Tryb postępowania w celu skrócenia zawodom mającym zastosowanie w ochronie zdrowia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z Art. 21 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne i obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu albo stażu do dnia złożenia tego wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat.

Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.

W skład zespołu wchodzą:

  1. konsultant wojewódzki w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta wojewódzkiego;
  2. kierownik specjalizacji;
  3. przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
  4. przedstawiciel CMKP.

Wniosek o skrócenie specjalizacji 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056
p. Maria Domin – tel. 22 56 01 059 (medyczna genetyka molekularna)