Młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich

Wzory wniosków i raportów

Wniosek o sfinansowanie pracy badawczej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2024 r.

Przypominamy o konieczności wypełniania wszystkich punktów zawartych we wniosku o sfinansowanie pracy badawczej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (w tym: dorobek publikacyjny opiekuna naukowego i doktoranta oraz uzasadnienie planowanych wydatków w roku, którego dotyczy wniosek), gdyż na podstawie informacji zawartych we wnioskach Komisja ds. Badań Naukowych przyznaje punkty, będące podstawą do przygotowania listy rankingowej i podziału dotacji celowej. Niepełne wnioski młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich będą odsyłane do uzupełnienia, a w przypadku braku uzupełnienia – odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

Raport roczny lub końcowy z wykonania pracy badawczej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2023 r .