Kursy dla elektroradiologów będą odbywać się w godzinach popołudniowych

Zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe kursy online podnoszące kwalifikacje zawodowe elektroradiologów. Kursy rozpoczynają się 24 kwietnia i potrwają do 30 czerwca br. Nowością jest to, że będą realizowane w godzinach popołudniowych. W ramach kursu możliwe jest uzyskanie 16 punktów edukacyjnych oraz dofinansowanie w wysokości do 400 zł na zakup specjalistycznych podręczników.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • bezpłatny udział w kursie online;
 • 16 pkt edukacyjnych;
 • dostęp online do materiałów szkoleniowych;
 • dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 400 zł na osobę;
 • po zdaniu testu otrzymuje zaświadczenie.

Kursy rozpoczynają się 24 kwietnia i potrwają do 30 czerwca. Do wyboru są 2 warianty:

Wariant I

pon. 15.30-18.45
wtorek 15.30-20.45
środa 17.30 – 20.30

Wariant II

śr. 16.15-20.45
czw. 17.00-22.00
pt. 16.15-20.00

Elektroradiolodzy w trakcie szkoleń m.in.:

 • dowiedzą się na czym polega diagnostyka obrazowa w chorobach zakaźnych;
 • poznają szczegóły oceny radiologicznej obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej;
 • nauczą się jak radzić sobie ze stresem zawodowym występującym u elektroradiologów związanym z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych;
 • na konkretnych przypadkach będą się uczyć jak rozpoznawać chorobę zakaźną w obrazach radiologicznych.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem „REACT 02/2022”.

Należy dostarczyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. Dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia, z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Wzory dokumentów, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Pod powyższym linkiem znajduje się również regulamin rekrutacyjny i program szkolenia.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia razem z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych u pacjentów z chorobami zakaźnymi. Uczestnicy szkoleń mogą podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza związanych z chorobą COVID-19. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach priorytetowych

Projekt pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu zostanie zorganizowanych m.in.: 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ok. 8000 lekarzy – realizujących jedną z dwunastu specjalizacji priorytetowych – otrzyma wsparcie w kształceniu podyplomowym. W projekcie będą mogli wziąć udział […]

27.11.2023
Więcej