Komunikat w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej

Zgodnie z art. 63 ust. 1  Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U.2022 poz. 2280)

Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek diagnosty laboratoryjnego, legitymującego się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 38 ust. 4, ww. Ustawy w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

W skład zespołu ekspertów, o którym mowa art. 38 ust. 4, wchodzą:

 • konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej albo w pokrewnej dziedzinie z zakresu medycyny, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;
 • przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającego specjalistów w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej albo w pokrewnej dziedzinie z zakresu medycyny lub legitymujący się dorobkiem naukowym lub zawodowym w tej dziedzinie;
 • przedstawiciel Krajowej Rady, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej albo w pokrewnej dziedzinie z zakresu medycyny lub legitymujący się dorobkiem naukowym lub zawodowym w tej dziedzinie;
 • dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej lub legitymujące się dorobkiem naukowym lub zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej albo
  w pokrewnej dziedzinie z zakresu medycyny, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

Wniosek, o którym mowa powyżej składa się do dyrektora CMKP.

Wniosek zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku – datę i miejsce urodzenia, cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz państwo jego wydania;
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 • określenie przedmiotu wniosku;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 • informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, uwzględniające
  w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny medycyny laboratoryjnej, której dotyczy wniosek;
 • informację o:
 1. aktualnym miejscu zatrudnienia,
 2. posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora, jeżeli dotyczy,
 3. posiadanych tytułach specjalisty, jeżeli dotyczy.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;
 • kopię elektroniczną:
 1. dyplomu ukończenia studiów,
 2. dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego lub tytułu profesora, jeżeli dotyczy,
 3. dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, jeżeli dotyczy.

Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji wniosku, o którym mowa powyżej, pod kątem kompletności złożonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dyrektor CMKP przekazuje wniosek wraz z dokumentami, w celu wydania opinii oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.

Opinia Zespołu Ekspertów wraz z wnioskiem oraz załączonymi dokumentami przekazywana jest do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Osoba, która uzyskała decyzję, o której mowa powyżej, może:

 • wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ww. Ustawy;
 • pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie;
 • wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ww. Ustawy;
 • wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ww. Ustawy;
 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL)

Wniosek o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych