Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2023

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16c ust. 13f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. ostatecznej listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 21.11.2023 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana ostateczna lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach jesiennego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 16c ust. 13f publikujemy poniżej listę lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Lista lekarzy zakwalifikowanych

Lista lekarzy niezakwalifikowanych

______________________________________________________________________

Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2023

Lista miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym jesień 2023 (art. 16e uzl)
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Lubelskie

Liczba miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w sesji jesień 2023.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.

Wniosek należy składać w terminie 1-30 września 2023 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).

Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do dnia 31 października br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 listopada br.

UWAGA: ulega zmianie termin potwierdzania za pomocą SMK przyjęcia wskazanego wariantu. Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz w terminie 5 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanej specjalizacji. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, za pomocą SMK w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

W przypadku gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister właściwy do spraw zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego.  W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

______________________________________________________________________

Lista dziedzin priorytetowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Dz.U. 2022 poz. 2814) – stan na 01.08.2023 r.:

 1. anestezjologia i intensywna terapia;
 2. chirurgia dziecięca;
 3. chirurgia ogólna;
 4. chirurgia onkologiczna;
 5. choroby wewnętrzne;
 6. choroby zakaźne;
 7. geriatria;
 8. hematologia;
 9. kardiologia dziecięca;
 10. medycyna paliatywna;
 11. medycyna ratunkowa;
 12. medycyna rodzinna;
 13. neonatologia;
  13a. neurologia (Rozporządzenie MZ z dn. 01.08.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Dz.U.2023.1503)
 14. neurologia dziecięca;
 15. onkologia i hematologia dziecięca;
 16. onkologia kliniczna;
 17. patomorfologia;
 18. pediatria;
 19. psychiatria;
 20. psychiatria dzieci i młodzieży;
 21. radioterapia onkologiczna;
 22. stomatologia dziecięca.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego biorą udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy wskazali co najmniej jeden wariant wyboru obejmujący priorytetową dziedzinę medycyny w trybie rezydenckim i nie zostali zakwalifikowani na ten wariant w ramach pierwszego albo drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Lekarz, który został zakwalifikowany w pierwszym lub drugim etapie i nie potwierdził przyjęcia wskazanego wariantu, nie może zostać zakwalifikowany ponownie na ten wariant.

Zgodnie z art. 16c ust. 14 lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej.

UWAGA: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu.

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023 

1. Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji 1-30.09.2023r.
2. Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie 1-31.10.2023r.
3. Publikacja list rankingowych – I etap do 07.11.2023 r.
4. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie do 5 dni od dnia publikacji listy rankingowej
5. Publikacja list rankingowych – II etap W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie
6. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie do 5 dni od dnia publikacji listy rankingowej
7. Publikacja ostatecznych list rankingowych W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie
8 Dodatkowy etap postępowania – zależnie od decyzji MZ