponować dowolne, innowacyjne studia z zakresu nauk biomedycznych, tym niemiej preferowanymi kierunkami Studiów podyplomowych są:

 • MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych;
 • Innowacje i komercjalizacja w ochronie zdrowia;
 • Rozwój leków i medycyna translacyjna;
 • Edukacja medyczna;
 • Zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe;
 • Bioinformatyka

Podmioty uprawnione do składania Wniosków

 1. W przypadku składania Wniosku przez jeden podmiot:
 • uczelnia publiczna utworzona przez organ państwa, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która prowadzi kształcenie stacjonarne na minimum jednym z wymienionych kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne;
 • uczelnia niepubliczna działająca w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która aktualnie prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim (minimum roczne doświadczenie w realizacji studiów na kierunku lekarskim)
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. 2021 poz. 77) o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 1. W przypadku składania Wniosku przez co najmniej dwa podmioty, jednak nie więcej niż trzy:

Konsorcjum, przy czym Liderem konsorcjum mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej, natomiast Konsorcjantami uczelnie publiczne utworzone przez organ państwa, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Czas realizacji Projektu

Maksymalny czas trwania Projektu powinien wynosić nie dłużej niż 4 lata, w tym od 1 do 3 kierunków Studiów podyplomowych, a w ramach danego kierunku Studiów od 1 do 5 edycji. Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., ale nie później niż 1 października 2024 r.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

Łączna alokacja konkursowa wynosi 30 mln PLN. Wysokość dofinansowania jednego Projektu wynosi maksymalnie 4,5 mln PLN, przy czym koszt jednego kierunku Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł, a koszt pojedynczej edycji Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 500 000,00 zł, a w przypadku Studiów MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych –  850 000,00 zł.

 

 

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej