SZKOŁA SYSTEMATIC REVIEW: Metodologia i Praktyka COLLEGIUM IUVENUM CMKP

Czas trwania: 8 spotkań online we wtorki o godz. 14.30 (2h, co dwa tygodnie)

Cele kursu: Celem tego kursu jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania przeglądów systematycznych oraz przygotowania kompletnego przeglądu gotowego do publikacji. Uczestnicy nabędą zdolność do rygorystycznego formułowania pytań badawczych, systematycznego przeszukiwania literatury, selekcji artykułów, oceny ryzyka stronniczości, analizy danych oraz precyzyjnego raportowania wyników.

Efekty: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu formułowania pytania badawczego, przeszukiwania baz danych, selekcji artykułów, oceny ryzyka stronniczości oraz analizy i interpretacji wyników, uczestnicy będą w stanie przeprowadzić rygorystyczny przegląd literatury zgodnie z najlepszymi praktykami naukowymi.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

  • Sformułować precyzyjne i dobrze zdefiniowane pytania badawcze przy użyciu metodyki PICO.
  • Wykazać umiejętność efektywnego przeszukiwania różnych baz danych, takich jak PUBMED, SCOPUS, Web of Science i Cochrane.
  • Przeprowadzić proces selekcji artykułów zgodnie z zasadami PRISMA flow chart oraz dokładnie udokumentować każdy etap tego procesu.
  • Wykazać umiejętność analizy ryzyka stronniczości i błędu systematycznego włączonych badań.
  • Przeprowadzić analizę statystyczną oraz metaanalizę wyników, z uwzględnieniem heterogeniczności.
  • Interpretować wyniki analizy statystycznej w kontekście badanego tematu.
  • Przygotować kompletny manuskrypt przeglądu literatury, w tym tabele, wykresy, opis wyników, dyskusję i wnioski, zgodnie z wytycznymi naukowymi.

Ostatecznym efektem tego kursu będzie to, że uczestnicy stworzą przegląd literatury, który spełni wysokie standardy naukowe i będzie gotowy do publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Forma zajęć: Spotkania prowadzone są w formie szkoły (mentoringu), podczas której uczestnicy przygotowują swój własny przegląd. Kurs składa się z 8 spotkań, z których każde obejmuje omówienie konkretnego etapu przeprowadzania przeglądu systematycznego oraz napotkanych problemów w takcie realizacji poprzedniego etapu. Pomocne w tym będą wykłady, warsztaty oraz praktyczne ćwiczenia.

Grupa docelowa: Kurs jest skierowany do młodych badaczy (członków Collegium Iuvenum)
i doktorantów CMKP, którzy posiadają koncepcję (temat) przeglądu systematycznego i chcą być regularnie wspierani w procesie jego tworzenia.

Prowadzący: dr Dorota Sys (oraz zaproszeni goście)

Materiały dydaktyczne: Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne zawierające omówienie każdego z etapów przeglądu systematycznego, przykładowe protokoły, zestawy pytań, oraz wskazówki dotyczące efektywnego przeszukiwania baz danych.

Ewaluacja: W ostatnim spotkaniu uczestnicy będą mieli okazję podsumować zdobytą wiedzę i umiejętności, oraz omówić swoje doświadczenia z kursu. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie na temat jakości kursu oraz przedstawić swoje plany na wykorzystanie nabytych umiejętności w przyszłości.

SZKOŁA SYSTEMATIC REVIEW: Metodologia i Praktyka

8 spotkań online we wtorki o godz. 14.30 (2h, co dwa tygodnie)

Harmonogram zajęć