Wspólna Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  1. Nauki medyczne:
  2. Nauki biologiczne:
  3. Inżynieria biomedyczna:
  4. Weterynaria

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ 

Rok akademicki 2021/2022 


Proponowane projekty badawcze

Termin składania dokumentów (rekrutacja uzupełniająca) upływa 30 lipca 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Czy można udoskonalić diagnostykę hormonalną czynności tarczycy i leczenie hipotyreozy w sytuacjach utrudnionego wchłaniania lewotyroksyny?
Opiekun  naukowy: prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
Rektutacja zakończona

Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka (raki pT1)
Opiekun  naukowy: dr hab. Michał Kamiński, prof. CMKP
Rektutacja zakończona

Ocena systemu EOS w planowaniu przedoperacyjnym i diagnostyce pooperacyjnej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych z użyciem całkowitej pierwotnej endoprotezoplastyki – badanie prospektywne.
Opiekun  naukowy: prof. dr hab. Jarosław Czubak
Rektutacja zakończona

Wydolność skriningowa oceny kostnienia nosa płodu w kierunku najczęstszych aberracji chromosomowych w polskiej populacji
Opiekun  naukowy:  dr hab. Marcin Wiecheć, prof. CMKP 
Rektutacja zakończona

Ocena anatomiczna i radiologiczna perforatora zaopatrującego odwrócony płat łydkowy, jako kluczowego naczynia dla planowania i przebiegu chirurgicznego leczenia ubytków tkankowych w obrębie goleni oraz stopy dla różnych grup wiekowych
Opiekun  naukowy:  dr hab. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP
Rektutacja zakończona

Rola autofagii i starzenia w chemooporności komórek nowotworowych: badania in vitro, in vivo i analiza materiału klinicznego
Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med.  Cezary Szczylik
Opiekun pomocnicy: dr Halina Waś
INFORMACJE O PROJEKCIE
Rektutacja zakończona

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Opracowanie kapilarnych membran półprzepuszczalnych do separacji wiolaceiny produkowanej w bioreaktorze membranowym
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski,
Opiekun pomocniczy: dr inż. Cezary Wojciechowski
INFORMACJE O PROJEKCIE

Zsynchronizowane pomiary chwilowych wartości wybranych parametrów fizjologicznych podczas terapeutycznej toracentezy oraz ich matematyczna i fizjologiczna analiza
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Gólczewski,
Opiekun pomocniczy: dr inż. Krzysztof Zieliński
INFORMACJE O PROJEKCIE

Nanoskafoldy dla biosystemów wspomagania procesów biologicznych do celów biomedycznych
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ludomira  Granicka
INFORMACJE O PROJEKCIE
PROJECT INFORMATION

Elektro-włókniny polimerowe typu core/shell jako nośniki związków biologicznie czynnych
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska
Opiekun pomocniczy: dr inż. Marcin Grzeczkowicz
INFORMACJE O PROJEKCIE

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Białko gankyrina jako nowy potencjalny cel terapeutyczny w szpiczaku plazmocytowym
Opiekun: dr hab. n. med. Irena Misiewicz-Krzemińska, prof. IHIT
INFORMACJA O PROJEKCIE
Rektutacja zakończona

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.
Opiekun: dr hab. Magdalena Zielińska
INFORMACJA O PROJEKCIE

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu regionu CA2 hipokampa.
Opiekunowie: dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz, dr Michał Węgrzynowicz
INFORMACJA O PROJEKCIE
Rektutacja zakończona

Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkankach tłuszczowych osób otyłych.
Opiekun: dr hab. Alina Kuryłowicz
INFORMACJA O PROJEKCIE
Rektutacja zakończona

Analiza ekspresji cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu.
Opiekunowie: dr hab. Agnieszka Bronisz, dr Jakub Godlewski
INFORMACJA O PROJEKCIE
Rektutacja zakończona

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Weterynarii

Zastosowanie oktenylobursztynianu skrobi, jako efektywnego nośnika dla kurkuminoidów z zastosowaniem do projektowania doustnych formulacji płynnych.
Opiekun: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
INFORMACJE O PROJEKCIE

Zastosowanie oktenylobursztynianu skrobi, jako efektywnego nośnika dla kurkuminoidów z zastosowaniem do projektowania doustnych formulacji płynnych.
Opiekun: dr hab. Zdzisław Gajewski


Dokumenty rekrutacyjne

Podanie

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Program kształcenia

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej

Program zajęć

Pathophysiology of civilization diseases – Part II 

The nearest presentations:

9.12. (Wednesday), 9.30-11.00:  Prof. dr hab. Leonora Bużanska, Department of Stem Cell Bioengineering, MMRC: Introduction to induced pluripotent stem cells and their therapeutic potential  

15.12. ( Tuesday), 9.30-11.00  Dr hab. Damian Gaweł, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Centre of Postgraduate Medical Education  The hallmarks of cancer 

16.12. (Wednesday), 9.30-11.00:  Dr hab. Sebastian Szmit, Department of Pulmonary Circulation, Thromboembolic Diseases and Cardiology, Centre of Postgraduate Medical Education: Cardiotoxicity of anticancer treatment – new therapies and new challenges 

16.12. (Wednesday), 11.30-13.00:  Dr Anna Domaszewska-Szostek: Department of Human Epigenetics: MMRC: Human longevity: genetics or lifestyle? 

22.12. ( Tuesday), 13.00-14.30: Dr hab. Anna Sarnowska, Stem Cell Bioengineering Unit, MMRC:  ALS – in search of   effective therapies. 

„Patofizjologia chorób cywilizacyjnych”

Wykłady obowiązkowe dla dyscypliny nauki medyczne/fakultatywne dla dyscypliny nauki biologiczne.

Lista wykładów


Podstawy prawne

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej 

Umowa o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Samorządu Doktorantów