Kryteria uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U.2023.1771 t.j. ) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty – medyczna genetyka molekularna. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 poz. 506 ) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej.

Opracowane przez zespół ekspertów kryteria oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie, zostały opublikowane na stronie internetowej CMKP na prośbę Pani prof. dr hab. n. med. Anny Latos -Bieleńskiej – Konsultantki Krajowej w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej.

Dokument PDF: Kryteria uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej

Informacji udziela Maria Domin tel.: 22 56 01 059