Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii  jest akademickim i miejskim ośrodkiem kardiologicznym, utworzonym przez prof. dr hab. n. med. Leszka Ceremużyńskiego w styczniu 1974 roku (43 lata temu). Klinika Kardiologii CMKP działa od listopada 1980 roku (36 lat).

Szpital Grochowski
im. dr R. Masztaka Sp z o.o.
ul. Grenadierów 51/59,
04-073 Warszawa

tel. 22-8101-738, 22-5152-660
fax. 22-5152-671
e-mail: kk@cmkp.edu.pl

 

Struktura Jednostki

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Liczba łóżek 71, w tym 14 intensywnej terapii kardiologicznej.

Pododdziały i pracownie Kliniki / Oddziału:

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
– kierownik dr n. med. P. Kokowicz
Pododdziały Kardiologii Ogólnej

 • Pododdział Z1 – kierownik dr n. med. J. Gębalska
 • Pododdział Z2 – kierownik dr n. med. U. Grochowicz

Pracownia Testów Wysiłkowych i Pododdziały Wczesnej Rehabilitacji

 • Pododdział ZRA – kierownik pracowni i ZRA
  dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
 • Pododdział ZRB – kierownik dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Pododdział ZE
– kierownik prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski
Pracownia Hemodynamiki i Pododdział ZH
– kierownik dr n. med. P. Maciejewski
Pracownia Echokardiografii
– kierownik dr n. med. B. Zaborska
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej
– kierownik dr n. med. P. Lewandowski
Pracownia Biochemii
–  kierownik dr n. med. M. Ambroziak
Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów
(nadzór merytoryczny Kliniki / Oddziału)

Działy Kliniki:

Dydaktyki – dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP
Nauki – dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
Informacji i Baz Danych – dr n. med. P. Maciejewski
Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr n. med. K. Smarż
Sekretariat – mgr I. Kużela
Biblioteka – mgr A. Kasperowicz-Przygoda

Działalność dydaktyczna

Klinika posiada akredytację dla 23 miejsc specjalizacyjnych z kardiologii i 15 z chorób wewnętrznych.

 • Klinika prowadzi liczne kursy – zarówno specjalizacyjne, prowadzone według modułowych programów specjalizacji oraz poprzednich programów specjalizacji, jak i kursy doskonalące, objęte programem specjalizacji z kardiologii. W ramach  programu „Kapitał ludzki”, Klinika przeprowadziła 20 kursów, o łącznej liczbie godzin dydaktycznych 382 dla 603 uczestników.
 • W 2018 roku przeszkolono 1397 osoby, łączna liczba godzin dydaktycznych na 90 kursach organizowanych w Klinice wyniosła 1095.
 • Wykładowcy z Kliniki brali udział w kursach organizowanych przez inne kliniki CMKP, (w tym w kursie podsumowującym przed egzaminem specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych). Liczba godzin wykładowych na kursach innych klinik wyniosła 112.
 • W Klinice kształceni są także lekarze w trybie indywidualnym. Kształcenie to obejmuje m.in. obowiązkowe dla osób specjalizujących się w kardiologii staże odbywające się:  w Pracowni Elektrofizjologii, Echokardiografii, Hemodynamiki oraz Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także staże podyplomowe oraz staże z kardiologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych, onkologii i rehabilitacji.
  Łączna liczba lekarzy szkolonych w trybie indywidualnym w 2018 roku wyniosła 39 osób.

Działalność naukowa

 • W 2018 roku Klinika opublikowała 24 prace zagraniczne i 19 prac krajowych uzyskując Impact Factor 292,479. Nadano stopień doktora habilitowanego 1 osobie oraz obronione zostały 2 prace doktorskie.
 • W Klinice realizowanych jest 16 badań naukowych w ramach Grantu CMKP oraz Grant naukowy NCN – Miniatura 2
 • Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
 • Prowadzi współpracę naukową z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami.
 • Pracownicy Kliniki pełnią funkcje z wyboru w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism. W 2018 roku wygłosili 39 wykładów „na zaproszenie” i prowadzili sesje na krajowych i zagranicznych konferencjach.
 • W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.

