Zakończyła się wiosenna rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne

Zakończyło się wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne. W sumie – po dwóch etapach rekrutacji – 2271 osób potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym: 1461 w ramach rezydentury i 810 w trybie pozarezydenckim.

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) i na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane ostateczne listy lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wiosennym postępowaniu (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne).

W tym postępowaniu było dostępnych 4 218 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w trybie pozarezydenckim. W tej rekrutacji złożonych zostało łącznie 3304 poprawnych formalnie wniosków. Wolnych pozostało 2757 miejsc rezydenckich.

Od jesieni 2022 r. zmieniły się zasady naboru na specjalizacje lekarskie. Lekarz ubiegający się o specjalizację może w jednym wniosku dokonać maksymalnie 15 wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki) oraz trzy jednostki, w których chciałby realizować szkolenie specjalizacyjne. W tej rekrutacji 336 osób wybrało 15 wariantów, a aż 1159 osób aplikowało tylko na jedno miejsce.

Następujące dziedziny były najbardziej popularne wśród lekarzy (pod uwagę wzięliśmy liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

 1. Dermatologia i wenerologia
 2. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 3. Medycyna rodzinna
 4. Ortodoncja
 5. Psychiatria
 6. Pediatria
 7. Anestezjologia i intensywna terapia
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Kardiologia
 10. Chirurgia stomatologiczna

Ważna informacja: Lekarz/lekarz dentysta biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko lekarza/lekarza dentysty;
 2. miejsce i datę urodzenia;
 3. numer PESEL a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
 4. wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Po upływie wyżej wymienionego dwudniowego terminu, wojewodowie będą mogli rozpocząć kierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

UWAGA: W związku z toczącymi się pracami nad aktualizacją systemu SMK, wystawianie skierowań przez urzędy wojewódzkie będzie możliwe od dnia 11 maja 2023 r.

Ważna informacja: Od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023 r. wprowadzony zostanie dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego, by zakwalifikować jak najwięcej lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach priorytetowych w trybie rezydenckim.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego wezmą udział osoby niezakwalifikowane w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, które w chociaż w jednym wariancie wybrały tryb rezydencki oraz priorytetową dziedzinę medycyny i nie zostały zakwalifikowane na wcześniejszych etapach postępowania na ten wariant. Do przeprowadzania dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą mieć zastosowanie zasady dotyczące pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej