Akredytacja 2018 – informacje dla jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.10.2018 r. CSiOZ udostępnił w SMK wniosek akredytacyjny na staże kierunkowe w typie „Nowy wniosek”.  Jeden wniosek można składać na kilka staży kierunkowych w ramach jednego zakresu specjalności, wybierając nazwę stażu ze słownika staży i dziedziny, dla których realizowany jest staż, np.: 

Wniosek o akredytację na staż w zakresie: otorynolaryngologia

Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– alergologia

 Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

– medycyna ratunkowa

 Staż kierunkowy w zakresie laryngologii

-medycyna lotnicza

 Staż w poradni lub oddziale laryngologicznym

-medycyna rodzinna

Ponadto informujemy, że jednostki posiadające akredytację do prowadzenia specjalizacji,
które dokonały jakichkolwiek zmian w swoim profilu w SMK (zmiana nazwy jednostki nadrzędnej, zmiana nazwy komórki, adresu) są obowiązane złożyć do CMKP wniosek w typie REORGANIZACJA, celem naniesienia zmian na liście jednostek akredytowanych, prowadzonej przez Dyrektora CMKP i w SMK.

Do wniosku specjalizacyjnego w załączniku nr 4 należy dołączyć:

  • pismo z informacją o zaistniałej zmianie podpisane przez właściciela/ dyrektora/prezesa,
  • kopię dokumentu na podstawie, którego dokonano zmian np. KRS, uchwała senatu, KR,
  • kopię oświadczenia do wojewody.

Zgodnie z procedurą, ustanowioną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, prosimy o kontakt z CSiOZ, następnie po dokonaniu stosownych zmian oraz uzupełnieniu danych tj. numeru tel., adresu e-mail itp., prosimy złożyć wniosek specjalizacyjny we właściwej dziedzinie medycyny, w którym nastąpiły zmiany, za pomocą SMK. W przypadku zmiany formy prawnej prosimy złożyć wniosek
w typie  „ZMIANA FORMY PRAWNEJ”,  w innych przypadkach w typie „REORGANIZACJA”.

W przypadku niezłożenia ww. wniosku, nowy wniosek akredytacyjny zostanie odrzucony.

Przed wysłaniem wniosku akredytacyjnego do CMKP, za pomocą SMK, uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanej nazwy jednostki nadrzędnej, komórki organizacyjnej, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych teleadresowych z uwzględnieniem spacji, cudzysłowia, małych i wielkich liter, etc. 

Uwaga:

Informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) nie jest twórcą systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), a jedynie jednym z jego użytkowników.
Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ pod nr telefonu: 
19 457
lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Uwaga: Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.

Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych

 Komunikat CSIOZ