Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii  jest akademickim i miejskim ośrodkiem kardiologicznym, utworzonym przez prof. dr hab. n. med. Leszka Ceremużyńskiego w styczniu 1974 roku (43 lata temu). Klinika Kardiologii CMKP działa od listopada 1980 roku (36 lat).

 • Struktura Jednostki

  Liczba łóżek 75, w tym 10 intensywnej terapii kardiologicznej.

  Pododdziały i pracownie Kliniki / Oddziału:

  Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
  – kierownik dr n. med. P. Kokowicz
  Pododdziały Kardiologii Ogólnej

  • Pododdział Z1 – kierownik dr n. med. J. Gębalska
  • Pododdział Z2 – kierownik dr n. med. U. Grochowicz

  Pracownia Testów Wysiłkowych i Pododdziały Wczesnej Rehabilitacji

  • Pododdział ZRA – kierownik pracowni i ZRA
   dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec
  • Pododdział ZRB – kierownik dr hab. n. med. B. Bednarz

  Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Pododdział ZE
  – kierownik prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski
  Pracownia Hemodynamiki i Pododdział ZH
  – kierownik dr n. med. W. Kwiatkowski
  – dr n. med. P. Maciejewski (CMKP)
  Pracownia Echokardiografii
  – kierownik dr n. med. B. Zaborska
  Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej
  – kierownik dr n. med. P. Lewandowski
  Pracownia Biochemii
  –  kierownik dr n. med. M. Ambroziak
  Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Defibrylatorów
  (nadzór merytoryczny Kliniki / Oddziału)

  Działy Kliniki:

  Dydaktyki – dr hab. n. med. B. Bednarz
  Nauki – dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec
  Informacji i Baz Danych – dr n. med. P. Maciejewski
  Studenckie Koło Naukowe – opiekun dr n. med. K. Smarż
  Sekretariat – mgr I. Kużela, mgr A. Witkowska
  Biblioteka – M. Borucka

 • Działalność dydaktyczna

  Klinika posiada akredytację dla 23 miejsc specjalizacyjnych z kardiologii i 15 z chorób wewnętrznych.

  • Klinika prowadzi liczne kursy – zarówno specjalizacyjne, objęte programem specjalizacji z kardiologii, jak i doskonalące. Kursy specjalizacyjne do czerwca 2015 prowadzone były w ramach programu „Kapitał ludzki” finansowanego ze środków UE. W ramach tego programu Klinika przeprowadziła 20 kursów, o łącznej liczbie godzin dydaktycznych 382 dla 603 uczestników.
  • W 2015 roku przeszkolono 1153 osoby, łączna liczba godzin dydaktycznych na 87 kursach organizowanych w Klinice wyniosła 890.
  • Wykładowcy z Kliniki brali udział w kursach organizowanych przez inne kliniki CMKP, (w tym w kursie podsumowującym przed egzaminem specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych). Liczba godzin wykładowych na kursach innych klinik wyniosła 83.
  • W Klinice kształceni są także lekarze w trybie indywidualnym. Kształcenie to obejmuje m.in. obowiązkowe dla osób specjalizujących się w kardiologii staże odbywające się:  w Pracowni Elektrofizjologii, Echokardiografii, Hemodynamiki oraz Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także staże podyplomowe oraz staże z kardiologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych, onkologii i rehabilitacji.
   Łączna liczba lekarzy szkolonych w trybie indywidualnym w 2015 roku wyniosła 31 osób.
 • Działalność naukowa

  • W 2015 roku Klinika opublikowała 8 prac zagranicznych i 14 prac krajowych i uzyskała Impact Factor 87.816. Obronione zostały 2 prace doktorskie.
  • W Klinice realizowanych jest 9 grantów CMKP pod ogólnym tytułem „Aspekty patofizjologiczne, diagnostyczne, terapeutyczne i prognostyczne w chorobie wieńcowej, niewydolności serca i zaburzeniach rytmu serca”.
  • Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
  • Prowadzi współpracę naukową z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami.
  • Pracownicy Kliniki pełnią funkcje z wyboru w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism. W 2015 roku wygłosili 20 wykładów „na zaproszenie” i prowadzili sesje na krajowych i zagranicznych konferencjach.
  • W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.
 • Działalność lecznicza

  W Klinice leczonych jest rocznie około 3200 chorych, w tym 1100 na intensywnej terapii kardiologicznej. Klinika / Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem i wyposażeniem w pełnym zakresie kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej (poza badaniami izotopowymi i rezonansem magnetycznym). Między innymi wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia i diagnostyka kardiologiczna, echokardiografia, testy wysiłkowe, badania holterowskie, testy pochyleniowe.

  Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni warszawskich.

 • Co wyróżnia jednostkę?

  • Klinika Kardiologii CMKP prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, wysoko ocenianą przez uczestników zajęć oraz uzyskuje wysoki Impact Factor publikacji naukowych.
  • Klinika posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Realizuje z nadwyżką kontrakt z NFZ.
  • Klinika kontynuuje tradycje Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej prof. Zdzisława Askanasa.

   

   

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  2013

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj, prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski, dr hab. n. med. B. Bednarz, dr n. med. B. Zaborska, dr n. med. E. Makowska, dr n. med. P. Maciejewski – Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za zorganizowanie systemu teletransmisji i przeprowadzenie sesji warsztatowych tzw. Otwartych Sesji Kardiologicznych z hemodynamiki, elektrofizjologii inwazyjnej i echokardiografii.

  2014

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

  Dr hab. n. med. T. Jaxa-Chamiec – Nagroda indywidualna Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za publikację.

  Lek. med. J. Baran – Indywidualna nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN.

  2015

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher.

  Prof. dr hab. n. med. P. Kułakowski – Medal Komisji Edukacji.

  2016

  Prof. dr hab. n. med. A. Budaj – Thomson Reuters Highly Cited Researcher

  Dr n. med. B. Zaborska – Srebrny Krzyż Zasługi.

 • Pracownicy

  W skład zespołu lekarskiego wchodzi:

  2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych medycyny, 14 doktorów medycyny.

  Pod względem specjalizacji w Klinice / Oddziale pracuje
  27 kardiologów:
  – 5 specjalistów z chorób wewnętrznych, w tym
  – 4 samodzielnych hemodynamistów,
  – 8 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych,
  – 5 echokardiografistów.

  Pielęgniarki 44 mają wyższe wykształcenie, a 23 specjalizację kardiologiczną.

  Lekarze akademiccy:
  Profesorowie:
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

  Adiunkci habilitowani:
  dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP

  Adiunkci naukowo-dydaktyczni:
  dr n. med. Piotr Kokowicz
  dr n. med. Paweł Maciejewski
  dr n. med. Krzysztof Smarż
  dr n. med. Beata Zaborska

  Wykładowcy:
  lek Tomasz Kryński

  Starsi wykładowcy:
  dr n. med. Michał Ambroziak
  dr n. med. Jadwiga Gębalska

  Asystenci naukowo-dydaktyczni:
  dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP
  dr n. med. Paweł Lewandowski
  dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet
  lek. med. Tomasz Kryński
  lek. med. Bogumił Ramotowski
  dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc

  mgr Izabela Kużela
  Małgorzata Soszyńska
  mgr Aneta Witkowska
  Małgorzata Borucka

  Lekarze akademiccy zatrudnieni są również w Szpitalu Grochowskim w wymiarze ½ etatu.

  Lekarze zatrudnieni w Szpitalu Grochowskim:
  dr n. med. Aleksandra Czepiel
  dr n. med. Urszula Grochowicz
  dr n. med. Wojciech Kwiatkowski
  dr n. med. Rafał Łukaszewicz
  dr n. med. Ewa Makowska
  lek. med. Tomasz Imiela
  lek. med. Jacek Kruszewski
  lek. med. Agnieszka Łopatka
  lek. med. Ewa Omelańczuk-Więch
  lek. med. Marek Pawliński
  lek. med. Roman Piotrowski
  lek. med. Sebastian Pszonak
  lek. med. Maria Referowska
  lek. med. Agnieszka Sikorska
  lek. med. Maciej Świątkowski
  lek. med. Dariusz Winek