Symulacje endoskopowe

logo UE

Zakończyliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb! fb.com/endosymulacja/

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 64 019 996,70 zł
Całkowita wartość projektu: 65 999 996,70 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Excellence In Society and Congress (ESC) BV oraz European Federation of the International Society for Digestive Surgery oraz w partnerstwie krajowym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celami Projektu są:

 1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.
 2. Standaryzacja szkolenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 Centrach Symulacji Endoskopowej standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci CSE

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

Koordynator naukowo-dydaktyczny
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl
Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
mgr Karolina Włodarczyk
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu (informacje dot. szkoleń) 
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 891
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Koordynator procesu testowania i monitorowania (informacje dot. szkoleń) 
mgr Zofia Kopyść
tel. 22 56 93 890
e-mail: zkopysc@cmkp.edu.pl


Ćwiczenie na symulatorze – bronchoskopia

Dziedziny objęte projektem

W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia ogólna
 8. Chirurgia onkologiczna
 9. Położnictwo i ginekologia
 10. Ginekologia onkologiczna
 11. Urologia
 12. Urologia dziecięca
 13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 14. Medycyna ratunkowa
 15. Pediatria
 16. Medycyna rodzinna
 17. Geriatria
 18. Reumatologia
 19. Rehabilitacja medyczna
 20. Onkologia kliniczna
 21. Hematologia
 22. Patomorfologia
 23. Radioterapia onkologiczna
 24. Medycyna paliatywna

Centrum Symulacji Endoskopowej

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
mgr Łukasz Bilski – Instruktor
mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
Lek. Bartłomiej Wódarski – Wykładowca

Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram_wsparcia_na lipiec 2021 aktualizacja


Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego w następujących dziedzinach:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia ogólna
 8. Chirurgia onkologiczna
 9. Położnictwo i ginekologia
 10. Ginekologia onkologiczna
 11. Urologia
 12. Urologia dziecięca
 13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 14. Medycyna ratunkowa
 15. Pediatria
 16. Medycyna rodzinna
 17. Geriatria
 18. Reumatologia
 19. Rehabilitacja medyczna
 20. Onkologia kliniczna
 21. Hematologia
 22. Patomorfologia
 23. Radioterapia onkologiczna
 24. Medycyna paliatywna

Na etapie testowania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 142 lekarzy.

Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 14 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji projektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

Na etapie testowania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 142 lekarzy.

Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 16 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji prpojektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 76 przyszłych instruktorów technik endoskopowych. Będą to osoby stanowiące kadrę akademickich ośrodków regionalnych, które nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania wypracowanego przez CMKP standardu wykorzystania technik symulacji medycznej w procesie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny.

Nabór do udziału w szkoleniach będzie prowadzony przez komisję rekrutacyjną, która wyłoni lekarzy – uczestniczących w projekcie z uwzględnieniem zaawansowania procesu specjalizacji, już zdobytej wiedzy teoretycznej i podstaw praktycznych, zdobytych podczas określonych staży specjalizacyjnych. Warunkiem udziału będzie zrealizowanie określonego etapu szkolenia specjalizacyjnego.

 


Etapy realizacji projektu

Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); styczeń 2017 – wrzesień 2018a

Etap II Testowanie nowego rozwiązania; październik 2018 – marzec 2020

Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; kwiecień 2020 – marzec 2021

Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; kwiecień 2021 – czerwiec 2021.


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

 1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Nabycie przez 142 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
 3. Podniesienie przez 14 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych;
 4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 76 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.

Kontakt

Informacje na temat realizacji projektu
mgr Karolina Włodarczyk – Kierownik projektu
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

mgr Anzhela Maslava – Zastępca Kierownika Projektu
tel.: 22 56 93 891
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

mgr Zofia Kopyść – Koordynator procesu testowania i monitorowania
tel.: 22 56 93 890
e-mail: zkopysc@cmkp.edu.pl

Materiały do pobrania


Nagroda Orły Wprost 2018

Miło nam poinformować, że projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” otrzymał nagrodę Orły Wprost 2018 roku.

Jest to nagroda dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Poniżej zdjęcia z uroczystej Gali wręczenia nagród.