Wyrażenie zgody na przystąpienie do specjalizacj w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Komunikat
w sprawie uzyskania zgody Dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.).

Komunikat dotyczy osób, które posiadają wykształcenie inne niż wymagane obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia/* oraz
2) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w ww. rozporządzeniu oraz
2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia
i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w cytowanym powyżej rozporządzeniu , która wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w celu uzyskania zgody na odbycie szkolenia specjalizacyjnego składa wniosek do dyrektora CMKP.
Wniosek zawiera:
• imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
• datę i miejsce urodzenia;
• numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
• adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
• określenie przedmiotu wniosku;
• nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy;
• informację o:
– wykonywaniu czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia,
– aktualnym miejscu zatrudnienia,
– posiadanym stopniu lub tytule naukowym,
– posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.
Do wniosku dołącza się:
• kopię:
– dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
– dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji;
• kopię dokumentu potwierdzającego wykonywanie co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.

Dyrektor CMKP na podstawie opinii ekspertów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania.

formularz_wniosek_zgoda Dyr.CMKP

Klauzula informacyjna RODO

Tryb postępowania w sprawie uzyskania zgody dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia przez osobę
1. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do specjalizacji, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowany jest do dyrektora CMKP.
2. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek oraz dokumenty, o których mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
3. Dyrektor CMKP w celu uzyskania opinii w sprawie wykonywania czynności zawodowych przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami zespołowi ekspertów.
W skład zespołu ekspertów wchodzą:
1) konsultant krajowy w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
2) 2 osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
3) przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
4) przedstawiciel CMKP.
4. Zespół ekspertów przekazuje opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
5. Dyrektor CMKP na podstawie opinii ekspertów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania.
6. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Sprawy związane z uzyskaniem zgody dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, prowadzone są w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP.
Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

*/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.) – załącznik nr 2 do rozporządzenia,

KIERUNKI STUDIÓW, PO KTÓRYCH UKOŃCZENIU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA

Dziedziny specjalizacji –  tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1. epidemiologia – biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii

2. fizyka medyczna – fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej

3. inżynieria medyczna–  automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki

4. neurologopedia–  logopedii

5. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna –  biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

6. psychologia kliniczna –  psychologii

7.  zdrowie publiczne – administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

8. zdrowie środowiskowe – biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

9. mikrobiologia –  biologii, biotechnologii, mikrobiologii

10. toksykologia –  biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka

11. przemysł farmaceutyczny – biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka

12. radiofarmacja –  biologii, chemii

13. surdologopedia –  logopedii

14. psychoseksuologia – psychologii

15. embriologia kliniczna –  biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

16. psychoterapia dzieci i młodzieży–  psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, lekarskim

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej