Akredytacja 2018 – informacje dla jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację

Szanowni Państwo,

Przed wysłaniem wniosku akredytacyjnego do CMKP, za pomocą SMK, uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanej nazwy jednostki nadrzędnej, komórki organizacyjnej, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych teleadresowych.

Poniższy komunikat dotyczy jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych wpisanych na listę CMKP.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zmian zaistniałych w jednostce akredytowanej (zmiana nazwy jednostki nadrzędnej, zmiana nazwy komórki, adresu, reorganizacja, zmiana formy prawnej itp.)  do CMKP należy przysłać następujące dokumenty:

  • pismo z informacją o zaistniałej zmianie podpisane przez właściciela/ dyrektora/prezesa,
  • kopię dokumentu na podstawie, którego dokonano zmian np. KRS, uchwała senatu, KR,
  • kopię oświadczenia do wojewody.

Zgodnie z procedurą postępowania w takich przypadkach, ustanowioną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSiOZ), jednostka organizacyjna wpisana na przedmiotową listę zobowiązana jest do złożenia ponownych wniosków specjalizacyjnych/stażowych w celu naniesienia zmian w SMK.

Uprzejmie prosimy o kontakt z CSiOZ, następnie po dokonaniu stosownych zmian oraz uzupełnieniu danych tj. numeru tel., adresu e-mail itp., prosimy złożyć wnioski specjalizacyjne/ wnioski stażowe we właściwej dziedzinie medycyny, w których nastąpiły zmiany, za pomocą SMK. W przypadku zmiany formy prawnej prosimy złożyć wniosek w typie  „ZMIANA FORMY PRAWNEJ”,  w innych przypadkach w typie „REORGANIZACJA”.

Do wniosku elektronicznego w typie REORGANIZACJA, ZMIANA FORMY PRAWNEJ, w zał. nr 4, prosimy dołączyć zeskanowane oświadczenie do Wojewody o spełnianiu warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego (oświadczenie do pobrania w zakładce: Załączniki do elektronicznego wniosku akredytacyjnego SMK).

Uprzejmie informujemy, że została zablokowana możliwość wypełniania wniosków o akredytację na staże kierunkowe. Jest to spowodowane koniecznością dokonania zmian we wniosku. O terminie zamieszczenia nowego formularza, zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie zamieszczonym na stronie CMKP i CSiOZ.

Uwaga:

Informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) nie jest twórcą systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), a jedynie jednym z jego użytkowników.
Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ
22-492-5019,
22-203-2766,
22-597-0976,
22-597-0975,
22-597-0980,
22-597-0921
lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Uwaga: Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.

Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych

Komunikat CSIOZ