Zakład Biologii Komórki i Immunologii

Pracownicy

dr hab. n. med.  Damian Gaweł, prof. CMKP – kierownik Zakładu
dr n. med. Anna Stachurska-Skrodzka, prof. CMKP
dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

Asystent
mgr  inż. Anna Bętkowska

Adiunkt
dr n. med. Anna Gajda
dr n. biol. Damian Mielecki

Specjalista
Ewa Buszko
mgr inż. Anna Fijałkowska

Anna Filipkowska

 

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22-5693-820
e-mail: immunohematologia@cmkp.edu.pl

 


Działalność dydaktyczna

 • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych pt. „Immunohematologia” dla lekarzy: dwudniowego dla hematologów (w ramach programu współfinansowanego przez UE) i pięciodniowego dla transfuzjologów klinicznych oraz siedmiu tematycznie zróżnicowanych kursów doskonalących, w zakresie diagnostyki hematologicznej, immunologii transfuzjologicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej dla różnych specjalności medycznych.
 • Przygotowywanie numerów Postępów Nauk Medycznych oraz recenzowanie prac do tego czasopisma oraz innych czasopism o charakterze dydaktyczno-naukowym np. Journal of Transfusion Medicine, Diagnostyka Laboratoryjna.
 • Opracowywanie zadań testowych z zakresu Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej we wszystkich sesjach egzaminacyjnych oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dla tej specjalizacji (kierownik Zakładu).
 • Udział w zespołach ekspertów opracowujących programy trzech specjalizacji: w zakresie transfuzjologii klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz w zespole ds. opiniowania podmiotów prowadzących staże specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej (kierownik Zakładu)
 • Cykliczne wykłady szkoleniowo-naukowe na kursach w WUM i WIM w Warszawie, na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz w oddziałach terenowych PTHiT i PTDL.
 • Szkolenia indywidualne w ramach współpracy m.in. z WUM i WIM.
 • Redakcja podręczników w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego oraz opracowanie rozdziałów w książkach z zakresu transfuzjologii, pediatrii i hematologii.

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze

 • Ogólny temat obejmujący badania statutowe i własne brzmi: Nabyte i wrodzone mechanizmy niszczenia krwinek czerwonych
 • Badania nabytych immunologicznych mechanizmów dotyczą niedokrwistości autoimmunohemolitycznych, choroby hemolitycznej płodu i noworodka (głównie immunoprofilaktyki), zmian immunologicznych markerów krwinek czerwonych podczas przechowywania w bankach krwi i oceny procesu fagocytozy (cytometria przepływowa, mikroskopia, serologia).
  Efektem tych badań były dwa doktoraty oraz publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich.
 • Badania wrodzonych niedokrwistości dotyczą mikrocytoz (w tym talasemii α) oraz sferocytozy. Obejmują ocenę zmian genetycznych, biochemicznych i immunologicznych białek błonowych oraz reakcji redoks w krwinkach osób chorych. Efektem badań jest zaawansowana praca doktorska, wstępne prace poglądowe i oryginalne.

Co wyróżnia jednostkę?

Podejmujemy badania naukowe w zakresie, który nie jest realizowany w innych ośrodkach w Polsce. Zakład opracowuje i wdraża metody umożliwiające skuteczniejszą profilaktykę u kobiet w ciąży w zakresie choroby hemolitycznej płodu i noworodka, ocenę klinicznego znaczenia przeciwciał, wykrywanie i różnicowanie niezdiagnozowanych dotąd wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych oraz zwiększyły bezpieczeństwo przetaczania krwinek czerwonych.  W związku z powyższym współpracujemy z hematologami, pediatrami, położnikami, transfuzjologami, a ze względu na warsztat pracy także z przedstawicielami innych klinik i zakładów.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Bardzo duża liczba uczestników i doskonałe oceny naszych kursów.

Uczestnictwo we władzach sekcji transfuzjologicznej PTHiT oraz PTDL i w komitetach organizacyjnych zjazdów tych towarzystw.

Nagrody dyrektora CMKP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.