Zakład Biologii Komórki i Immunologii

Pracownicy

p.o. Kierownika Zakładu – dr hab. n. med.  Damian Gaweł, prof. CMKP


Adiunkt
dr n. biol. Damian Mielecki
dr n. med. Anna Stachurska-Skrodzka

Specjalista
Iwona Witos
mgr inż. Anna Fijałkowska

Sam. referent
Ewa Buszko

Anna Filipkowska

 

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22-5693-820
e-mail: immunohematologia@cmkp.edu.pl

 


Działalność dydaktyczna

 • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych pt. „Immunohematologia” dla lekarzy: dwudniowego dla hematologów (w ramach programu współfinansowanego przez UE) i pięciodniowego dla transfuzjologów klinicznych oraz siedmiu tematycznie zróżnicowanych kursów doskonalących, w zakresie diagnostyki hematologicznej, immunologii transfuzjologicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej dla różnych specjalności medycznych.
 • Przygotowywanie numerów Postępów Nauk Medycznych oraz recenzowanie prac do tego czasopisma oraz innych czasopism o charakterze dydaktyczno-naukowym np. Journal of Transfusion Medicine, Diagnostyka Laboratoryjna.
 • Opracowywanie zadań testowych z zakresu Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej we wszystkich sesjach egzaminacyjnych oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dla tej specjalizacji (kierownik Zakładu).
 • Udział w zespołach ekspertów opracowujących programy trzech specjalizacji: w zakresie transfuzjologii klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz w zespole ds. opiniowania podmiotów prowadzących staże specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej (kierownik Zakładu)
 • Cykliczne wykłady szkoleniowo-naukowe na kursach w WUM i WIM w Warszawie, na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz w oddziałach terenowych PTHiT i PTDL.
 • Szkolenia indywidualne w ramach współpracy m.in. z WUM i WIM.
 • Redakcja podręczników w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego oraz opracowanie rozdziałów w książkach z zakresu transfuzjologii, pediatrii i hematologii.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

 • Ogólny temat obejmujący badania statutowe i własne brzmi: Nabyte i wrodzone mechanizmy niszczenia krwinek czerwonych
 • Badania nabytych immunologicznych mechanizmów dotyczą niedokrwistości autoimmunohemolitycznych, choroby hemolitycznej płodu i noworodka (głównie immunoprofilaktyki), zmian immunologicznych markerów krwinek czerwonych podczas przechowywania w bankach krwi i oceny procesu fagocytozy (cytometria przepływowa, mikroskopia, serologia).
  Efektem tych badań były dwa doktoraty oraz publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich.
 • Badania wrodzonych niedokrwistości dotyczą mikrocytoz (w tym talasemii α) oraz sferocytozy. Obejmują ocenę zmian genetycznych, biochemicznych i immunologicznych białek błonowych oraz reakcji redoks w krwinkach osób chorych. Efektem badań jest zaawansowana praca doktorska, wstępne prace poglądowe i oryginalne.

Co wyróżnia jednostkę?

Podejmujemy badania naukowe w zakresie, który nie jest realizowany w innych ośrodkach w Polsce. Zakład opracowuje i wdraża metody umożliwiające skuteczniejszą profilaktykę u kobiet w ciąży w zakresie choroby hemolitycznej płodu i noworodka, ocenę klinicznego znaczenia przeciwciał, wykrywanie i różnicowanie niezdiagnozowanych dotąd wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych oraz zwiększyły bezpieczeństwo przetaczania krwinek czerwonych.  W związku z powyższym współpracujemy z hematologami, pediatrami, położnikami, transfuzjologami, a ze względu na warsztat pracy także z przedstawicielami innych klinik i zakładów.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Bardzo duża liczba uczestników i doskonałe oceny naszych kursów.

Uczestnictwo we władzach sekcji transfuzjologicznej PTHiT oraz PTDL i w komitetach organizacyjnych zjazdów tych towarzystw.

Nagrody dyrektora CMKP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.