Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej

Realizacja projektu została zakończona

Uwaga

 • od sierpnia 2023 roku w projekcie mogą uczestniczyć wszystkie osoby posiadające właściwe wykształcenie dla danej grupy zawodowej, również zatrudnione poza systemem ochrony zdrowia oraz osoby nieaktywne zawodowo
 • wkrótce uruchomiony zostanie nabór na kursy w formie stacjonarnej-weekendowej dla elektroradiologów – uczestnicy mają zapewniony bezpłatny nocleg oraz catering

Kursy dla:

PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN TERMIN I ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło narzędzie rekrutacyjne umożliwiające zapis do projektu za pośrednictwem sieci internetowej.
Link do narzędzia: https://rekrutacja-mz.pl

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  przedstawicieli zawodów medycznych na terenie całego kraju.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia określonego w ramach Działania 7.1 – Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Kto może złożyć wniosek o udziału w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do:

 • dietetyków,
 • logopedów,
 • elektroradiologów
 • pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (za wyjątkiem diagnostów laboratoryjnych, dla których kursy organizuje w ramach Projektu KIDL)

Objęcie projektem wszystkich osób, które potencjalnie będą mogły zostać pracownikami systemu ochrony zdrowia przełoży się na wieloletnie i długofalowe pozytywne efekty projektu, tj. wzmocnienie systemu ochrony zdrowia do reagowania na zagrożenia zdrowotne, w tym o charakterze epidemicznym/pandemicznym, poprzez zabezpieczenie zasobów wykwalifikowanej kadry medycznej, zdolnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, w ramach posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Jakie są główne etapy projektu?

 1. Opracowanie programów szkoleń dla wyżej wymienionych 5 grup zawodowych
 2. Wdrożenie programów przez partnerów Projektu – przeprowadzenie szkoleń.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 do 31.12.2023

Jakie jest źródło finansowania projektu?

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POWR.07.01.00-00-0002/22.

Pakiet REACT-EU to narzędzie ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększania jej odporności, finansowany z instrumentu Next Generation EU. Pakiet REACT-EU zasila miedzy innymi Europejski Fundusz Społeczny, w tym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wartość projektu: 33 214 116,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFS-REACT-EU): 33 214 116,24 zł

Co zrobić, aby wziąć udział w bezpłatnych kursach CMKP?

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące:

 • dietetykami
 • logopedami
 • elektroradiologami
 • pracownikami medycznych laboratoriów diagnostycznych

spełniające warunki opisane w REGULAMINIE /wkrótce zamieszczony zostanie zaktualizowany regulamin uwzględniający m.in. zasady realizacji szkoleń w formie stacjonarnej/

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP zobowiązane są przesłać jednorazowo do MZ dokumenty rekrutacyjne, tj.

 1. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
 3. Dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej Projektu, o której mowa w § 2 ust. 3 (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia, z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
 4. Oświadczenie Kandydata o zatrudnieniu w medycznym laboratorium diagnostycznym (dotyczy pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych).

W związku z przystąpieniem uczestnika do projektu składa on oświadczenie uwzględniające obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Co uczestnik zyskuje dzięki udziałowi w szkoleniach organizowanych przez CMKP?

 • Bezpłatny udział w kursie doskonalącym
 • Dostęp online do materiałów szkoleniowych
 • Dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 400 zł/osobę.

Regulamin i zasady uczestnictwa w projekcie

Regulamin dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych podręczników dla uczestników szkoleń w ramach projektu

Regulamin dofinansowania podróży REACT COV 06.12.2023

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rejestrujące udział w szkoleniach (punkt nr 3 rekrutacja do projektu) na stronie: Fundusze Europejskie dla Zdrowia Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej (zdrowie.gov.pl)

Dane kontaktowe:

Kwalifikacja do udziału w projekcie – MZ kursypower002@mz.gov.pl

Zapisy na bezpłatne kursy CMKP – przez profil na stronie CMKP

Koordynator projektu w CMKP: mgr Karolina Duma 22 56 93 800, react-cov@cmkp.edu.pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na COVID-19.

baner UE
cropped-logo-8.png