Postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16c ust. 13f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. ostatecznej listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 28.04.2023 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana ostateczna lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach wiosennego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 16c ust. 13f publikujemy poniżej listę lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Lista zakwalifikowanych

Lista niezakwalifikowanych

Pouczenie

Zgodnie z art. 16c ust. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz albo lekarz dentysta biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;
 2. miejsce i datę urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
 4. wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

UWAGA: W związku z toczącymi się pracami nad aktualizacją systemu SMK, wystawianie skierowań przez urzędy wojewódzkie będzie możliwe od dnia 11 maja 2023 r.
______________________________________________________________________

 

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16c ust. 13e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz listy lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 17.04.2023 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego po zamknięciu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Tym samym w SMK dostępna jest już lista lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz lista lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Lista dostępna jest tutaj: link do SMK

______________________________________________________________________

Ogłoszenie listy, o której mowa w art. 16 ust. 13a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w pierwszym etapie oraz listy lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 06.04.2023 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023. Tym samym w SMK dostępna jest już lista lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego oraz lista lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Lista dostępna jest tutaj: link do SMK

______________________________________________________________________

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. 

Wniosek w bieżącym postępowaniu należy składać w terminie 1-28 lutego 2023 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).  Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki. 

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do dnia
31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant. 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji. 

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br.  

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.  

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.  

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnegoza pomocą SMKw terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.  

Zgodnie z art. 16c ust. 14 lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. 

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej. 

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej. 

Uwaga: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu. 

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023 

1.  Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji  1-28.02.2023 r. 
2.  Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie  1-31.03.2023 r. 
3.  Publikacja list rankingowych – I etap  do 07.04.2023 r. 
4.  Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie  do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
5.  Publikacja list rankingowych – II etap  W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie 
6.  Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie  do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
7.  Publikacja ostatecznych list rankingowych  W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie 

 

Lista miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym wiosna 2023 (art. 16e uzl)

Postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023 – miejsca szkoleniowe

 1. Dolnośląskie
 2. Kujawsko-Pomorskie
 3. Lubelskie
 4. Lubuskie
 5. Łódzkie
 6. Małopolskie
 7. Mazowieckie
 8. Opolskie
 9. Podkarpackie
 10. Podlaskie
 11. Pomorskie
 12. Śląskie
 13. Świętokrzyskie
 14. Warmińsko-Mazurskie
 15. Wielkopolskie
 16. Zachodniopomorskie