Symulacje endoskopowe

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 75 840 266, 67 zł
Całkowita wartość projektu: 80 432 986, 39 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z European Federation of the International Society for Digestive Surgery oraz w partnerstwie krajowym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celami Projektu są:

 1. Poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych, w tym pediatrycznych, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania z elementami dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej.
 2. Standaryzacja szkoleń podyplomowych lekarzy w wybranych dziedzinach medycznych istotnych dla zadań polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 CSE standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci CSE.

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

Dziedziny objęte projektem i uczestnicy projektu

W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Alergologia
 3. Choroby płuc
 4. Choroby płuc dzieci
 5. Gastroenterologia
 6. Gastroenterologia dziecięca
 7. Chirurgia dziecięca
 8. Chirurgia ogólna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Położnictwo i ginekologia
 11. Ginekologia onkologiczna
 12. Urologia
 13. Urologia dziecięca
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Medycyna ratunkowa
 16. Pediatria
 17. Medycyna rodzinna
 18. Geriatria
 19. Reumatologia
 20. Rehabilitacja medyczna
 21. Onkologia kliniczna
 22. Hematologia
 23. Patomorfologia
 24. Radioterapia onkologiczna
 25. Medycyna paliatywna
 26. Kardiologia
 27. Intensywna terapia
 28. Otorynolaryngologia
 29. Otorynolaryngologia dziecięca

Etapy realizacji projektu

Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); 02.01.2017 – III kw. 2019

Na tym etapie zostaną opracowane założenia techniczne oraz organizacyjno-merytoryczne Centrum Symulacji Endoskopowej na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Etap II Testowanie nowego rozwiązania; IV kw. 2019 – II kw. 2022

Na tym etapie zostaną przeprowadzone eksperymentalne szkolenia specjalizacyjne z uwzględnieniem techniki endoskopowej symulacji medycznej dla 154 lekarzy realizujących wybrane specjalizacje z udziałem instruktorów, którzy nabyli nową wiedzę, umiejętności i trenerów partnerów ponadnarodowych w organizowanych przez CMKP szkoleniach testowych.

Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; III kw. 2021 – I kw. 2023

Na tym etapie zostaną opracowane przez ekspertów wewnętrznych CMKP oraz przez ekspertów zewnętrznych  propozycje zmian w odniesieniu do obecnych kursów dla lekarzy w wybranych specjalizacjach.

Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; IV kw. 2022 – IV kw. 2022

Na tym etapie planuje się wystąpienie CMKP do konsultantów krajowych wybranych specjalizacji w celu zatwierdzenia programów kursów jako obowiązkowego elementu kształcenia specjalizacyjnego. Zostaną wypracowane rekomendacje i instrukcje w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania nowego rozwiązania w praktyce.

Etap V Opracowanie założeń standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Na tym etapie zostaną wypracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów założenia Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej.

Etap VI Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej; 04.2021 – 06.2022

Na tym etapie przewiduje się uruchomienie 2 RCSE: w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Proces powstawania RCSE obejmie prace projektowe, adaptacyjno-remontowe oraz wyposażenie w sprzęt symulacyjny niezbędny do realizacji szkoleń z zakresu bronchoskopii (w tym w aspekcie diagnostyki pacjentów chorych na Covid-19 i inne choroby zakaźne) oraz laparoskopii i endoskopii ginekologicznej.

Etap VII Testowanie, ze wsparciem Partnera ponadnarodowego, nowego rozwiązania; 02.2022 – 05.2023

Na tym etapie zostanie zorganizowane testowanie w formie realizacji szkoleń dla instruktorów zabiegów endoskopowych, instruktorów symulacji i techników AV (szkolenia będą realizowane w CSE CMKP i w RCSE). Następnie w 2 RCSE oraz CSE CMKP zostaną zrealizowane szkolenia testowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji, które pozwolą zweryfikować opracowane standardy jakości kształcenia symulacyjnego w Sieci CSE.

Etap VIII Analiza efektów testowanego rozwiązania; 2023 – 09.2023

Na tym etapie zostaną opracowane efekty testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów i wsparciem Partnerów ponadnarodowych oraz opracowane ostateczne rozwiązanie: Standardy jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej (także w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad pacjentami chorymi na Covid-19 i inne choroby zakaźne) w Sieci CSE.

Etap IX Opracowanie rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego rozwiązania; 07.2023 – 12.2023.

Na tym etapie zostaną opracowane rekomendacje i instrukcja wdrażania nowego rozwiązania Standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci RCSE, wraz ze standardami monitorowania i nadzoru na mocy uchwał ciał kolegialnych jednostek odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe 2 ośrodków akademickich (w których powstały w ramach projektu RCSE) oraz na mocy uchwały Rady Naukowej CMKP.

Planowane efekty projektu

 1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 2. Nabycie przez 362 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
 3. Podniesienie przez 30 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych.
 4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 88 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.
 5. Wdrożenie nowego rozwiązania – standardów jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w ramach Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.
 6. Utworzenie 2 Regionalnych Centrów Symulacji Endoskopowej.

Koordynator naukowo-dydaktyczny
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
e-mail: mpirozynski@cmkp.edu.pl

Kierownik Projektu (szczegółowe informacje o projekcie) 
mgr Karolina Włodarczyk
tel.: 22 56 93 894
e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu
mgr Anzhela Maslava
tel.: 22 56 93 791
e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Paulina Niedzielska
tel.: 22 56 93 891
e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

Informacje dot. szkoleń
mgr Małgorzata Kaczyńska
Tel.: 22 56 93 799
e-mail: malgorzata.kaczynska@cmkp.edu.pl

Główny specjalista
mgr Daniela Czepelew
Tel.: 22 56 93 773
e-mail: daniela.czepelew@cmkp.edu.pl

Centrum Symulacji Endoskopowej

Pracownicy

 • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik
 • mgr Łukasz Bilski – Instruktor
 • mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
 • dr n med. Sebastian Piotrowicz – Instruktor zabiegów endoskopowych
 • lek. med. Antoni Sierant – Instruktor zabiegów endoskopowych
 • mgr Paulina Niedzielska – Specjalista