Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu seksuologii oraz przekazywaniem wiedzy i nauczaniem umiejętności z zakresu seksuologii klinicznej, w szkoleniu podyplomowym lekarzy rodzinnych, ginekologów, psychiatrów, endokrynologów diabetologów, w celu uzyskania specjalizacji z zakresu seksuologii.

Organizuje i prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, wiążące się ze zdrowiem seksualnym oraz opracowuje standardy leczenia zaburzeń seksualnych i metod diagnostycznych. Uczestniczy w opracowaniu programów promocji zdrowia.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-5841-156
e-mail: zaks@cmkp.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – p.o. kierownika Zakładu

Pracownicy

Asystent
mgr Patrycja Piasecka-Sulej
mgr  Jarosław Stusiński

Adiunkt
dr n. med. Monika Szymańska

Wykładowca
lek. Dorota Sawicka

Starszy wykładowca
dr med. Christian Imieliński

Specjalista
mgr Monika Skolimowska


Działalność dydaktyczna

W ramach kształcenia podyplomowego i prowadzenia specjalizacji decyzją Ministerstwa Zdrowia, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii otrzymał dodatkowo 6 miejsc do prowadzenia specjalizacji.

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii uczestniczy w opracowaniu programów promocji zdrowia oraz standardów leczenia zaburzeń seksualnych i metod diagnostycznych.

Zakład opracowuje programy pomocy dla ofiar i sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Uczestniczy w opracowaniu propozycji programów z zakresu seksuologii klinicznej dla uczelni medycznych.

Działalność naukowa

Udział w 2 grantach:

 • Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych.
 • Program badawczy we współpracy z Kliniką Ginekologii Wojskowego Instytutu Medycznego pt. „Seksualność kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi”.

Organizacja konferencji naukowych:

 • I Międzynarodowa Konferencja pt. Seks trzyma nas przy życiu.
 • 4 Międzynarodowy Kongres Medyczny pt. Kobieta i mężczyzna zdrowie reprodukcyjne i seksualne.
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi.

Co wyróżnia jednostkę?

Popularyzacja wiedzy poprzez udział w Warszawskim Festiwalu Nauki, największym festiwalu naukowym w Polsce.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Główna Nagroda IV Międzynarodowej Konferencji „Kobieta i mężczyzna, Zdrowie reprodukcyjne i seksualne”.


PSYCHOSEKSUOLOGIA – nowa specjalizacja medyczna dla psychologów

4-letnie studia specjalizacyjne dla psychologów pod opieką naukową prof. Zbigniewa Lew-Starowicza z udziałem wybitnych specjalistów z zakresu: seksuologii, psychologii, psychoseksuologii, psychoterapii.
Łączny czas trwania szkolenia podczas 4-letnich studiów wynosi: 5328 godzin, w tym 1494 godziny wykładów oraz 3834 godziny staży. Studia kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Egzaminów Medycznych i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie  psychoseksuologii.

Program specjalizacji realizowany jest w w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie – pierwszym w Polsce ośrodku, który uzyskał akredytację do kształcenia w zakresie psychoseksuologii.
Ilość miejsc szkoleniowych: 16.

Koszt kształcenia: 15 000 zł za rok. Opłaty na kurs należy dokonać na konto bankowe CMKP 21 1240 6247 1111 0000 4978 2538

ZASADY REKRUTACJI NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOSEKSUOLOGII

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwa razy w roku.:

– od 30 kwietnia do 31 maja ( na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 do 30 czerwca ),

– od 15 listopada do 15 grudnia ( na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia).

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w celu dokonywania czynności w tym systemie,
 • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się do pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
 2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
  a. dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  b. dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (np. zaświadczenie o zatrudnieniu),
  c. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
  d. zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.