Tryb postępowania w celu skrócenia zawodom mającym zastosowanie w ochronie zdrowia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z Art. 21 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne i obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu albo stażu do dnia złożenia tego wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat.

Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.

W skład zespołu wchodzą:

 1. konsultant wojewódzki w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta wojewódzkiego;
 2. kierownik specjalizacji;
 3. przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
 4. przedstawiciel CMKP.

Osoba ubiegająca się o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego składa do Dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 21 ww. ustawy, zawierający:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. adres do korespondencji, numer telefonu;
 3. nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;
 4. data zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
 5. planowany termin przystąpienia do PESF;
 6. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
 7. informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
 8. wymiar skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku dołącza się :

 1. dokumenty potwierdzające zrealizowanie pełnego programu szkolenia specjalizacyjnego;
 2. opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji pełnego programu specjalizacji oraz  możliwości skrócenia specjalizacji;
 3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:
  • karty szkolenia specjalizacyjnego ( lub wydruk z SMK – w przypadku elektronicznej karty specjalizacji)
  • prawa wykonywania zawodu farmaceuty;

Wniosek o skrócenie specjalizacji 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056