Duża aparatura naukowo-badawcza

Finansowanie inwestycji w zakresie dużej aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej obejmuje inwestycje o wartości przekraczającej 500 000 zł

Informujemy o opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych środków oraz w raporcie z ich wykorzystania.

Wnioski dotyczące inwestycji związane są z:
1) kształceniem –  składa się je do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki albo do ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 460 ust. 1–6 ustawy;
2) działalnością naukową  – składa się je do ministra.

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa inwestycji: „Rozwój nowoczesnych metod operacyjnego leczenia obrzęku limfatycznego”
Miejsce realizacji: Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP

Okres realizacji: 12 miesięcy
Dofinansowanie: 2 873 232 zł
Całkowita wartość: 2 873 232 zł

Dotacja celowa, przekazana przez MEiN, przeznaczona jest na realizację, związanej z działalnością naukową, inwestycji polegającej na zakupie aparatury naukowo-badawczej: Super-mikroskopu operacyjnego oraz zestawu tytanowych narzędzi chirurgicznych do super-mikrochirurgii.