Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 poz. 1873)

 1.  Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek farmaceuty legitymującego się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie sporządzonej przez dyrektora CMKP opinii, zawierającej merytoryczne uzasadnienie, w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie farmacji.
 2. Dyrektor CMKP wykonuje w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia zadania tego ministra, w odniesieniu do czynności określonych w ust. 3, 6 i 7, jako organ prowadzący postępowanie.
 3. Wniosek, zawiera następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
  • datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
  • numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
  • adres do korespondencji wnioskodawcy, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  • określenie przedmiotu wniosku;
  • numer prawa wykonywania zawodu wnioskodawcy;
  • informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny farmacji, której dotyczy wniosek;
  • informacje o:
   • aktualnym miejscu zatrudnienia,
   • posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora,
   • posiadanym tytule specjalisty.
 1. Do wniosku, dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;
  • kopię:
   • dyplomu ukończenia studiów,
   • dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego lub tytułu profesora,
   • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty.
 1. Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem kompletności złożonych dokumentów.
  W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
  O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania dyrektor CMKP informuje ministra właściwego do spraw zdrowia.
 2. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek, wraz z dokumentami, zespołowi ekspertów, w celu wydania oceny merytorycznej oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.
 3. Zespół ekspertów, dokonuje oceny merytorycznej wniosków, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Dyrektor CMKP, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oceny merytorycznej, sporządza opinię i przekazuje wraz z wnioskiem, z załączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 5, do ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji, uznaje lub odmawia uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie farmacji.
 6. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje dyrektorowi CMKP kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu.

Wniosek o uznanie  dorobku  naukowego  lub zawodowego
Klauzula przetwarzania danych osobowych