Trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje 5 grup zawodowych

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Już można zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia.

Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące:

  • dietetykami;
  • logopedami;
  • elektroradiologami;
  • pracownikami medycznych laboratoriów diagnostycznych;
  • diagnostami laboratoryjnymi.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia, natomiast organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
  • dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
  • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje: bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html oraz stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, więcej informacji na stronie: Projekt UE – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl)

Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej