Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez CMKP

W celu uzyskania wpisu na listę kursów szkoleniowych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego należy wypełnić formularz „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła ww. formularz do CMKP, w terminie do dnia 1 października każdego roku, wraz z załączoną opinią konsultanta krajowego w dziedzinie, dla której przeznaczony jest kurs.

Do momentu uruchomienia procedur dotyczących kursów specjalizacyjnych związanych z wejściem w życie SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który wprowadza przejście z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia podyplomowego), CMKP przyjmuje wypełnione formularze zgłoszeniowe kursów w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Zakres aktualnie wymaganych informacji określa art.19g ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 125)

Zeskanowane wnioski, wypełnione w sposób czytelny, z załączoną pozytywną opinią konsultanta krajowego należy przesyłać na adres wnioski@cmkp.edu.pl. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego pliki powinny być zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w formacie PDF.

Formularze zgłoszeniowe kursów:

Formularz zgłoszeniowy kursu specjalizacyjnego (wersja 2017) – aktualizacja 2017-12-14

Formularz zgłoszeniowy kursu doskonalącego – aktualizacja 2017-12-14

Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania kursów:

Ważny komunikat dla organizatorów kursów (z dnia 2015-03-19)


Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów

Poniższa instrukcja nie dotyczy jednostek CMKP.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 19g ustęp 6 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) zwracamy się o przesyłanie list lekarzy, którzy ukończyli kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ukończenia kursu.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wytyczne techniczne co do przesyłanych list:

Skrócona instrukcja instalacji i obsługi programu gpg4win (w nawiasach do starszej wersji programu):

 1. Należy pobrać i zainstalować program gpg4win (wymagane – Kleopatra i gpg4win)
 2. Link do strony z producenta oprogramowania Gpg4win
 3. Należy włączyć program Kleopatra i wygenerować klucze (pierwsza opcja)
  Aby wygenerować klucze należy:
  a) Kliknąć Plik->New Key Pair… (File->New Certificate…)
  b) Kliknąć Utwórz parę osobistych kluczy OpenPGP (Create a personal OpenPGP key pair)
  c) Wpisać nazwę klucza oraz adres e-mail, następnie kliknąć Dalej (Next)
  d) Kliknąć Create (Create key)
  e) Wpisać wymyślone przez siebie hasło dwukrotnie i kliknąć OK
  f) (Ponownie wprowadzić hasło)
  g) Kliknąć Zakończ (Finish)
 4. Należy wyeksportować swój klucz publiczny
  a) Zaznaczyć swój klucz
  b) Kliknąć Eksportuj (Export Certificates)
  c) Wskazać gdzie klucz ma zostać zapisany
  d) Przesłać wyeksportowany klucz na adres e-mail: azochowski@cmkp.edu.pl
 5. Należy dodać klucz do szyfrowania
  a) Pobrać z góry tej strony „Certyfikat do szyfrowania plików” – należy kliknąć prawym klawiszem myszy i użyć opcji w menu „Zapisz jako…” / „Zapisz element docelowy jako” / itp, i zapisać plik w wybranym miejscu
  b) W programie Kleopatra kliknąć opcję Importuj (Import Certificates), wskazać zapisany w poprzednim punkcie plik i kliknąć OK
  c) Kliknąć prawym klawiszem myszki na zaimportowanym kluczu i kliknąć opcję Certyfikuj (Certify Certificate)
  d) Zaznczyć ptaszkami okienko na górze i na dole i kliknąć Dalej (Next)
  e) Kliknąć Certyfikuj (Certify)
  f) Kliknąć Zakończ (Finish)

Punkty 1-5 wykonujemy tylko za pierwszym razem (chyba, że zmieni się komputer).

Aby przesłać zaszyfrowany plik, należy:

 1. Kliknąć Podpisz/Zaszyfruj (File->Sign\Encrypt Files…)
 2. Wskazać pliki do zaszyfrowania
 3. W polu Zaszyfruj dla innych: zaczynamy wpisywać Andrzej Żochowski do momentu aż pojawi się do wyboru właściwy klucz (Kliknąć Next)
 4. Kliknąć każdy z dwóch kluczy w górnym okienku i przyciskiem Add umieszcić je w dolnym okienku
 5. Kliknąć Zaszyfruj (Encrypt)
 6. Kliknąć Zakończ (Finish)
 7. Wysłać zaszyfrowane pliki o rozszerzeniu *.gpg jako załącznik

Aby rozszyfrować otrzymany w załączniku plik o rozszerzeniu *.gpg należy:

 1. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (File->Decrypt/Verify Files…)
 2. Wskazać plik do rozszyfrowania
 3. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (Decrypt/Verify)
 4. Wpisać swoje hasło do programu Kleopatra

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z mgr Andrzejem Żochowskim pod numerem telefonu: 22-5601-045