Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii  jest akademickim i miejskim ośrodkiem kardiologicznym, utworzonym przez prof. dr hab. n. med. Leszka Ceremużyńskiego w styczniu 1974 roku. Klinika Kardiologii CMKP działa od listopada 1980 roku.

Szpital Grochowski
im. dr R. Masztaka Sp z o.o.
ul. Grenadierów 51/59,
04-073 Warszawa

tel. 22-8101-738, 22-5152-660
fax. 22-5152-671
e-mail: kk@cmkp.edu.pl

Struktura Jednostki

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Liczba łóżek 69, w tym 14 intensywnej terapii kardiologicznej.

Pododdziały i pracownie Kliniki / Oddziału:

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
– kierownik dr n. med. P. Kokowicz
Pododdziały Kardiologii Ogólnej

 • Pododdział Z1 – kierownik dr n. med. J. Gębalska
 • Pododdział Z2 – kierownik dr n. med. U. Grochowicz

Pracownia Testów Wysiłkowych i Pododdziały Wczesnej Rehabilitacji
– kierownik pracowni dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec, prof. CMKP

 • Pododdział ZRA – kierownik dr hab. n. med. M. Ambroziak, prof. CMKP
 • Pododdział ZRB – kierownik dr n. med. Tomasz Imiela

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Pododdział ZE
– kierownik prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Pracownia Hemodynamiki i Pododdział ZH
– kierownik dr n. med. Paweł Maciejewski
Pracownia Echokardiografii
– kierownik dr hab. n. med. B. Zaborska, prof. CMKP
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej
– kierownik dr hab. n. med. Paweł Lewandowski, prof. CMKP
Pracownia Biochemii
–  kierownik dr hab. n. med. Michał Ambroziak, prof. CMKP
Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów
(nadzór merytoryczny Kliniki / Oddziału)

Działy Kliniki:

Dydaktyki – dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
Nauki – dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
Informacji i Baz Danych – dr n. med. Paweł Maciejewski
Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr hab. n. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP
Sekretariat – mgr Izabela Kużela
Biblioteka – mgr Małgorzata Latuszek-Kowalska

Działalność dydaktyczna

Klinika posiada akredytację dla 23 miejsc specjalizacyjnych z kardiologii i 15 z chorób wewnętrznych.

 • Klinika prowadzi liczne kursy – specjalizacyjne i doskonalące objęte programem specjalizacji z kardiologii.
 • W 2023 roku przeszkolono 2299 osób, łączna liczba godzin dydaktycznych na 116 kursach zorganizowanych w Klinice Kardiologii wyniosła 1242,5.
 • Wykładowcy z Kliniki brali udział w kursach organizowanych przez inne kliniki CMKP, (w tym w kursie podsumowującym przed egzaminem specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych). Liczba godzin wykładowych na kursach innych klinik wyniosła 59.
 • W Klinice Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim działa system teletransmisji z pracowni echokardiografii, elektrofizjologii i hemodynamiki do dwóch sal wykładowych Kliniki, sfinansowany z programu „Kapitał Ludzki”. System teletransmisji umożliwił przeprowadzenie w 2023 roku 4 Otwartych Sesji Kardiologicznych – warsztatowych kursów doskonalących z kardiologii. Odbyły się 2 kursy modułowe pt. „Diagnostyka obrazowa – Echokardiografia”. System teletransmisji pozwolił na wprowadzenie w Klinice Kardiologii CMKP nowej jakości zajęć dydaktycznych o charakterze warsztatowym z prezentacjami „na żywo” lub po nagraniu zabiegów i badań diagnostycznych.
 • W Klinice kształceni są lekarze w trybie indywidualnym. Kształcenie to obejmuje m.in. obowiązkowe dla osób specjalizujących się w kardiologii staże w Pracowni Elektrofizjologii, Echokardiografii, Hemodynamiki oraz Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także staże podyplomowe oraz staże z kardiologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii i reumatologii. Łączna liczba lekarzy szkolonych w trybie indywidualnym w 2023 roku wyniosła 34 osoby.

Działalność naukowa

 • W 2023 roku Klinika opublikowała 24 prace zagraniczne i 30 prac krajowych uzyskując Impact Factor 242,200. Nadano stopień doktora habilitowanego 2 osobom oraz awansowano 2 osoby na stanowisko profesora CMKP.
 • W Klinice realizowanych jest 21 projektów naukowych w ramach Pracy Statusowej  CMKP, Mini-Grant naukowy CMKP oraz Grant NCN Miniatura 7.
 • Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
 • Prowadzi współpracę naukową z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami.
 • Pracownicy Kliniki pełnią funkcje z wyboru w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism. W 2023 roku wygłosili 40 wykładów „na zaproszenie” i prowadzili sesje na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Działalność lecznicza

W Klinice leczonych jest rocznie około 3350 chorych, w tym 1200 na intensywnej terapii kardiologicznej. Klinika / Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem i wyposażeniem w pełnym zakresie kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej (poza badaniami izotopowymi i rezonansem magnetycznym). Między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia i diagnostyka kardiologiczna, echokardiografia, testy wysiłkowe, badania holterowskie, testy pochyleniowe, USG doppler układu naczyniowego.

Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni warszawskich.

Co wyróżnia jednostkę?

 • Klinika Kardiologii CMKP prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, wysoko ocenianą przez uczestników zajęć oraz uzyskuje wysoki Impact Factor publikacji naukowych.
 • Klinika posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Realizuje z nadwyżką kontrakt z NFZ.
 • Klinika kontynuuje tradycje Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej prof. Zdzisława Askanasa.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

2021

Nagroda zespołowa przyznana przez Dyrektora CMKP za przeprowadzenie międzynarodowych warsztatów „Cardioneuroablation Workshop” dla zespołu: prof. dr hab. n. med. Piotra Kułakowskiego, dr hab. n. med. Jakuba Barana, prof. CMKP, dr med. Romana Piotrowskiego, dr med. Agnieszki Sikorskiej, lek. Tomasza Kryńskiego.

2022

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – trzecie miejsce w Polsce (5525 na świecie) w Rankingu Research.com naukowców publikujących w medycynie. Indeks Hirscha: 104.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – powołanie na stanowiska EP Europace: Associate Editor w dziale Syncope.

Dr hab. n. med. J. Baran, prof. CMKP – edytor sekcji w Cardiology Journal.

Prof. K. Smarż, Prof. P. Lewandowski, Dr n. med. B. Zaborska, Dr n. med. B. Ramotowski –uzyskanie Fellowship ESC

Dr n. med. T. Imiela, dr n. med. K. Dudzińska-Szczerba – przyjęcie do klubu 30 PTK.

2023

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – członek Nominating Committee European Society of Cardiology (ESC).

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – Medal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za zasługi w prowadzeniu pisma Kardiologia Polska.

Dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP – edytor sekcji w Cardiology Journal.

Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski; Dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP; Dr hab. n. med. Roman Piotrowski, prof. CMKP; Dr n. med. Anna Żuk; Dr n. med. Agnieszka Sikorska, Lek. Tomasz Kryński – Nagroda Zespołowa IIIº za osiągnięcia naukowe w 2022 roku przyznana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Pracownicy

W skład zespołu lekarskiego wchodzi:

8 profesorów (2 profesorów tytularnych i 6 profesorów uczelnianych), 13 doktorów medycyny.

Pod względem specjalizacji w Klinice / Oddziale pracuje 34 kardiologów, w tym 23 także ze specjalizacją II° w zakresie chorób wewnętrznych oraz 2 z angiologii.

Pod względem umiejętności dodatkowych:
– 5 samodzielnych hemodynamistów,
– 8 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych,
– 5 echokardiografistów.

Pielęgniarki: 55 mają wyższe wykształcenie, a 19 specjalizację kardiologiczną, 11 specjalizację z anestezjologii, 8 specjalizację z interny, 3 z chirurgii, 1 z onkologii i 1 z geriatrii.

Profesorowie:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Profesorowie CMKP:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak, prof. CMKP
dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
dr hab. n. med. Paweł Lewandowski, prof. CMKP
dr hab. n. med. Roman Piotrowski, prof. CMKP
dr hab. n. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP
dr hab. n. med. Beata Zaborska, prof. CMKP

Adiunkci:
dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet
dr n. med. Bogumił Ramotowski
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
dr n. med. Anna Żuk
dr n. med. Tomasz Imiela

Asystenci:
dr n. med. Agnieszka Sikorska

Starsi Wykładowcy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
dr n. med. Paweł Maciejewski

Wykładowcy:
Lek. Tomasz Kryński

mgr Izabela Kużela – Główny specjalista
mgr Ewa Bartold – Specjalista

mgr Małgorzata Latuszek-Kowalska – Bibliotekarz
Małgorzata Soszyńska – St. technik

Lekarze akademiccy zatrudnieni są również w Szpitalu Grochowskim w wymiarze ½ etatu.