Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2022

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16c ust. 13f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz listy lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 29.11.2022 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana ostateczna lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach jesiennego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 16c ust. 13f publikujemy poniżej listę lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych w postępowaniu Jesień 2022 (pdf 447 KB)
Lista lekarzy i lekarzy dentystów niezakwalifikowanych w postępowaniu Jesień 2022 (pdf 130 KB)

Pouczenie

Zgodnie z art. 16c ust. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz albo lekarz dentysta biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;
2) miejsce i datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
4) wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16 ust. 13e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz listy lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 18.11.2022 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego po zamknięciu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Tym samym w SMK dostępna jest już lista lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz lista lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Lista dostępna jest tutaj: link do SMK

_______________________________________________________________________

W związku ze zmianą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zmianie ulega sposób składnia wniosków o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym (art. 16c).

Przedmiotowy wniosek lekarze składają do Dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.

Wniosek należy składać w terminie 1-30 września 2022 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).

Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do dnia 31 października br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 listopada br.

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych, tj. do dnia 17 listopada br. lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego.

Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu 18 listopada br. w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Do dnia 28 listopada br. lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza w SMK przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej.

Uwaga: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu.

Lista miejsc rezydenckich i miejsc pozarezydenckich dostępnych na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października 2022 r. oraz listy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe:

Lista miejsc rezydenckich i pozarezydenckich
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie