Trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje 5 grup zawodowych

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. Już można zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia.

Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące:

  • dietetykami;
  • logopedami;
  • elektroradiologami;
  • pracownikami medycznych laboratoriów diagnostycznych;
  • diagnostami laboratoryjnymi.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia, natomiast organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
  • dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
  • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje: bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html oraz stronie https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej

Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, więcej informacji na stronie: Projekt UE – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl)

Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach priorytetowych

Projekt pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu zostanie zorganizowanych m.in.: 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ok. 8000 lekarzy – realizujących jedną z dwunastu specjalizacji priorytetowych – otrzyma wsparcie w kształceniu podyplomowym. W projekcie będą mogli wziąć udział […]

27.11.2023
Więcej