Symulacje endoskopowe

logo UE

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb! fb.com/endosymulacja/

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 75 840 266, 67 zł
Całkowita wartość projektu: 80 432 986, 39 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z European Federation of the International Society for Digestive Surgery oraz w partnerstwie krajowym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celami Projektu są:

 1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych, w tym pediatrycznych, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania z elementami dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej.
 2. Standaryzacja szkoleń podyplomowych lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 CSE standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci CSE.

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

Koordynator naukowo-dydaktyczny
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl

Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
mgr Karolina Włodarczyk
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu (informacje dot. szkoleń) 
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Paulina Niedzielska
tel.: 22 56 93 891
e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Małgorzata Kaczyńska
Tel.: 22 56 93 799
e-mail: malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl

Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
mgr Daniela Czepelew
Tel.: 22 56 93 773
e-mail: daniela.czepelew@cmkp.edu.pl


Rekrutacja (uzupełniająca): Laparoskopia w urologii dziecięcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna rekrutację Uczestników i Uczestniczek do Projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3 POWER).

W ramach Projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia z zakresu:

Laparoskopia w urologii dziecięcej

 • Szkolenia są dedykowane lekarzom i lekarkom w trakcie specjalizacji z:

a. urologii dziecięcej
b. urologii

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą od 31.01.2023 r. do 13.02.2023 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z zakresu technik laparoskopowych proszone są o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia;
 3. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  2. Oświadczenia uczestnika projektu RODO,
  3. Formularza danych osobowych,
  4. Formularza rekrutacyjnego,
 4. Dostarczenie ww. dokumentów (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa, z dopiskiem „REKRUTACJA POWER 2 – UROLOGIA”.

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

 1. Mgr Paulina Niedzielska – paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 891 (kwestie formalne);
 2. Mgr Małgorzata Kaczyńska –  malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 799 (kwestie formalne);
 3. Mgr Anzhela Maslava – endosymulacja@cmkp.edu.pl, amaslava@cmkp.edu.pl, tel.: 22 56 93 791  (kwestie formalne).

1. Rekrutacja zakończona: Szkolenie z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii dedykowane lekarzom w trakcie specjalizacji z kardiologii i intensywnej terapii 

Będziemy Państwa informować o nowych rekrutacjach na stronie CMKP i w mediach społecznościowych.


Ćwiczenie na symulatorze – bronchoskopia

Dziedziny objęte projektem

W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia dziecięca
 8. Chirurgia ogólna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Położnictwo i ginekologia
 11. Ginekologia onkologiczna
 12. Urologia
 13. Urologia dziecięca
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Medycyna ratunkowa
 16. Pediatria
 17. Medycyna rodzinna
 18. Geriatria
 19. Reumatologia
 20. Rehabilitacja medyczna
 21. Onkologia kliniczna
 22. Hematologia
 23. Patomorfologia
 24. Radioterapia onkologiczna
 25. Medycyna paliatywna
 26. Kardiologia
 27. Intensywna terapia
 28. Otorynolaryngologia
 29. Otorynolaryngologia dziecięca

Centrum Symulacji Endoskopowej

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
mgr Łukasz Bilski – Instruktor
mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
dr n med. Sebastian Piotrowicz – Instruktor zabiegów endoskopowych
lek. med. Antoni Sierant – Instruktor zabiegów endoskopowych
mgr Paulina Niedzielska – Specjalista


Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego w następujących dziedzinach:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia dziecięca
 8. Chirurgia ogólna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Położnictwo i ginekologia
 11. Ginekologia onkologiczna
 12. Urologia
 13. Urologia dziecięca
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Medycyna ratunkowa
 16. Pediatria
 17. Medycyna rodzinna
 18. Geriatria
 19. Reumatologia
 20. Rehabilitacja medyczna
 21. Onkologia kliniczna
 22. Hematologia
 23. Patomorfologia
 24. Radioterapia onkologiczna
 25. Medycyna paliatywna
 26. Kardiologia
 27. Intensywna terapia
 28. Otorynolaryngologia
 29. Otorynolaryngologia dziecięca

Etapy:

Na etapie wypracowania nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) zostaną opracowane założenia techniczne oraz organizacyjno-merytoryczne Centrum Symulacji Endoskopowej na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostaną przeprowadzone eksperymentalne szkolenia specjalizacyjne z uwzględnieniem techniki endoskopowej symulacji medycznej dla 154 lekarzy realizujących wybrane specjalizacje z udziałem instruktorów, którzy nabyli nową wiedzę, umiejętności i trenerów partnerów ponadnarodowych w organizowanych przez CMKP szkoleniach testowych.

Na etapie analizy efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania zostaną opracowane przez ekspertów wewnętrznych CMKP oraz przez ekspertów zewnętrznych  propozycje zmian w odniesieniu do obecnych kursów dla lekarzy w wybranych specjalizacjach.

Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania planuje się wystąpienie CMKP do konsultantów krajowych wybranych specjalizacji w celu zatwierdzenia programów kursów jako obowiązkowego elementu kształcenia specjalizacyjnego. Zostaną wypracowane rekomendacje i instrukcje w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania nowego rozwiązania w praktyce.

Na etapie opracowania założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej zostaną wypracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów założenia Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej.

Na etapie utworzenia 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej przewiduje się uruchomienie 2 RCSE: w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Proces powstawania RCSE obejmie prace projektowe, adaptacyjno-remontowe oraz wyposażenie w sprzęt symulacyjny niezbędny do realizacji szkoleń z zakresu bronchoskopii (w tym w aspekcie diagnostyki pacjentów chorych na Covid-19 i inne choroby zakaźne) oraz laparoskopii i endoskopii ginekologicznej;

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostanie zorganizowane testowanie w formie realizacji szkoleń dla instruktorów zabiegów endoskopowych, instruktorów symulacji i techników AV (szkolenia będą realizowane w CSE CMKP i w RCSE). Następnie w 2 RCSE oraz CSE CMKP zostaną zrealizowane szkolenia testowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji, które pozwolą zweryfikować opracowane standardy jakości kształcenia symulacyjnego w Sieci CSE.

Na etapie analizy efektów testowanego rozwiązania zostaną opracowane efekty testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów i wsparciem Partnerów ponadnarodowych oraz opracowane ostateczne rozwiązanie: Standardy jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej (także w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad pacjentami chorymi na Covid-19 i inne choroby zakaźne) w Sieci CSE;

Na etapie opracowania rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego zostaną opracowane rekomendacje i instrukcja wdrażania nowego rozwiązania Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci RCSE, wraz ze standardami monitorowania i nadzoru na mocy uchwał ciał kolegialnych jednostek odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe 2 ośrodków akademickich (w których powstały w ramach projektu RCSE) oraz na mocy uchwały Rady Naukowej CMKP.

 


Etapy realizacji projektu

Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); 02.01.2017 – III kw. 2019

Etap II Testowanie nowego rozwiązania; IV kw. 2019 – II kw. 2022

Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; III kw. 2021 – I kw. 2023

Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; IV kw. 2022 – IV kw. 2022

Etap V Opracowanie założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VI Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VII Testowanie, ze wsparciem Partnera ponadnarodowego, nowego rozwiązania; 02.2022 – 05.2023

Etap VIII Analiza efektów testowanego rozwiązania; 2023 – 09.2023

Etap IX Opracowanie rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego rozwiązania; 07.2023 – 12.2023.


Planowane efekty projektu

 1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Nabycie przez 362 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
 3. Podniesienie przez 30 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych.
 4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 88 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.
 5. Wdrożenie nowego rozwiązania – standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.
 6. Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej.

Kontakt

Informacje na temat realizacji projektu
mgr Karolina Włodarczyk – Kierownik projektu
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

mgr Anzhela Maslava – Zastępca Kierownika Projektu
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Materiały do pobrania


Nagroda Orły Wprost 2018

Miło nam poinformować, że projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” otrzymał nagrodę Orły Wprost 2018 roku.

Jest to nagroda dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Poniżej zdjęcia z uroczystej Gali wręczenia nagród.