Kursy organizowane przez CMKP

Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego w ramach kursów, których organizatorem jest CMKP – nie dotyczy kursów on-line!

 1. Osoba pragnąca wziąć udział w wybranym kursie powinna zgłosić się na niego poprzez:
  a. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) – na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK),
  b. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną – na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP (przez profil użytkownika),
  c. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia
  na kurs”.
 2. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowano liczby osób – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników.
  Przy kwalifikacji na kursy specjalizacyjne priorytetem jest data zakończenia specjalizacji lub
  modułu podstawowego, a na kursy doskonalące – data wpływu zgłoszenia. W kursach organizowanych przez Okręgowe Izby Lekarskie czynnikiem decydującym jest przynależność do OIL organizującej dany kurs.
 3. Status „Rekrutacja zamknięta” oznacza, że na kurs zgłosiło się więcej osób niż przewidziano miejsc, jednak dalej istnieje możliwość zgłoszenia się na kurs.
 4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie, na około 60 dni przed terminem kursu, otrzyma na podany w profilu adres e-mail, zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu lub formie odbywania kursu. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.
 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do poinformowania CMKP o swojej decyzji co do udziału w kursie (potwierdzenie udziału lub zgłoszenie rezygnacji), dotyczy to również kursów transmitowanych na platformie e-learningowej CMKP.
 6. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do zgłoszenia się w miejscu odbywania zajęć lub do zalogowanie się na platformie, w dniu ich rozpoczęcia do godz. 8:00 – jeśli nie podano innej godziny.
 7. Aktywne śledzenie transmisji jest równoznaczne z udziałem osobistym. Warunkiem zaliczenia kursu jest min. 70% czasu logowania oraz pozytywny wynik testu końcowego (podsumowującego kurs).
 8. W czasie wybranych wykładów online będzie sprawdzana lista obecności. Słuchacz w wybranym przez prowadzącego momencie, musi potwierdzić swoją obecność.
 9. Dostęp do kursu będzie możliwy najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem. Osoby, które nie mają konta na platformie e-learningowej CMKP, otrzymają z Działu e-Learningu emaila z loginem i hasłem.
 10. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
 11. Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne
  koszty zakwaterowania i wyżywienia.