Akredytacja 2018 – informacje dla jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy istnieje możliwość złożenia wniosków w typie: „Nowy wniosek”, „Zwiększenie liczby miejsc”, „Zmiana danych”.

Wniosek w typie ” Reorganizacja” będzie dostępny w drugiej połowie stycznia, natomiast „Zmiana formy prawnej” w drugiej połowie marca 2019 r.

Z dniem 7 grudnia została uruchomiona nowa funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia,  mająca na celu wydzielenie akredytacji z wniosków. Dodatkowo informujemy, że składając wniosek w typie ” zwiększenie liczby miejsc”, wypełniając pole „wnioskowana liczba miejsc specjalizacyjnych” należy wpisać liczbę tylko nowych miejsc, o które Państwo wnioskują. System zaciąga z poprzedniego wpisu posiadaną dotychczas przez Państwa liczbę miejsc specjalizacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.10.2018 r. CSiOZ udostępnił w SMK wniosek akredytacyjny na staże kierunkowe w typie „Nowy wniosek”.  Jeden wniosek można składać na kilka staży kierunkowych w ramach jednego zakresu specjalności, wybierając nazwę stażu ze słownika staży i dziedziny, dla których realizowany jest staż, np.:

Wniosek o akredytację na staż w zakresie: otorynolaryngologia

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– alergologia

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– medycyna ratunkowa

Staż kierunkowy w zakresie laryngologii

-medycyna lotnicza

Staż w poradni lub oddziale laryngologicznym

-medycyna rodzinna

Ponadto informujemy, że jednostki posiadające akredytację do prowadzenia specjalizacji,
które dokonały jakichkolwiek zmian w swoim profilu w SMK (zmiana nazwy jednostki nadrzędnej, zmiana nazwy komórki, adresu) są obowiązane złożyć do CMKP formularz o zmianę danych, celem naniesienia zmian na liście jednostek akredytowanych, prowadzonej przez Dyrektora CMKP i w SMK.

Przed wysłaniem wniosku akredytacyjnego do CMKP, za pomocą SMK, uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanej nazwy jednostki nadrzędnej, komórki organizacyjnej, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych teleadresowych z uwzględnieniem spacji, cudzysłowia, małych i wielkich liter, etc. 

Uwaga:

Informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) nie jest twórcą systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), a jedynie jednym z jego użytkowników.
Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ pod nr telefonu:  19 457
lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Uwaga: Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.

Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych.

 Komunikat CSIOZ