Publikowanie otwarte

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

Ostatnia aktualizacja 26.03.2024: zostało wykorzystane 40 artykułów z puli 1013 artykułów na 2024 r. Do programu uprawnione są artykuły, które zostały wysłane do czasopism już w 2024 r. Lista czasopism objętych programem jest ograniczona (patrz link poniżej), co jest powiązane z ograniczeniem licencji na dostęp do czasopism. Afiliacja autorów w programie Elsevier jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Aktualne informacje na temat ilości dostępnych artykułów z puli oraz lista tytułów czasopism objętych programem publikowania otwartego znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024

Ostatnia aktualizacja 08.04.2024: w związku z przyznaniem finansowania przez MNiSW na 2024 r. program został wznowiony z pulą 1363 artykułów na 2024 r. Afiliacja autorów w programie Springer jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Aktualne informacje na temat ilości dostępnych artykułów z puli oraz lista tytułów czasopism objętych programem publikowania otwartego znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW 2024

Program na rok 2024 zostanie wznowiony. po podpisaniu umowy z wydawcą na br. Dostępna pula programu w 2024 roku to 17 artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych we wszystkich instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 251 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od początku roku do momentu uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty (tzw. retroaktywacja) po 1 listopada danego roku (taki termin obowiązywał do 2023 r., ale w nowej umowie na 2024 r. zostanie on prawdopodobnie skrócony), jeśli w tym czasie pozostają wolne vouchery na dany rok. W roku 2021 zostało opublikowanych 6 z puli 20 artykułów, w 2022 r. zostało opublikowanych 7 artykułów z puli 17, w 2023 r. została wykorzystana cała pula 17 artykułów (w tym 5 artykułów retroaktywowanych).

Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z ICM na adres wbnoa@icm.edu.pl (uwaga: od 2023 r. program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM), przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. ICM zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz jej uwidocznienie w artykule. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Program publikowania otwartego Oxford University Press

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP 2024

Ostatnia aktualizacja 27.02.2024: program zawieszony od 1 stycznia 2024 r. do czasu przyznania przez MEiN dofinansowania na 2024 r., co prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie marca 2024 r., oraz podpisania nowej umowy z wydawcą. Artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu będą mogły zostać zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”) po uruchomieniu programu.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które wykupiły dowolną kolekcję tematryczną z pełnym zakresem nowych czasopism (kolekcja z dopiskiem “2024” w nazwie) i zgłosiły się do programu publikowania. Programem objęte jest 357 czasopism hybrydowych z listy na stronie wydawcy (uwaga: programem objęte są tylko czasopisma hybrydowe, które mają dopisek “yes” w kolumnie D na liście). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczba artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku, a pula artykułów jest wspólna dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62. W roku 2022 program obejmował pulę 70 artykułów, którą w pełni wykorzystano. W roku 2023 program został wznowiony 15 czerwca 2023 r. po podpisaniu nowej umowy bez ograniczeń na liczbę artykułów. Całkowita liczba artykułów opublikowana w ramach programu z 2023 r. wyniosła 90 (aktualizacja 5.03.2024 r.).

Program OUP nie obejmuje czasopism w pełni otwartych (fully OA titles), ale autorzy korespondencyjni z instytucji objętych programem mogą korzystać z 10% zniżki do opłaty APC w tych czasopismach.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o programie publikowania dla konsorcjum na stronie wydawcy oraz adres kontaktowy do wydawcy w sprawach publikowania jnls.author.support@oup.com.

Więcej informacji na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa