Trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje 5 grup zawodowych

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Już można zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia.

Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące:

  • dietetykami;
  • logopedami;
  • elektroradiologami;
  • pracownikami medycznych laboratoriów diagnostycznych;
  • diagnostami laboratoryjnymi.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia, natomiast organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
  • dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
  • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje: bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html oraz stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, więcej informacji na stronie: Projekt UE – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl)

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej