Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Uruchomiono zapisy na kursy kwalifikacyjne dla opiekunów medycznych, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie w „starym” systemie, czyli rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2021 r. i udzielają świadczeń w systemie ochrony zdrowia, realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadający na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Kursy są opublikowane tutaj
https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=15&spe=252&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Projekt zakłada przeszkolenie 9000 osób. Kurs organizowany jest w formie hybrydowej i będzie trwał 260 godzin dydaktycznych (140 część teoretyczna i 120 część praktyczna). Jego celem jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych świadczących usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Część teoretyczna będzie realizowana przez CMKP w formie e-learningowej, część praktyczna stacjonarnie na terenie całej Polski (lista miejsc zostanie opublikowana w późniejszym terminie). Udział w kursie kwalifikacyjnym jest bezpłatny. Dodatkowo uczestnik może otrzymać dofinansowanie do zakupu specjalistycznych podręczników oraz zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu na zajęcia praktyczne.

Część teoretyczną będzie można realizować równolegle z częścią praktyczną. Po zaliczeniu egzaminu  z części teoretycznej i części praktycznej uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy wypełnić i podpisać formularz rekrutacji oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opublikowane na stronie https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html.

Dodatkowo należy dołączyć kopię dyplomu/certyfikatu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata) i przesłać listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POWR.07.01.00-00-0001/22. Program ma być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o projekcie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej