Fizjoterapeuci

Wniosek akredytacyjny
Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów
Rejestr fizjoterapeutów
Wyszukiwarka jednostek akredytowanych
Kształcenie podyplomowe » Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów » Komunikaty
Komunikaty
UZNANIE TYTUŁU SPECJALISTY W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII UZYSKANEGO ZA GRANICĄ ZA RÓWNOWAŻNY Z TYTUŁEM SPECJALISTY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Zgodnie z art. 35 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r., poz. 952) Krajowa Izba Fizjoterapeutów uznaje, na wniosek, uzyskany za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione warunki:

okres specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od okresu określonego w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych częściach programowi specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, występuje do KIF z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski, dokumenty:

oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;
dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz zrealizowanym programie;
informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.
KIF uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Opinia sporządzana jest na podstawie oceny merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, w skład którego wchodzą:

konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej;
przedstawiciel KRF, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej;
dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.
W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji:

uznanie tytułu specjalisty bez dodatkowych warunków;
uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;
uznanie tytułu specjalisty po złożeniu PESFZ;
odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
KIF uznaje albo odmawia uznania, w drodze decyzji, tytułu specjalisty uzyskanego przez fizjoterapeutę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej za równoważny z tytułem specjalisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Tryb postępowania w sprawie skrócenia fizjoterapeucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji po dniu 31 maja 2016 r., okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SKRÓCENIA FIZJOTERAPEUCIE, ZAKWALIFIKOWANEMU DO SPECJALIZACJI PO DNIU 31 MAJA 2016 R., OKRESU ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO, POD WARUNKIEM PEŁNEGO ZREALIZOWANIA PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO.
Tryb postępowania w sprawie skrócenia fizjoterapeucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji po dniu 31 maja 2016 r., okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części albo w całości programu specjalizacji.