Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego

Komunikat
w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599) tytuł specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia/* , można uzyskać:

 1. po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie
  albo
 2. o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia – oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.

W skład zespołu ekspertów wchodzą:

 1. konsultant krajowy w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
 2. dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
 3. przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń;
 4. przedstawiciel CMKP.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Wniosek zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 • określenie przedmiotu wniosku;
 • nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy;
 • informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia, której dotyczy wniosek;
 • informację o:
  – aktualnym miejscu zatrudnienia,
  – posiadanym stopniu lub tytule naukowym,
  – posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.

Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;
 • kopię:
  – dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  – dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  – dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.

Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

formularz_wniosek_dorobek_ochrona_zdrowia-2 (11)

INFORMACJA-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-uznanie-dorobku-nauk-lub-zaw.-ochrona-zd (1)

Tryb postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

 1. Wniosek o uznanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowany jest do dyrektora CMKP.
 2. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek oraz dokumenty, o których mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów zespołowi ekspertów w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.
 4. Zespół ekspertów przekazuje dyrektorowi CMKP opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
 5. Zespół ekspertów opiniuje przedmiotowe wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego dokumentami do decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Osoba, która uzyskała decyzję o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie może:

 1. wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy;
 2. pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie ochrony zdrowia;
 3. wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy.

*/ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017, poz. 1217 z późn. zm.), dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to:

 1.  epidemiologia;
 2.  fizyka medyczna;
 3.  inżynieria medyczna;
 4.  neurologopedia;
 5.  promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 6.  psychologia kliniczna;
 7.  zdrowie publiczne;
 8.  zdrowie środowiskowe;
 9.  mikrobiologia;
 10.  toksykologia;
 11.  przemysł farmaceutyczny;
 12.  radiofarmacja;
 13. surdologopedia;
 14. psychoseksuologia;
 15. embriologia kliniczna;
 16. psychoterapia dzieci i młodzieży
 17. chirurgiczna asysta lekarza 
 18. psychoterapia uzależnień 
 19. medyczna genetyka molekularna

UWAGA:
Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w wyżej wymienionych  dziedzinach za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji, który po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Sprawy dotyczące uznawania dorobku naukowego/zawodowego za równoważny z realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego prowadzone są w Biurze Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Rostkowska – tel. 22 56-01-056

Korespondencję należy kierować na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa