Finansowanie badań naukowych w CMKP

Prezentacje ze spotkań z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i doktorantami CMKP

Pozyskiwanie środków na badania – prezentacja z 5.11.2020

Organizacja finansowania badań naukowych w CMKP

1. Finansowanie badań naukowych odbywa się w oparciu o subwencję (niewydatkowana dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego z 2018 r. zgodnie z art. 407 ust. 2  ustawy 2.0 ) oraz środki wyasygnowane z dotacji podmiotowej Ministerstwa Zdrowia na:

 • prowadzenie działalności naukowej;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej;
 • kształcenie doktorantów;
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

2. Środki finansowe na prowadzenie działalności naukowej, w części przeznaczonej na finansowanie programów badawczych jednostek organizacyjnych, są przekazywane do dyspozycji Kierownika Zakładu/Kliniki.

3. W każdym Zakładzie/Klinice prowadzony jest jeden ogólny PROGRAM BADAWCZY rozpisany na dowolną liczbę szczegółowych projektów badawczych.

4. Kierownik Zakładu/Kliniki prowadzi „politykę naukową” w swojej jednostce, w tym – decyduje o wyborze szczegółowych projektów badawczych i podziale środków między te projekty.

5. Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich są rozdzielane w wyniku postępowania konkursowego pomiędzy projekty badawcze uczestników Studiów Doktoranckich i ewentualnie projekty młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, stanowiące podstawę ich rozpraw doktorskich.

Podstawa prawna

Ustawy

 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa 2.0 – przepisy wprowadzające
 3. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki i niektórych innych ustaw
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.)

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę ( Dz. U. 2007, nr 170, poz, 1197)

Zarządzenie nr 158/2018 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w CMKP

Zmiana regulaminu podziału i wydatkowania dotacji na działalność statutową CMKP

Regulamin podziału i wydatkowania dotacji na działalność statutową CMKP


Zasady wydatkowania środków finansowych na badania naukowe

Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2020 Regulamin podzialu i wydatkowania srodkow budżetowych na działalność badawczo naukowa

Zarządzenie nr 158/2018 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w CMKP

Zmiana regulaminu podziału i wydatkowania dotacji na działalność statutową CMKP

Regulamin podziału i wydatkowania dotacji na działalność statutową CMKP


Finansowanie programów badawczych – wzory wniosków i raportów

Wzór wniosku na finansowanie programu badawczego Zakładu/Kliniki w 2021 roku

Wzór raportu z realizacji programu badawczego Zakładu/Kliniki w 2020 roku


Młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich

Wzory wniosków i raportów