Symulacje endoskopowe

logo UE

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb! fb.com/endosymulacja/

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 75 840 266, 67 zł
Całkowita wartość projektu: 80 432 986, 39 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z European Federation of the International Society for Digestive Surgery oraz w partnerstwie krajowym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celami Projektu są:

 1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych, w tym pediatrycznych, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania z elementami dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej.
 2. Standaryzacja szkoleń podyplomowych lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 CSE standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci CSE.

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa


REKRUTACJA:

INSTRUKTORZY ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH – specjalizacje pediatryczne

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna rekrutację Uczestników i Uczestniczek do Projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3 POWER).

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia dedykowane przyszłym instruktorom zabiegów endoskopowych (specjalizacje pediatryczne) z zakresu:

 1. Bronchoskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z: chorób płuc dzieci/pediatrii/otorynolaryngologii dziecięcej/otorynolaryngologii)
 2. Ginekologia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej)
 3. Gastroskopia i kolonoskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej)
 4. Artroskopia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu)
 5. Laparoskopia w chirurgii dziecięcej(dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej)
 6. Laparoskopia w urologii i endourologia (dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z urologii dziecięcej)

Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom posiadającym specjalizację bądź będącym w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. W kursach mogą brać udział osoby, które uczestniczyły już w szkoleniach realizowanych przez CSE.

 1. Kryteria merytoryczne – punktowane:
  • doświadczenie dydaktyczne – 1 punkt/1 rok (nie więcej niż 5 punktów),
  • doświadczenie w wykonywaniu zabiegów w zakresie danej technik endoskopowej:
  1. MAŁE – (100 – 200 ZABIEGÓW – 0 pkt.)
  2. ŚREDNIE – (201-400 ZABIEGÓW – 2 pkt.)
  3. DUŻE – (powyżej 400 ZABIEGÓW – 4pkt.)

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą od 21.07.2023 r. do 25.08.2023 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu technik endoskopowych dla przyszłych instruktorów proszone są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dla przyszłych instruktorów zabiegów endoskopowych;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia;
 3. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
 4. Dostarczenie ww. dokumentów (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, z dopiskiem „REKRUTACJA POWER 2 – INSTRUKTORZY – pediatria (PROSZĘ WPISAĆ DANĄ TECHNIKĘ)

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

 1. Mgr Paulina Niedzielska – paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 891 (kwestie formalne);
 2. Mgr Małgorzata Kaczyńska –  malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 799 (kwestie formalne);

* W przypadku osób, które uzyskały tę samą liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała data i godzina zarejestrowania dokumentów rekrutacyjnych przez pracownika Biura Projektu.


REKRUTACJA:

Techniki endoskopowe w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna rekrutację Uczestników i Uczestniczek do Projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3 POWER).

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia z zakresu:

 1. Technik endoskopowych w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
 • Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą od 8.08 do 25.08.2023 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu technik laparoskopowych proszone są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i noclegu;
 3. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
 4. Dostarczenie ww. dokumentów (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, z dopiskiem „REKRUTACJA POWER 2 pediatria – ginekologia ”.

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

 1. Mgr Paulina Niedzielska – paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 5693 802 (kwestie formalne);
 2. Mgr Małgorzata Kaczyńska –  malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 799 (kwestie formalne);

 


W ramach Projektu PO WER 2: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” dostarczono do partnera krajowego – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sprzęt symulacyjny o łącznej wartości 9 599 838,14 zł.

Wyposażenie przeznaczone jest do realizacji szkoleń symulacyjnych z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami bronchoskopowymi oraz technikami laparoskopowymi w ginekologii.

Programy kursów zostały wcześniej opracowane i przetestowane na szkoleniach realizowanych w Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP.

Szkolenia w Regionalnym Centrum Symulacji Endoskopowej Gdańskiego Uniwersytety Medycznego rozpoczęły się 27 lutego. W nowopowstałym ośrodku planuje się przeszkolić min. 48 osób.

Ponadto do Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP dostarczono sprzęt symulacyjny przeznaczony do szkoleń dedykowanych specjalizacjom pediatrycznym o łącznej wartości 8 830 405,68 zł.

W trakcie realizacji są szkolenia z m.in.: laparoskopii w urologii dziecięcej, badań endoskopowych dróg oddechowych u dzieci, laparoskopii w chirurgii dziecięcej, technik endoskopowych w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Zakończono natomiast szkolenia kursantów z zakresu gastroskopii i kolonoskopii w specjalizacjach pediatrycznych oraz technik artroskopowych w ortopedii dla dzieci i młodzieży.

Sprzęt endoskopowy wykorzystywany do praktycznych szkoleń przeprowadzanych w Centrum Symulacji Endoskopowych CMKP oraz uczestniczka szkolenia pracująca na maszynie


 

Koordynator naukowo-dydaktyczny
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl

Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
mgr Karolina Włodarczyk
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Paulina Niedzielska
tel.: 22 56 93 891
e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Małgorzata Kaczyńska
Tel.: 22 56 93 799
e-mail: malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl

Główny specjalista
mgr Daniela Czepelew
Tel.: 22 56 93 773
e-mail: daniela.czepelew@cmkp.edu.pl


Ćwiczenie na symulatorze – bronchoskopia

Dziedziny objęte projektem

W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia dziecięca
 8. Chirurgia ogólna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Położnictwo i ginekologia
 11. Ginekologia onkologiczna
 12. Urologia
 13. Urologia dziecięca
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Medycyna ratunkowa
 16. Pediatria
 17. Medycyna rodzinna
 18. Geriatria
 19. Reumatologia
 20. Rehabilitacja medyczna
 21. Onkologia kliniczna
 22. Hematologia
 23. Patomorfologia
 24. Radioterapia onkologiczna
 25. Medycyna paliatywna
 26. Kardiologia
 27. Intensywna terapia
 28. Otorynolaryngologia
 29. Otorynolaryngologia dziecięca

Centrum Symulacji Endoskopowej

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
mgr Łukasz Bilski – Instruktor
mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
dr n med. Sebastian Piotrowicz – Instruktor zabiegów endoskopowych
lek. med. Antoni Sierant – Instruktor zabiegów endoskopowych
mgr Paulina Niedzielska – Specjalista


Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego w następujących dziedzinach:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia dziecięca
 8. Chirurgia ogólna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Położnictwo i ginekologia
 11. Ginekologia onkologiczna
 12. Urologia
 13. Urologia dziecięca
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Medycyna ratunkowa
 16. Pediatria
 17. Medycyna rodzinna
 18. Geriatria
 19. Reumatologia
 20. Rehabilitacja medyczna
 21. Onkologia kliniczna
 22. Hematologia
 23. Patomorfologia
 24. Radioterapia onkologiczna
 25. Medycyna paliatywna
 26. Kardiologia
 27. Intensywna terapia
 28. Otorynolaryngologia
 29. Otorynolaryngologia dziecięca

Etapy:

Na etapie wypracowania nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) zostaną opracowane założenia techniczne oraz organizacyjno-merytoryczne Centrum Symulacji Endoskopowej na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostaną przeprowadzone eksperymentalne szkolenia specjalizacyjne z uwzględnieniem techniki endoskopowej symulacji medycznej dla 154 lekarzy realizujących wybrane specjalizacje z udziałem instruktorów, którzy nabyli nową wiedzę, umiejętności i trenerów partnerów ponadnarodowych w organizowanych przez CMKP szkoleniach testowych.

Na etapie analizy efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania zostaną opracowane przez ekspertów wewnętrznych CMKP oraz przez ekspertów zewnętrznych  propozycje zmian w odniesieniu do obecnych kursów dla lekarzy w wybranych specjalizacjach.

Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania planuje się wystąpienie CMKP do konsultantów krajowych wybranych specjalizacji w celu zatwierdzenia programów kursów jako obowiązkowego elementu kształcenia specjalizacyjnego. Zostaną wypracowane rekomendacje i instrukcje w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania nowego rozwiązania w praktyce.

Na etapie opracowania założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej zostaną wypracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów założenia Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej.

Na etapie utworzenia 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej przewiduje się uruchomienie 2 RCSE: w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Proces powstawania RCSE obejmie prace projektowe, adaptacyjno-remontowe oraz wyposażenie w sprzęt symulacyjny niezbędny do realizacji szkoleń z zakresu bronchoskopii (w tym w aspekcie diagnostyki pacjentów chorych na Covid-19 i inne choroby zakaźne) oraz laparoskopii i endoskopii ginekologicznej;

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostanie zorganizowane testowanie w formie realizacji szkoleń dla instruktorów zabiegów endoskopowych, instruktorów symulacji i techników AV (szkolenia będą realizowane w CSE CMKP i w RCSE). Następnie w 2 RCSE oraz CSE CMKP zostaną zrealizowane szkolenia testowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji, które pozwolą zweryfikować opracowane standardy jakości kształcenia symulacyjnego w Sieci CSE.

Na etapie analizy efektów testowanego rozwiązania zostaną opracowane efekty testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów i wsparciem Partnerów ponadnarodowych oraz opracowane ostateczne rozwiązanie: Standardy jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej (także w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad pacjentami chorymi na Covid-19 i inne choroby zakaźne) w Sieci CSE;

Na etapie opracowania rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego zostaną opracowane rekomendacje i instrukcja wdrażania nowego rozwiązania Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci RCSE, wraz ze standardami monitorowania i nadzoru na mocy uchwał ciał kolegialnych jednostek odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe 2 ośrodków akademickich (w których powstały w ramach projektu RCSE) oraz na mocy uchwały Rady Naukowej CMKP.

 


Etapy realizacji projektu

Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); 02.01.2017 – III kw. 2019

Etap II Testowanie nowego rozwiązania; IV kw. 2019 – II kw. 2022

Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; III kw. 2021 – I kw. 2023

Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; IV kw. 2022 – IV kw. 2022

Etap V Opracowanie założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VI Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VII Testowanie, ze wsparciem Partnera ponadnarodowego, nowego rozwiązania; 02.2022 – 05.2023

Etap VIII Analiza efektów testowanego rozwiązania; 2023 – 09.2023

Etap IX Opracowanie rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego rozwiązania; 07.2023 – 12.2023.


Planowane efekty projektu

 1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Nabycie przez 362 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
 3. Podniesienie przez 30 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych.
 4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 88 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.
 5. Wdrożenie nowego rozwiązania – standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.
 6. Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej.

Kontakt

Informacje na temat realizacji projektu
mgr Karolina Włodarczyk – Kierownik projektu
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

mgr Anzhela Maslava – Zastępca Kierownika Projektu
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Materiały do pobrania


Nagroda Orły Wprost 2018

Miło nam poinformować, że projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” otrzymał nagrodę Orły Wprost 2018 roku.

Jest to nagroda dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Poniżej zdjęcia z uroczystej Gali wręczenia nagród.