Tematy i programy kursów w latach 2010/2011

  –

 

1.1. Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Leki stosowane w niewydolności serca.
 2. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
 3. Zawał mięśnia sercowego – leczenie farmakologiczne.
 4. Leki przeciwarytmiczne.
 5. Leki stosowane w nadciśnieniu.
 6. Środki stosowane w chorobach naczyń krwionośnych.
 7. Standardy terapeutyczne stosowane w chorobach układu krążenia.
 8. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu krążenia.
 9. Fitoterapia chorób układu krążenia.

Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta
Proponowany czas zajęć: 16 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.
Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 4 – po 2 godziny
5 – 3 godziny
6 – 1 godzina
7 – 2 godziny
8 – 1 godzina
9 – 1 godzina

1.2. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób krwi i układu krwiotwórczego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Leki hamujące krzepnięcie krwi.
 2. Leki przeciwpłytkowe.
 3. Leki fibrynolityczne (trombolityczne).
 4. Leki stosowane w niedokrwistościach.
 5. Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz
Proponowany czas zajęć: 7.5 godziny
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.
Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1- 1.5 godziny
2- 1.5 godziny
3- 1 godzina
4- 1.5 godziny
5- 2 godziny

1.3. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat patomechanizmów powstawania chorób układu nerwowego, przedstawienie obecnie preferowanych metod leczenia, w tym najnowszych leków oraz perspektywy terapeutyczne na przyszłość

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (ch. Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa).
 2. Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii, uzależnień.
 3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych – padaczka, udar mózgu, migrena, zaburzenia snu, stany osłabienia koncentracji, zaburzenia pamięci, stany spastyczne.
 4. Fitoterapia chorób układu nerwowego.

Wykładowcy: neurolog, psychiatra, farmakolog
Proponowany czas zajęć: 11 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Umiejętność przekazywania informacji o działaniach leków (w tym o działaniach niepożądanych leków) lekarzom, opiekunom chorych oraz zainteresowanym chorym.
Forma sprawdzianu: test
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 4 godziny
3 – 4 godziny
4 – 1 godzina

1.4. Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii stanów spastycznych układu oddechowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli.
 2. Leki zapobiegające reakcji alergicznej i hamujące alergiczne zapalenie.
 3. Leki wspomagające w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli.
 4. Fitoterapia chorób układu oddechowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta
Proponowany czas zajęć: 7 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.
Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 2 godziny
3 – 2 godziny
4 – 1 godzina

1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Farmakoterapia choroby wrzodowej.
 2. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego.
 3. Leki przeciwwymiotne.
 4. Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby.
 5. Fitoterapia chorób układu pokarmowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta
Proponowany czas zajęć: 6 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.
Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 1 godzina
3 – 1 godzina
4 – 1 godzina
5 – 1 godzina

1.6. Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii cukrzycy oraz powikłań i chorób jej towarzyszących.

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Regulacja gospodarki węglowodanowej
 2. Patomechanizm rozwoju cukrzycy typu I i typu II
 3. Badania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy; kryteria rozpoznania. Cukrzyca a inne stany hiperglikemiczne
 4. Farmakoterapia cukrzycy
 5. Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy
 6. Cukrzyca w przebiegu ciąży i u dzieci
 7. Powikłania w przebiegu cukrzycy

Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny
Proponowany czas zajęć: 7 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe: Umiejętność przekazywania informacji o preparatach stosowanych w leczeniu cukrzycy. Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem insulin oraz metod monitorowania wyników leczenia. Znajomość metod diagnozowania i różnicowania cukrzycy oraz innych hiperglikemii.
Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 1 godzina
2 – 1 godzina
3 – 1 godzina
4 – 1 godzina
5 – 1 godzina
6 – 1 godzina
7 – 1 godzina

1.7. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych

Cel kursu: pogłębienie wiedzy z zakresu antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji
Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń.
 2. Klasyfikacja antybiotyków.
 3. Farmakoterapia zakażeń grzybiczych.
 4. Chemioterapia infekcji wirusowych.
 5. Farmakoterapia gruźlicy.
 6. Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami.
 7. Leki przeciwrobacze.
 8. Oporność na antybiotyki.
 9. Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków.
 10. Dysbakteriozy.
 11. Monitorowanie ordynacji antybiotyków w świetle problemu narastania oporności.

