Finansowanie badań naukowych w CMKP

Prezentacje ze spotkań z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i doktorantami CMKP

Pozyskiwanie środków na badania – prezentacja

Organizacja finansowania badań naukowych w CMKP

1. Finansowanie badań naukowych odbywa się w oparciu o środki przyznawane CMKP z budżetu państwa w części, którą CMKP przeznacza na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (środki wyasygnowane z dotacji podmiotowej Ministerstwa Zdrowia), w tym na:

  • prowadzenie działalności naukowej;
  • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej niebędących zakupami inwestycyjnymi (o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł).

2. Środki finansowe na prowadzenie działalności naukowej, w części przeznaczonej na finansowanie programów badawczych jednostek organizacyjnych, są przekazywane do dyspozycji Kierownika Zakładu/Kliniki.

3. W każdym Zakładzie/Klinice prowadzony jest jeden ogólny PROGRAM BADAWCZY rozpisany na dowolną liczbę szczegółowych projektów badawczych.

4. Kierownik Zakładu/Kliniki prowadzi „politykę naukową” w swojej jednostce, w tym – decyduje o wyborze szczegółowych projektów badawczych i podziale środków między te projekty.

5. Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej rozdzielane są, w wyniku postępowania konkursowego, pomiędzy projekty badawcze uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej i projekty młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, stanowiące podstawę ich rozpraw doktorskich.

Podstawa prawna

Ustawy

  1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Ustawa 2.0 – przepisy wprowadzające

Zasady wydatkowania środków finansowych na badania naukowe

Zarządzenie 104/2021 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania środków przyznawanych CMKP z budżetu państwa w części, którą CMKP przeznacza na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego


Finansowanie programów badawczych – wzory wniosków i raportów

Wzór wniosku o sfinansowanie Programu badawczego Zakładu lub Kliniki w 2024 r.

Wzór raportu z realizacji Programu badawczego Zakładu lub Kliniki w 2023 r.


Młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich

Wzory wniosków i raportów