Pierwsze obrony rozpraw doktorskich w 2023 roku

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia odbyły się obrony rozpraw doktorskich lek. Bartosza Pacewskiego z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP oraz lek. Katarzyny Białowolskiej z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP. 

Lek. Pacewski jako rozprawę przedstawił pracę pt. Optymalizacja wymiarów tętniaka aorty brzusznej i tętnic biodrowych u chorych z krętością tych naczyń i zakwalifikowanych do leczenia stentgraftem, której promotorem jest dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP, a promotorem pomocniczym dr n. med. Piotr Słowiński.

Lek. Białowolska natomiast przedstawiła pracę pt. Analiza porównawcza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dwóch schematów dawkowania hiperbarycznej bupiwakainy w znieczuleniu podpajęczynówkowym do porodu operacyjnego w aspekcie rozwoju protokołów ulepszonej opieki okołooperacyjnej. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP, promotorem pomocniczym zaś dr n. med. Bartosz Horosz. 

Serdecznie gratulujemy!

Doktorant lek. Bartosz Pacewski wraz z promotorem oraz promotorem pomocniczym stojący na uczelni w garniturach oraz z pracą dyplomową
Doktorantka lek. Katarzyna Białowolska wraz ze swoją panią promotor oraz promotorem pomocniczym, a także dziekanem szkoły nauk medycznych po obronie
Aktualności

W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni. Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy […]

05.06.2023
Więcej
Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej