Trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje 5 grup zawodowych

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Już można zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia.

Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące:

  • dietetykami;
  • logopedami;
  • elektroradiologami;
  • pracownikami medycznych laboratoriów diagnostycznych;
  • diagnostami laboratoryjnymi.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia, natomiast organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
  • dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
  • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje: bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html oraz stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, więcej informacji na stronie: Projekt UE – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl)

Aktualności

W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni. Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy […]

05.06.2023
Więcej
Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej