Symulacje endoskopowe

logo UE

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb! fb.com/endosymulacja/

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 75 840 266, 67 zł
Całkowita wartość projektu: 80 432 986, 39 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z European Federation of the International Society for Digestive Surgery oraz w partnerstwie krajowym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celami Projektu są:

 1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.
 2. Standaryzacja szkolenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 Centrach Symulacji Endoskopowej standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci CSE

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

Koordynator naukowo-dydaktyczny
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl

Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
mgr Karolina Włodarczyk
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu (informacje dot. szkoleń) 
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 891
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Koordynator procesu testowania i monitorowania (informacje dot. szkoleń) 
mgr Zofia Kopyść
tel. 22 56 93 890
e-mail: zkopysc@cmkp.edu.pl

 

 


Ćwiczenie na symulatorze – bronchoskopia

Dziedziny objęte projektem

W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia ogólna
 8. Chirurgia onkologiczna
 9. Położnictwo i ginekologia
 10. Ginekologia onkologiczna
 11. Urologia
 12. Urologia dziecięca
 13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 14. Medycyna ratunkowa
 15. Pediatria
 16. Medycyna rodzinna
 17. Geriatria
 18. Reumatologia
 19. Rehabilitacja medyczna
 20. Onkologia kliniczna
 21. Hematologia
 22. Patomorfologia
 23. Radioterapia onkologiczna
 24. Medycyna paliatywna
 25. Kardiologia
 26. Intensywna terapia
 27. Otorynolaryngologia
 28. Otorynolaryngologia dziecięca

Centrum Symulacji Endoskopowej

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
mgr Łukasz Bilski – Instruktor
mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
Lek. Bartłomiej Wódarski – Wykładowca

Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia czerwiec 2022


Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego w następujących dziedzinach:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia ogólna
 8. Chirurgia onkologiczna
 9. Położnictwo i ginekologia
 10. Ginekologia onkologiczna
 11. Urologia
 12. Urologia dziecięca
 13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 14. Medycyna ratunkowa
 15. Pediatria
 16. Medycyna rodzinna
 17. Geriatria
 18. Reumatologia
 19. Rehabilitacja medyczna
 20. Onkologia kliniczna
 21. Hematologia
 22. Patomorfologia
 23. Radioterapia onkologiczna
 24. Medycyna paliatywna
 25. Kardiologia
 26. Intensywna terapia
 27. Otorynolaryngologia
 28. Otorynolaryngologia dziecięca

Etapy:

Na etapie wypracowania nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) zostaną opracowane założenia techniczne oraz organizacyjno-merytoryczne Centrum Symulacji Endoskopowej na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostaną przeprowadzone eksperymentalne szkolenia specjalizacyjne z uwzględnieniem techniki endoskopowej symulacji medycznej dla 154 lekarzy realizujących wybrane specjalizacje z udziałem instruktorów, którzy nabyli nową wiedzę, umiejętności i trenerów partnerów ponadnarodowych w organizowanych przez CMKP szkoleniach testowych.

Na etapie analizy efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania zostaną opracowane przez ekspertów wewnętrznych CMKP oraz przez ekspertów zewnętrznych  propozycje zmian w odniesieniu do obecnych kursów dla lekarzy w wybranych specjalizacjach.

Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania planuje się wystąpienie CMKP do konsultantów krajowych wybranych specjalizacji w celu zatwierdzenia programów kursów jako obowiązkowego elementu kształcenia specjalizacyjnego. Zostaną wypracowane rekomendacje i instrukcje w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania nowego rozwiązania w praktyce.

Na etapie opracowania założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej zostaną wypracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów założenia Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej.

Na etapie utworzenia 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej przewiduje się uruchomienie 2 RCSE: w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Proces powstawania RCSE obejmie prace projektowe, adaptacyjno-remontowe oraz wyposażenie w sprzęt symulacyjny niezbędny do realizacji szkoleń z zakresu bronchoskopii (w tym w aspekcie diagnostyki pacjentów chorych na Covid-19 i inne choroby zakaźne) oraz laparoskopii i endoskopii ginekologicznej;

Na etapie testowania nowego rozwiązania zostanie zorganizowane testowanie w formie realizacji szkoleń dla instruktorów zabiegów endoskopowych, instruktorów symulacji i techników AV (szkolenia będą realizowane w CSE CMKP i w RCSE). Następnie w 2 RCSE oraz CSE CMKP zostaną zrealizowane szkolenia testowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji, które pozwolą zweryfikować opracowane standardy jakości kształcenia symulacyjnego w Sieci CSE.

Na etapie analizy efektów testowanego rozwiązania zostaną opracowane efekty testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów i wsparciem Partnerów ponadnarodowych oraz opracowane ostateczne rozwiązanie: Standardy jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej (także w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad pacjentami chorymi na Covid-19 i inne choroby zakaźne) w Sieci CSE;

Na etapie opracowania rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego zostaną opracowane rekomendacje i instrukcja wdrażania nowego rozwiązania Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci RCSE, wraz ze standardami monitorowania i nadzoru na mocy uchwał ciał kolegialnych jednostek odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe 2 ośrodków akademickich (w których powstały w ramach projektu RCSE) oraz na mocy uchwały Rady Naukowej CMKP.

 


Etapy realizacji projektu

Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); 02.01.2017 – III kw. 2019

Etap II Testowanie nowego rozwiązania; IV kw. 2019 – II kw. 2022

Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; III kw. 2021 – I kw. 2023

Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; IV kw. 2022 – IV kw. 2022

Etap V Opracowanie założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VI Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Etap VII Testowanie, ze wsparciem Partnera ponadnarodowego, nowego rozwiązania; 02.2022 – 05.2023

Etap VIII Analiza efektów testowanego rozwiązania; 2023 – 09.2023

Etap IX Opracowanie rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego rozwiązania; 07.2023 – 12.2023.


Planowane efekty projektu

 1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Nabycie przez 362 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
 3. Podniesienie przez 30 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych.
 4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 88 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.
 5. Wdrożenie nowego rozwiązania – standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.
 6. Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej.

Kontakt

Informacje na temat realizacji projektu
mgr Karolina Włodarczyk – Kierownik projektu
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

mgr Anzhela Maslava – Zastępca Kierownika Projektu
tel.: 22 56 93 891
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

mgr Zofia Kopyść – Koordynator procesu testowania i monitorowania
tel.: 22 56 93 890
e-mail: zkopysc@cmkp.edu.pl

Materiały do pobrania


Nagroda Orły Wprost 2018

Miło nam poinformować, że projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” otrzymał nagrodę Orły Wprost 2018 roku.

Jest to nagroda dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Poniżej zdjęcia z uroczystej Gali wręczenia nagród.