Działalność lecznicza

W Klinice leczonych jest rocznie około 3200 chorych, w tym 1100 na intensywnej terapii kardiologicznej. Klinika / Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem i wyposażeniem w pełnym zakresie kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej (poza badaniami izotopowymi i rezonansem magnetycznym). Między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia i diagnostyka kardiologiczna, echokardiografia, testy wysiłkowe, badania holterowskie, testy pochyleniowe.

Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni warszawskich.

Co wyróżnia jednostkę?

 • Klinika Kardiologii CMKP prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, wysoko ocenianą przez uczestników zajęć oraz uzyskuje wysoki Impact Factor publikacji naukowych.
 • Klinika posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Realizuje z nadwyżką kontrakt z NFZ.
 • Klinika kontynuuje tradycje Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej prof. Zdzisława Askanasa.

 

 

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

2013

Prof. dr hab. n. med. A. Budaj, prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski,  dr hab. n. med. B. Bednarz, prof. CMKP,dr n. med. B. Zaborska, dr n. med. E. Makowska, dr n. med. P. Maciejewski – Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za zorganizowanie systemu teletransmisji i przeprowadzenie sesji warsztatowych tzw. Otwartych Sesji Kardiologicznych z hemodynamiki, elektrofizjologii inwazyjnej i echokardiografii.

2014

Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

Dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec – Nagroda indywidualna Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za publikację.

Lek. med. J. Baran – Indywidualna nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN.

2015

Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

Prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2016

Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher

Dr n. med. B. Zaborska – Srebrny Krzyż Zasługi.

2017

Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher

2018

Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Budaj – Clarivate Analytics Highly Cited Researcher, Web of Science Clarivate Analytics.
Dr hab. n. med. J. Baran – Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe w 2017 roku przyznana przez Dyrektora CMKP.

Pracownicy

W skład zespołu lekarskiego wchodzi:

2 profesorów, 3 doktorów habilitowanych medycyny, 15 doktorów medycyny.

Pod względem specjalizacji w Klinice / Oddziale pracuje
29 kardiologów:
– 3 specjalistów z chorób wewnętrznych, w tym
– 4 samodzielnych hemodynamistów,
– 8 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych,
– 5 echokardiografistów.

Pielęgniarki 44 mają wyższe wykształcenie, a 24 specjalizację kardiologiczną.

Lekarze akademiccy:
Profesorowie:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – Kierownik kliniki
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Adiunkci habilitowani:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP

Adiunkci naukowo-dydaktyczni:
dr n. med. Piotr Kokowicz
dr n. med. Paweł Maciejewski
dr n. med. Krzysztof Smarż
dr n. med. Beata Zaborska
dr n. med. Paweł Lewandowski
dr n. med. Bogumił Ramotowski


Lekarze zatrudnieni w Szpitalu Grochowskim:
dr n. med. Aleksandra Czepiel
dr n. med. Urszula Grochowicz
dr n. med. Rafał Łukaszewicz
dr n. med. Ewa Makowska
lek. med. Tomasz Imiela
lek. med. Agnieszka Łopatka
lek. med. Ewa Omelańczuk-Więch
lek. med. Sebastian Pszonak
lek. med. Maria Referowska
lek. med. Agnieszka Sikorska
lek. med. Maciej Świątkowski
lek. med. Dariusz Winek

 

Lekarze akademiccy zatrudnieni są również w Szpitalu Grochowskim w wymiarze ½ etatu.

Wykładowcy:
lek Tomasz Kryński

Starsi wykładowcy:
dr n. med. Michał Ambroziak
dr n. med. Jadwiga Gębalska

Asystenci naukowo-dydaktyczni:
dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
dr n. med. Roman Piotrowski

mgr Izabela Kużela
Małgorzata Soszyńska
mgr Aneta Witkowska
mgr Anna Kasperowicz-Przygoda