Wspólna Szkoła Doktorska

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  1. Nauki medyczne:
  2. Nauki biologiczne:
  3. Inżynieria biomedyczna:

Program zajęć

Pathophysiology of civilization diseases – Part II 

The nearest presentations:

9.12. (Wednesday), 9.30-11.00:  Prof. dr hab. Leonora Bużanska, Department of Stem Cell Bioengineering, MMRC: Introduction to induced pluripotent stem cells and their therapeutic potential  

15.12. ( Tuesday), 9.30-11.00  Dr hab. Damian Gaweł, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Centre of Postgraduate Medical Education  The hallmarks of cancer 

16.12. (Wednesday), 9.30-11.00:  Dr hab. Sebastian Szmit, Department of Pulmonary Circulation, Thromboembolic Diseases and Cardiology, Centre of Postgraduate Medical Education: Cardiotoxicity of anticancer treatment – new therapies and new challenges 

16.12. (Wednesday), 11.30-13.00:  Dr Anna Domaszewska-Szostek: Department of Human Epigenetics: MMRC: Human longevity: genetics or lifestyle? 

22.12. ( Tuesday), 13.00-14.30: Dr hab. Anna Sarnowska, Stem Cell Bioengineering Unit, MMRC:  ALS – in search of   effective therapies. 

„Patofizjologia chorób cywilizacyjnych”

Wykłady obowiązkowe dla dyscypliny nauki medyczne/fakultatywne dla dyscypliny nauki biologiczne.

Lista wykładów


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ 

Rok akademicki 2021/2022 


Dokumenty rekrutacyjne

Podanie

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej


Podstawy prawne

Umowa o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

 


Proponowane projekty badawcze

Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2021 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

PROJEKTY BADAWCZE WKRÓTCE

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

PROJEKTY BADAWCZE WKRÓTCE

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

Biologicznie aktywny nanoskafold dla celów biomedycznych
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka
INFORMACJA O PROJEKCIE

Opracowanie kapilarnych membran półprzepuszczalnych do separacji wiolaceiny produkowanej w bioreaktorze membranowym
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski,
Opiekun pomocniczy: dr inż. Cezary Wojciechowski
INFORMACJE O PROJEKCIE

Zsynchronizowane pomiary chwilowych wartości wybranych parametrów fizjologicznych podczas terapeutycznej toracentezy oraz ich matematyczna i fizjologiczna analiza
Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Tomasz Gólczewski,
Opiekun pomocniczy: dr inż. Krzysztof Zieliński
INFORMACJE O PROJEKCIE

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825)

Białko gankyrina jako nowy potencjalny cel terapeutyczny w szpiczaku plazmocytowym
Opiekun: dr hab. n. med. Irena Misiewicz-Krzemińska, prof. IHIT
INFORMACJA O PROJEKCIE