Wykładowcy: farmakolog, mikrobiolog, farmaceuta.
Proponowany czas zajęć: 20 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:
Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń (1): Umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
Klasyfikacja antybiotyków (2) oraz Oporność na antybiotyki (8): Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w racjonalnej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków (9):Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w optymalizacji leczenia chorób z infekcji.
Farmakoterapia zakażeń grzybiczych (3), Chemioterapia infekcji wirusowych (4), Farmakoterapia gruźlicy (5), Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami (6), Leki przeciwrobacze (7), Dysbakteriozy(10): Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 4 godziny
3 – 2 godziny
4 – 2 godziny
5 – 1 godzina
6 – 1 godzina
7 – 1 godzina
8 – 2 godziny
9 – 2 godziny
10 – 1 godzina
11 – 2 godziny

1.8. Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku

Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z etiopatogenezą wybranych chorób narządu wzroku oraz uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie leków stosowanych w terapii i profilaktyce jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), stanów zapalnych spojówek o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym oraz nieinfekcyjnym.

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków do oczu:

 • elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu wzroku,
 • czynniki warunkujące szybkość przenikania substancji leczniczej.

2. Charakterystyka postaci leku:

 • klasyfikacja postaci leku,
 • optymalizacja składu z uwzględnieniem nowych koncepcji formowania postaci leku.

3. Wpływ środków konserwujących na:

 • występowanie działań niepożądanych,
 • powikłania w przypadku przewlekłego stosowania leków.

4. Zasady prawidłowego stosowania leków w zależności od rodzaju postaci leku i opakowań.

5. Farmakoterapia wybranych chorób narządu wzroku:
Zapalenia infekcyjne spojówek – etiopatogeneza, objawy kliniczne

 • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych spojówek o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym
 • problem lekooporności

Zapalenia nieinfekcyjne spojówek

 • etiopatogeneza – czynniki ryzyka: chemiczne, fizyczne, przemęczenie, reakcje alergiczne, zespół „suchego oka”, niewyrównania wada refrakcji, itp.
 • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu alergicznym

§ alergeny i typy reakcji alergicznych

 • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu niealergicznym

§ ustalenie czynnika patogennego
§ charakterystyka preparatów stosowanych w leczeniu objawowym

 • leki stosowane w zespole „suchego oka”

§ przyczyny choroby
§ charakterystyka preparatów w leczeniu przyczynowym, wspomagającym i objawowym.

Jaskra:

 • patomechanizm powstawania wzmożonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • diagnostyka jaskry – objawy subiektywne i obiektywne
 • strategie terapeutyczne leczenia jaskry
 • leczenie farmakologiczne (zachowawcze)

leki stosowane miejscowo
mechanizmy działania, działania niepożądane, przeciwwskazania
leki stosowane ogólnie
mechanizmy działania, działania niepożądane, przeciwwskazania

Zwyrodnienie plami żółtej związane z wiekiem (AMD)

 • etiopatogeneza – przyczyny, rola czynników genetycznych, objawy, postaci AMD, diagnostyka, leczenie
 • wpływ preparatów witaminowych na prawidłową funkcję narządu wzroku

Zaćma
przyczyny rozwoju zaćmy, podział ze względu na przyczynę, objawy i przebieg
leczenie zaćmy

Wykładowcy: farmaceuta, farmakolog, lekarz
Proponowany czas zajęć: 11 godzin
Wiedza i umiejętności wynikowe:

 1. Znajomość czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego i odległych skutków wybranych chorób narządu wzroku.
 2. Znajomość klasyfikacji leków i kierunków badań związanych z modyfikacjami postaci leku ze względu na poprawę skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
 3. Umiejętność edukowania pacjenta o sposobie stosowania i przecho-wywania leków.
 4. Umiejętność dokonywania wyboru odpowiedniego preparatu dla pacjenta okulistycznego spośród leków OTC.

Forma sprawdzianu: test
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1,3,4 – po 1 godzinie; 2 – 3 godziny; 5 – 5 godzin