Komunikat w sprawie trybu postępowania o uznanie przez Ministra Zdrowia równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat

w sprawie trybu postępowania o uznanie przez Ministra Zdrowia równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. ( Dz.U.2023.506) )w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia może ubiegać się o uznanie przez Ministra Zdrowia tego tytułu za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Zdrowia może uznać ten tytuł za równoważny jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

 1. czas szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia odbywanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. program szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi szkolenia specjalizacyjnego  w danej dziedzinie ochrony zdrowia odbywanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba ubiegająca się o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP.

Do wniosku dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski:

1) dokumenty:

 • potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty,
 • zawierające informacje o:
  • miejscu i czasie odbycia szkolenia specjalizacyjnego oraz zrealizowanym programie szkolenia specjalizacyjnego,
  • sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego albo innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz

2) dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności zawodowych po uzyskaniu tytułu specjalisty i wskazujące miejsce, czas i rodzaj tych czynności.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji, uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia uzyskanego za granicą, na podstawie opinii zespołu ekspertów, a w przypadku konieczności odbycia stażu uzupełniającego w jednostce szkolącej, na podstawie opinii zawodowej, wystawionej po zakończeniu tego stażu przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej jednostki szkolącej.

Opinia zespołu ekspertów jest sporządzana na podstawie oceny merytorycznej ww. wniosku. W wyniku dokonania oceny zespół ekspertów może wnioskować o:

 1. uznanie tytułu specjalisty;
 2. uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu uzupełniającego w jednostce szkolącej wskazanej w tej opinii, którego zakres merytoryczny określa w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;
 3. uznanie tytułu specjalisty po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w ochronie zdrowia (PESoz)
 4. odmowę uznania tytułu specjalisty.

Zespół ekspertów opiniujący wnioski zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii ekspertów przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem oraz dokumentami do ministra właściwego do spraw zdrowia.

W przypadku gdy opinia ekspertów zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, o którym mowa powyżej, Minister Zdrowia kieruje wnioskodawcę do odbycia tego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazuje jednostkę szkolącą, w której staż uzupełniający ma być odbyty.

Wnioskodawca odbywa staż uzupełniający na podstawie umowy o odbycie stażu uzupełniającego zawartej z jednostką szkolącą, na warunkach określonych w tej umowie.

Staż uzupełniający kończy się uzyskaniem opinii zawodowej wystawianej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej jednostki szkolącej.

Powyższy tryb dotyczy uznania tytułu specjalisty w następujących dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

epidemiologia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, neurologopedia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, mikrobiologia, toksykologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia, psychoseksuologia, embriologia kliniczna, psychoterapia dzieci i młodzieży, chirurgiczna asysta lekarza, psychoterapia uzależnień, medyczna genetyka molekularna, psychoterapia.

Wniosek o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych