Uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji

Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 poz. 1873) 

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł specjalisty w danej dziedzinie farmacji za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  1. farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. czas specjalizacji odbytej za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego, określonemu w programie specjalizacji w danej dziedzinie farmacji, realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie farmacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez farmaceutę PESF.
 1. Dyrektor CMKP wykonuje, w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia, zadania tego ministra, w odniesieniu do czynności określonych w ust. 7 i 8, jako organ prowadzący postępowanie.
 2. Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora CMKP.
 3. Wniosek zawiera następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
  • datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
  • numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
  • obywatelstwo (obywatelstwa) wnioskodawcy;
  • adres do korespondencji wnioskodawcy, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  • określenie przedmiotu wniosku;
  • nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia, oraz uzyskany tytuł zawodowy;
  • informację o:
   – posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora,
   – posiadanych tytułach specjalisty w dziedzinie farmacji.
 1. Do wniosku dołącza się oryginały albo kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej:
  • dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu farmaceuty w państwie, w którym farmaceuta uzyskał tytuł specjalisty;
  • dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty;
  • dokumentu zawierającego informacje o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, czasie jego trwania i programie specjalizacji;
  • dokumentu zawierającego informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  • dokumentu zawierającego informacje o miejscu, czasie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.
 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem kompletności złożonych dokumentów dokonywanej przez CMKP oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów.
 2. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania dyrektor CMKP informuje ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek, wraz z dokumentami, zespołowi ekspertów, w celu wydania oceny merytorycznej.
 4. Zespół ekspertów, dokonuje oceny merytorycznej wniosków, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Dyrektor CMKP, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oceny merytorycznej, sporządza opinię i przekazuje wraz z wnioskiem, z załączonymi dokumentami, do ministra właściwego do spraw zdrowia.
 6. Opinia, jest sporządzana na podstawie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez zespół ekspertów. W wyniku dokonania oceny zespół ekspertów wnioskuje o:
  1. uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą bez żadnych dodatkowych warunków albo
  2. uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą po odbyciu stażu uzupełniającego w jednostce szkolącej wskazanej w tej opinii, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów, albo
  3. odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
 1. W przypadku gdy opinia, zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, dyrektor CMKP kieruje osobę, do odbycia tego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazuje jednostkę szkolącą, w której staż uzupełniający ma być odbyty.
 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji, uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w danej dziedzinie farmacji na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora CMKP.

Wniosek o uznanie uzyskanego za granicą tytułu specjalisty 
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych