Bibliografia i bibliometria

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP
Zasady przekazywania materiałów do biblioteki CMKP
Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego
Punktacja czasopism i wydawnictw
Monografie i rozdziały
Programy do zarządzania bibliografią

Baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuację wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia jest uzupełniana na bieżąco. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne CMKP.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza się informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)

2. Punktacja MNiSW

Bibliografia CMKP jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla MNiSW oraz statystyk dla władz Uczelni CMKP. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników CMKP.

W przypadku stwierdzenia braków opisów bibliograficznych, prosimy o informacje do Biblioteki CMKP

telefon:
22-5601-183
22-5601-184

 e-mail: biblioteka@cmkp.edu.pl


Zasady przekazywania materiałów do biblioteki CMKP

2019_Zarządzenie_51_2019 OBOWIĄZUJĄCE zasady przekazywania informacji dotyczącej działalności jednostek CMKP
* publikacje rejestrowane są z autopsji, brakujące prace (wraz z wykazem) prosimy dostarczać do Biblioteki CMKP w formie kserokopii oryginałów lub skanów w formacie PDF Wzór wykazu

* Wykaz powinien zawierać kwalifikacje pracy do określonego typu:

 • Publikacje w wydawnictwach ciągłych (czasopisma) :</span style>
  oryginalna / kazuistyczna / poglądowa / inne
  odbitka powinna zawierać: stronę tytułową czasopisma: rok, numer woluminu, pierwszą i ostatnią stronę artykułu
 • Wydawnictwa zwarte:
  autor monografii / książki / rozdział w monografii / redaktor
  odbitka powinna zawierać: stronę tytułową książki, stronę (odwrocie) zawierającą informację o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN, cały spis treści, pierwszą i ostatnią stronę rozdziału, ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii)
 • Materiały zjazdowe
  odbitka powinna zawierać: stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe, strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu, pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego

PROSIMY NA BIEŻĄCO ZGŁASZAĆ PUBLIKACJE DO BIBLIOTEKI WRAZ ZE STOSOWNYM OŚWIADCZENIEM :

 1. OSOBA z N, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie nr 3 upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin (Art. 265 ust. 13 Ustawy 2.0)
  Zał. A. Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w przypadku wskazania JEDNEJ DYSCYPLINY oraz prowadzenia działalności naukowej wyłącznie w jednym podmiocie
  Zał. B . Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w przypadku wskazania DWÓCH DYSCYPLIN oraz / lub prowadzenia działalności naukowej w więcej niż jednym podmiocie
 2. OSOBA SPOZA N – Zał. C. Oświadczenie o afiliacji bibliograficznej w przypadku braku (lub podwójnej) afiliacji prosimy o pisemne jej oświadczenie

* w przypadku braku (lub podwójnej) afiliacji prosimy o pisemne jej oświadczenie Oświadczenie o afiliacji CMKP
* nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać:

dla czasopisma:

 • stronę tytułową czasopisma (rok, numer woluminu)
 • pierwszą i ostatnią stronę artykułu

dla książki / rozdziału:

 • stronę tytułową książki
 • stronę (odwrocie) zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN
 • cały spis treści
 • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału
 • ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii)

dla materiałów zjazdowych:

 • stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe
 • strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu
 • pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego

Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego

Biblioteka CMKP służy pomocą pracownikom Uczelni przy przygotowywaniu analiz bibliometrycznych (na podstawie bazy Expertus) oraz na potrzeby ocen indywidualnych ( konkursy, postępowania awansowe itp.).

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie

Przewody doktroskie – stary tryb

Przewody doktorskie – nowy tryb

Wykaz Prac Naukowych Oraz Informacji o Działalności Popularyzującej Naukę (Załącznik nr 4 do Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego)

Uchwała w sprawie zasad_doktoraty_17.09.2019_Rada_Naukowa

Podanie_biblioteka

Analiza bibliometryczna

Analiza bibliometryczna_zasady postępowania


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

podanie


Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora

podanie

Od 1 października 2019 r. postępowania profesorskie są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej.  Więcej informacji na stronie: RDN_postepowania_profesorskie.

Zarzadzenie_90_2018Dyrektora CMKP w sprawie zasad sporządzania analizy bibliometrycznej dorobku naukowego osób niezatrudnionych w CMKP

Formularz analizy bibliometrycznej do habilitacji/profesury  jest dostępny w Bibliotece CMKP (biblioteka@cmkp.edu.pl)


Punktacja czasopism i wydawnictw

Czasopisma: Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW


NOWY WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW

Rok 2024 

Wykaz czasopism naukowych 


Rok 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Treść komunikatu

Projekt scalonego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Rok 2019-2022

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism


Rok 2017-2018 (lista czteroletnia)

komunikat
Część A – Wykaz czteroletni czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czteroletni czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czteroletni czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2016

Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2015

komunikatkomunikat – sprostowanie
Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2014

komunikatobwieszczenie o sprostowaniu błędów
Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2013

komunikat
Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2011 i 2012

komunikat
Część A – Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C – Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


Rok 2010

Wykaz wybranych czasopism naukowych z dnia 29.12.2010 r.

Wykaz tytułów czasopism będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor z dnia 10 grudnia 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych za lata 2007-2010 opublikowany 25 czerwca 2010 r.


Rok 2009

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 18 czerwca 2009 r.

Komunikat MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową


Rok 2008

Ujednolicony wykaz czasopism opublikowany 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową


Rok 2007

Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Ujednolicony wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 28.11.2007 r.


Rok 2005 i 2006

Wykaz czasopism do Komunikatów MNiSW z 7 i 25.10. 2005 r.


Monografie i rozdziały

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe za lata 2017-2021. wykaz wydawnictw

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 [lipca 2012 określa kryteria oceny w odniesieniu do rozdziałów i monografii, a dotyczy ono objętości w/w typów publikacji w arkuszach wydawniczych (1 arkusz to 40 O00 znaków). Monografia obejmuje minimum 6 arkuszy wydawniczych, rozdział — powyżej 0,5 arkusza wydawniczego( 20 000 znaków). Pobierz tabelę punktową.


Programy do zarządzania bibliografią

 • pozwalają na gromadzenie rekordów bibliograficznych (pobieranie ich z baz danych, z Internetu, wprowadzanie ręczne)
 • współpracują z edytorami tekstów w celu tworzenia bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji

logo mendeley

 

 

 

 

WAŻNE: Programy wymagają założenia indywidualnego konta