Szkoła Zdrowia Publicznego

 • AKTUALNOŚCI

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 grudnia 2018 r.)
  W dniu 10 grudnia odbyło się dwunaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium, swoje doniesienia z konferencji dotyczących prawa medycznego i zdrowia publicznego, w kolejności wystąpień przedstawili dr Iwona Wrześniewska-Wal, dr Lidia Janiszewska oraz dr hab. Jarosław Pinkas. Ponadto dr hab. Janusz Kocik zaprezentował przegląd badań na temat postaw wobec szczepień.


  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 grudnia 2018 r.)
  W dniu 3 grudnia odbyło się jedenaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Aurelia Ostrowska wygłosiła wykład pt. „Wojskowa służba zdrowia – organizacja i działanie”. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik zaprezentował projekt narzędzia badawczego – ankiety, która zostanie wykorzystana w badaniu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt ankiety został poddany pod dyskusję.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (26 listopada 2018 r.)

  W dniu 26 listopada odbyło się dziesiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal oraz dr hab. Janusz Kocik przedstawili swoje doświadczenia z pracy nad przygotowaniem i realizacją kursów e-learningowych w CMKP. Z kolei dr Wojciech Zgliczyński przedstawił zagadnienie jednolitych kursów specjalizacyjnych „Zdrowie publiczne”, przeznaczonych dla lekarzy/lekarzy dentystów wszystkich specjalności, specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji, które mają być realizowane w ramach e-learningu w 2019 r. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił projekt badania nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt został poddany pod dyskusję w efekcie której ma zostać wypracowane narzędzie badawcze – ankieta.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (19 listopada 2018 r.)
  W dniu 19 listopada odbyło się dziewiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mirosław Ruciński wygłosił wykład pt. „Preparaty immunomodulujące w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych – fakty i mity”. W trakcie wystąpienia zostały omówione wybrane popularne produkty lecznicze pod kątem ich realnej skuteczności w praktyce lekarza rodzinnego. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił wstępne wyniki sondażu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach, które stały się podstawą do dyskusji nad koniecznością prowadzenia dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (5 listopada 2018 r.)
  W dniu 5 listopada odbyło się ósme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP wygłosił wykład dotyczący relacji między etyką a estetyką w sytuacji dylematu moralnego.  Podstawą rozważań był tzw. dylemat wagonika – jeden z najbardziej popularnych dylematów etycznych, wielokrotnie wykorzystywany w literaturze przedmiotu do zilustrowania problemów moralnych. Na jego podstawie zademonstrowana została bliskość relacji etyki i estetyki, gdzie jedną z podstawowych kategorii jest Zasada Złotego Podziału. To bowiem, co jest zgodne z ową zasadą kwalifikujemy jako estetyczne, a to z kolei uprzywilejowujemy w  naszych osądach moralnych. Wykład zakończyły refleksje na temat sposobów rozwiązywania dylematów etycznych.W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia, w swoim kolejnym wystąpieniu przedstawiły wraz z przykładami temat e-learningu jako nowej formy kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia.
  Seminarium JSC_5.11.2018 2

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (29 października 2018 r.)

  W dniu 29 października odbyło się siódme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP przestawił wykład pt. „Rzeczywiste źródła medycyny naturalnej”. W jego ramach omówiona została historia medycyny naturalnej wraz z rozwojem sposobów manipulacji stosowanych przez naturoterapeutów. Wykład rozpoczęła krytyczna analiza działalności naturoterapeutów, od usług bioenergoterapeutycznych, poprzez wróżbiarstwo, chiromancję, zielarstwo, jasnowidztwo i inne praktyki pseudomedyczne. Następnie wskazane zostały wszystkie sposoby manipulacji pacjentami przez naturoterapeutów, wraz z analizą historyczną, od III wieku p.n.e. do dziś. W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia zaprezentowały podstawowe informacje na temat tej formy kształcenia w CMKP.
  prezentacji_SZP_29.10.2018
  Seminarium JSC_29.10.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (22 października 2018 r.)
  W dniu 22 października odbyło się szóste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiła prezentację pt. „Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody”, w której poruszyła tematy związane z zabezpieczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  Dr Anna Kamińska omówiła aktualne działania GIS wobec podmiotów pozostających pod kontrolą inspekcji państwowej oraz szczegółowo przedstawiła sposoby sprawowania tego nadzoru.
  prezentacja CMKP 22_10_2018 AK

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (15 października 2018 r.)
  W dniu 15 października odbyło się piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Paweł Abramczyk dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawił temat „Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Polski”.  Dr Paweł Abramczyk zaprezentował na m.in. organizację ochrony sanitarnej granic Polski i omówił  współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa związane z ruchem transgranicznym ludzi i towarów, przywołał przykłady konkretnych zdarzeń z działalności granicznej służby sanitarno-epidemiologicznej z ostatnich lat.
  J.Abramczyk-Zabezpieczenie sanitarno – epiodemiologiczne granic Polski 15.10.2018

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w CMKP (10 października 2018 r.)
  W dniu 10 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W uroczystości oprócz pracowników CMKP uczestniczyli m.in. rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, duchowieństwa, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali oraz przedstawicieli władz samorządowych. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz promocja doktorów, a także wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pt. „Nerki w kołysce to nerki na całe życie” wygłosił prof. Ryszard Grenda. Podczas uroczystości Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska poinformowała wszystkich zgromadzonych o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o CMKP, która reguluje podstawy funkcjonowania i status prawny Naszej Uczelni. W trakcie uroczystości medalami i odznaczeniami uhonorowano pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego. Prezydent RP nadał Pani mgr Sylwii Piętce „Medal za Długoletnią Służbę”, jako nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei Minister Zdrowia przyznał Pani dr Iwonie Wrześniewskiej-Wal odznakę honorową za „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w uznaniu osiągnięć w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP serdecznie gratuluje obu odznaczonym Paniom.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 października 2018 r.)
  Dnia 1 października odbyło się czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal przedstawiła temat „Żywność i uprawy GMO – argumenty za i przeciw”. Prelegentka zaprezentowała wyniki swoich prac i analiz (od 2006 r.) dotyczących regulacji prawnych w tym zakresie, zarówno na poziomie UE jak i regulacji krajowych. Oprócz regulacji prawnych Dr Iwona Wrześniewska-Wal zwróciła uwagę na aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z żywnością i uprawami GMO. Prezentacja stanowi przyczynek do rozważań na temat roli i znaczenia nowoczesnej biotechnologii w obszarze zdrowia.
  Żywność i uprawy GMO za i przeciw

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (24 września 2018 r.)
  W dniu 24 września odbyło się trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Papierosy elektroniczne i podgrzewany tytoń – nowe pomysły, stare problemy?”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki własnych badań dotyczących problematyki e-papierosów i nowoczesnych wyrobów tytoniowych, informacje nt. dynamiki konsumpcji tych produktów, oraz stan wiedzy nt. skutków zdrowotnych związanych z ich używaniem. Prezentacja stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat działań z zakresu zdrowia publicznego jakie należy podjąć, żeby ograniczać zagrożenia związane ze używaniem e-papierosów.
  M.Jankowski. E-papierosy i podgrzewany tytoń. Seminarium CMKP. 24.09.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 września 2018 r.)
  W dniu 17 września odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019.
  Podczas seminarium dr Paweł Grzesiowski przedstawił temat „System szczepień w Polsce na tle współczesnych przesądów”.
  Dr Paweł Grzesiowski w swojej prezentacji omówił m.in. historię systemu szczepień, stan obecny i perspektywy,
  ze szczególnym uwzględnieniem ruchów antyszczepionkowych.
  dr.Paweł.Grzesiowski.SZCZEPIENIA.SEMINARIUM.CMKP.17.09.2018-4

  „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego” (15 września 2018 r.)
  W dniu 15 września 2018 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu zwanym  „Starym BUW-em” odbyła się „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z informowaniem pacjenta, dokumentacją medyczną oraz błędami medycznymi i rehabilitacją prewencyjną w praktyce. Agenda tego wydarzenia obejmowała następujące zagadnienia: „Obowiązek lekarza w zakresie udzielania informacji” – dr Dariusz Hajdukiewicz, „Dokumentacja medyczna- teoria a praktyka” – mgr Michał Waszkiewicz, „Błędy medyczne – kazusy (sprawy cywilne, karne i odpowiedzialność zawodowa)” – dr Iwona WrześniewskaWal oraz „Rehabilitacja prewencyjna w praktyce” – dr Jadwiga Kawwa.
  jesienna_szkoła_prawa_SZP_CMKP_2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 września 2018 r.)
  W dniu 10 września odbyło się seminarium inaugurujące cykliczne seminaria Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Jarosław Pinkas oraz dr Wojciech Stefan Zgliczyński przedstawili relację z Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w Krynicy w dniach 4-6 września 2018 r. oraz przedstawili plany pracy Szkoły w nowym roku akademickim.
  Forum Ochrony Zdrowia Krynica

  Uroczyste rozpoczęcie pracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2018/2019 (3 września 2018 r.)
  W dniu 3 września w Szkole Zdrowia Publicznego odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy w roku akademickim 2018/2019.
  W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wziął udział Dyrektor CMKP, prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz zaproszeni Goście.
  Spotkanie było okazją do podziękowań dla kończącej drugą kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
  prof. Doroty Cianciary.

  Konferencja pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne” (24 kwietnia 2018 r.)
  W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odbyła się 16. Cykliczna Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI Wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”. Konferencja była poświęcona paradygmatom medycznego kształcenia przed- i podyplomowego. Organizatorami konferencji byli: Senacka Komisja Zdrowia, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz CMKP. Podczas konferencji wykłady wygłosili przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszard Gellert, prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak i dr Wojciech Stefan Zgliczyński, a dr Jarosław Pinkas przewodniczył jednej z sesji.
  Zał.nr.2.program

  Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem:„Narodowy Program Zdrowia 2016-2020” (8 marca 2017 r.)
  W dniu 8 marca 2017 r. w Senacie RP, odbyła się Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”. Konferencja została zorganizowana z okazji 45-lecia powstania w CMKP Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym ekspertów zdrowia publicznego, polityków, lekarzy i studentów. Po konferencji Wydawnictwo Sejmowe we współpracy ze Szkołą Zdrowia Publicznego przygotowały książkę podsumowującą te wydarzenie.
  Program konferencji
  Zał.nr.3.program

  Zeszyt Postępy Nauk Medycznych (1 kwietnia 2016 r.)
  W dniu 1 kwietnia ukazał się Zeszyt Postępów Nauk Medycznych w całości przygotowany przez pracowników Szkoły
  i poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego. Na zeszyt złożyło się 10 prac poglądowych i 4 prace oryginalne.
  http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201605.html

 • Działalność dydaktyczna

  Szkoła Zdrowia Publicznego prowadzi kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób z wyższym wykształceniem niemedycznym. Jednym z głównych zadań Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego. Szkoła od lat prowadzi jednolity obowiązkowy kurs ze zdrowia publicznego dla wszystkich specjalizacji lekarskich.

  O wartości tego kursu świadczą wysokie oceny wystawiane przez jego uczestników. Od 2015 r. w związku ze zmianami programu specjalizacji lekarskich Szkoła prowadzi równolegle także modułowy kurs zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności rozpoczynających specjalizację w nowym trybie. Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i magistrów.

  Od 1971 w szkoleniach zorganizowanych przez Szkołę uczestniczyło ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy, ale też magistrów w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

  W ciągu ostatnich szesnastu lat (2003 – 2017). Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP zorganizowała 880 różnych kursów, na których przeszkolono 20 462 osób. W roku akademickim 2017/2018 w trakcie 83 kursów przeszkolono 2 683 osób. Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. W samym tylko okresie od 1992 r. do 2016 r. liczba publikacji naukowych pracowników Szkoły wyniosła 930 prac poglądowych i oryginalnych. Wśród dokonań Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP ostatnich lat jest udział w realizacji projektu systemowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kariologów, lekarzy medycyny pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w latach 2008 -2015 Szkoła przeszkoliła 1163 lekarzy.

  Od 2016 r. Szkoła realizuje program szkolenia lekarzy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten ma się zakończyć w 2023 roku. Jest adresowany do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, pediatrii, medycynie ratunkowej oraz medycynie paliatywnej.

  Długoletnie doświadczenie Szkoły Zdrowia Publicznego i Zespół pracowników, stawiają ją wśród najlepszych placówek kształcących kadry dla systemu zdrowia w kraju. W związku z przemianami demograficznymi i epidemiologicznymi, jakie stoją przed Polską działania z zakresu zdrowia publicznego, w zakresie szkolenia personelu nabierają jeszcze większego znaczenia niż do tej pory. W oparciu o posiadane kadry i doświadczenie, Szkoła Zdrowia Publicznego jest naturalnym partnerem instytucji rządowych w realizacji ustawowych zadań Narodowego Programu Zdrowia w tym m.in. w zakresie monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa; identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa; identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; inicjowania i prowadzenia badań naukowych.

 • Historia

  W 1971 r. staraniem profesorów Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło, w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zostało utworzone Studium Medycyny Społecznej. W latach 70 XX w. Studium odegrało istotną rolę w stworzeniu koncepcji Zespołów Opieki Zdrowotnej (ZOZ).

  Przez wiele lat było jedyną placówką w kraju kształcącą specjalistów w zakresie organizacji opieki zdrowotnej-posiadanie tej specjalizacji było warunkiem koniecznym do pełnienia funkcji kierowniczych w ówczesnym systemie ochrony zdrowia. W 1996 r. Studium Medycyny Społecznej zostało przekształcone w Szkołę Zdrowia Publicznego, jako samodzielnej jednostki (wydział) CMKP.

  Kolejnymi dyrektorami Studium, a następnie Szkoły byli:

 • Pracownicy

  DYREKTOR
  dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

  PROFESOROWIE
  dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. nadzw. w CMKP
  prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
  dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. nadzw. w CMKP

  ADIUNKCI HABILITOWANI
  dr hab. n. med. Janusz Kocik
  dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski

  ADIUNKCI
  dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
  dr n. med. Paweł Grzesiowski
  dr n. praw. Dariusz Hajdukiewicz
  dr n. med. Jadwiga Kawwa
  dr n. społ. Aurelia Ostrowska
  dr n. med. Daniel Śliż
  dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

  ASYSTENCI
  dr n. praw. Lidia Janiszewska
  mgr Bartosz Kobuszewski
  dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
  mgr Michał Waszkiewicz

  STARSI WYKŁADOWCY
  dr n.praw. Anna Augustynowicz
  dr n. przyr. Paweł Goryński
  dr n. med. Jacek Pruszyński
  dr n. med. Jacek Putz
  dr n. hum. Zofia Słońska
  dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal

  INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
  mgr Mariusz Ruiz

  ADMINISTRACYJNI
  mgr Dorota Czubczenko
  Marzenna Grabowska
  mgr Jolanta Ostalska
  mgr Sylwia Piętka
  mgr Marzena Płaska
  Aneta Rosolak
  Anna Stopińska

Struktura jednostki