Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego

Uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego w nowej dziedzinie farmacji za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

Zgodnie z art. 107ze ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z  2019 r., poz. 499 ) w przypadku wprowadzenia nowej dziedziny farmacji, farmaceuta legitymujący się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa powyżej, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do dyrektora CMKP o wydanie opinii w sprawie oceny dorobku naukowego i zawodowego wnioskodawcy.

Opinię sporządza zespół, w skład którego wchodzą:

1) konsultant krajowy w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;

2) przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w danej dziedzinie farmacji, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;

3) przedstawiciel NIA, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;

4) dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

Na podstawie ww. opinii minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji.

Informację o wydanej decyzji, w tym jej przedmiot, numer i datę wydania zamieszcza się w SMK.

Postępowanie, o którym mowa powyżej  może być wszczęte w terminie 3 lat od dnia wprowadzenia nowej dziedziny farmacji.

Osoba, która uzyskała przedmiotową decyzję może:

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107a ust. 9 cytowanej na wstępie ustawy;

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie;

3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 107c ust. 1 ww. ustawy;

4) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107e ust. 3 ww. ustawy;

5) przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF).