Wspólna Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  1. Nauki medyczne:
  2. Nauki biologiczne:
  3. Inżynieria biomedyczna:

Program zajęć !!!

Metody statystyczne w naukach eksperymentalnych i medycznych” 

Część pierwsza (wykłady):  20-24 stycznia 2020 r., godz. 9-00-12.00, Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Sala Rady Naukowej (parter).

Część druga (ćwiczenia): 3-7 lutego 2020 r. godz. 9-12 (I grupa) i godz. 12-15 (II grupa), Dom Nauki, ul. Kleczewska 61/63, sala 202.

„Narzędzia i bazy niezbędne w pracy młodych naukowców”

3 marca 2020 r., godz. 9.00- 14.00, ul. Kleczewska 61/63, sala 202

„Patofizjologia chorób cywilizacyjnych”

Wykłady obowiązkowe dla dyscypliny nauki medyczne/fakultatywne dla dyscypliny nauki biologiczne.

Lista wykładów


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ 

Rok akademicki 2020/2021

Termin składania dokumentów (wyłącznie do projektów z przedłużoną rekrutacją) upływa w dniu 14 sierpnia 2020 r.


Dokumenty rekrutacyjne

Podanie

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej


Podstawy prawne

Umowa o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

 


Proponowane projekty badawcze:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

1.Szkoła bezbolesnej kolonoskopii – wieloośrodkowe badanie z randomizacją (badanie POLOT).Opiekun: dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP   – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

2. Nowy lek na nadciśnienie płucne, trifosforan mioinozytolu (ITPP), o podwójnym mechanizmie działania na naczynia płucne i serce. Opiekun: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – rekrutacja przedłużona

Informacje o projekcie

3. Analiza wybranych wskaźników statusu odżywienia kobiet w ciążach bliźniaczych w zakresie kluczowych witamin i mikroelementów. Opiekun: dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP  – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

4. Analiza możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w automatycznej analizie radiologicznej osi kończyn dolnych. Opiekun: dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

5.Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli. Opiekun: dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP – rekrutacja przedłużona

Informacje o projekcie

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: abilmin@imdik.pan.pl lub złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, IMDiK PAN, ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
tel. 22 60 86 453

1.Wpływ mleczanu i metabolicznego sensora GPR81 na regulację funkcji komórki podocytarnej. Opiekun: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska  – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

2. Zmutowany gen TP53 jako onkogen warunkowy – badanie i terapeutyczne wykorzystanie zyskiwania i utraty onkogennych funkcji przez białko p53 w ludzkich nowotworachOpiekun: dr hab. Dawid Walerych  – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

3. Wpływ metabolizmu MSC na właściwości terapeutyczne komórek w czasie długotrwałej hodowli in vitro. Opiekun: dr hab. Anna Sarnowska  – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

4.Mechanizm toksyczności oligomerów białka tau w układzie cholinergicznym myszy L1 (zwierzęcy model choroby Alzheimera) oraz neuroprotekcyjnego działania nowych inhibitorów agregacji tego białka. Opiekun: dr hab. Wiktor Niewiadomski  – rekrutacja zakończona

Informacje o projekcie

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: kadry@ibib.waw.pl  lub złożyć w IBIB, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, Dział Kadr 

1.Nanoskafoldy dla biosystemów wspomagania procesów biologicznych do celów biomedycznych/Nanoscaffolds for biosystems supporting biological processes for biomedical purposes. Opiekun/Supervisor: Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka; Opiekun pomocniczy/Co-supervisor: dr Anna Grzeczkowicz – rekrutacja zakończona

Informacja o projekcie/Project information

2.Analiza patofizjologii współwystępowania niewydolności serca i chorób obturacyjnych płuc z wykorzystaniem wirtualnego pacjenta oddechowo-krążeniowego/The use of a virtual cardio-respiratory patient to analyze pathophysiology of comorbid obstructive lung diseases and heart failure. Opiekun/Supervisor: dr hab. inż. Tomasz Gólczewski. Opiekun pomocniczy/Co-supervisor: dr inż. Krzysztof Zieliński- rekrutacja przedłużona

Informacje o projekcie/Project information

3. Opracowanie kapilarnych membran półprzepuszczalnych do separacji wiolaceiny produkowanej w bioreaktorze membranowym/Development semipermeable hollow fiberses for separation of violacein produced in a membrane bioreactor. Opiekun/Supervisor: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski. Opiekun pomocniczy/Co-supervisor: dr inż. Cezary Wojciechowski- rekrutacja przedłużona

Informacje o projekcie/Project information

Instytut Hematologii i Transfuzjologii PAN

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

1. Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, ewerolimusu lub gilteritinibu z deksametazonem u chorych z nawrotową ALL i identyfikacja biomarkerów w oparciu o badania proteomiczne.

 Opiekun: prof. dr hab. Przemysław Juszczyński – rekrutacja przedłużona

Informacja o projekcie