Szkoła Zdrowia Publicznego

 • AKTUALNOŚCI

  Uroczyste seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (18 listopada 2019 r.)
  W dniu 18 listopada w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste seminarium naukowe. W seminarium oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta i prof. Wojciecha Bika. W pierwszej części seminarium prof. Ryszard Gellert wręczył prof. Januszowi Ostrowskiemu nominację na stanowisko prodziekana Szkoły Zdrowia Publicznego oraz poinformował o powierzeniu dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu obowiązków kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Ponadto prof. Ryszard Gellert wręczył listy gratulacyjne dr. Danielowi Śliżowi za redakcję monografii „Ultrazdrowie” oraz prof. Jarosławowi Pinkasowi, dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu i dr. Mateuszowi Jankowskiemu za publikację artykułów w tej monografii. Profesor Ryszard Gellert przekazał dr. Matuszowi Jankowskiemu list gratulujący uzyskania stypendium w Uniwersytecie Harvarda oraz wygłoszenia wykładu w tej uczelni pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. W drugiej części seminarium Pani Agnieszka Bauman przedstawiła prezentację pt. „Zdrowie 2.0.”. Prezentacja była wprowadzeniem do tematu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Wystąpienie dr Agnieszki Bauman było okazją do dyskusji nt. z jednej strony zalet i szans, a z drugiej wyzwań, ograniczeń i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym. Na koniec seminarium przygotowano uroczysty poczęstunek.

  Konferencja „Praca w zespole: Lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne” (14 listopada 2019 r.)
  W dniu 14 listopada w Aula Magna CMKP odbyła się konferencja pt. „Praca w zespole: Lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne”. Organizatorem tego wydarzenia był Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. W licznych wystąpieniach podkreślano, że trzon zespołów diagnostyczno-terapeutycznych tworzą lekarze, pielęgniarki, pacjenci I członkowie ich rodzin oraz psycholodzy, socjolodzy, rehabilitanci, dietetycy, technicy i wiele innych osób. Choć każdy członek grupy terapeutycznej zajmuje się pacjentem według własnych kompetencji, to wynik leczenia jest w dużym stopniu zależny od pracy całego zespołu. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że skuteczność działania zespołu w dużym stopniu zależy od nawiązania współpracy oraz jasno określonych kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej personelu medycznego powinno być prowadzone zarówno w ramach kształcenia przeddyplomowego, jak i podyplomowego.

  Współpraca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Harvard T.H. Chan School of Public Health (12 listopada 2019 r.)
  W dniu 12 listopada 2019 r. dr Mateusz Jankowski, pracownik Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP wygłosił w Harvard T.H. Chan School of Public Health wykład pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. Podczas wykładu przedstawione zostały działa antytytoniowe realizowane w Polsce, a także zostały zaprezentowane wyniki badań nad tytoniem i e-papierosami zrealizowanych przez SZP CMKP. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat planów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych. Dr Mateusz Jankowski uzyskał stypendium programu im. prof. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Ministerstwo Zdrowia. W ramach tego stypendium dr Jankowski, jako Visiting Research Scientist dołączył do Zespołu Center for Global Tobacco Control Harvard T.H. Chan School of Public Health. Celem programu stażowego jest opracowanie strategii „Polska Wolna od Tytoniu 2030”, a także przygotowanie planów projektów badawczych realizowanych przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4 listopada 2019 r.)
  W dniu 4 listopada odbyło się kolejne z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium były „Rozwiązania legislacyjne i edukacyjne w zakresie ograniczania konsumpcji cukru” w Polsce i na Świecie. Prelegentka lek. dent. Magdalena Kapica przedstawiła statystyki konsumpcji cukru na przestrzeni ponad stu lat, konsekwencje zdrowotne zwiększonej konsumpcji cukru oraz działania zmierzające do opanowania skutków nadmiernego spożycia wyrobów bogatych w cukier przetworzony. Dr Kapica omówiła problemy związane z polityką fiskalną państw (podatek cukrowy) jak również inne działania edukacyjne i społeczne np. etykietowanie żywności, zmiana regulacji tworzenia reklam, profilaktyka i prewencja lekarska. W dyskusji podjętej po wystąpieniu dr Kapicy podkreślano związek nadmiernego spożycia cukru ze wzrostem otyłości, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób nowotworowych. Resume tego wystąpienia zostanie przekazane polskim parlamentarzystom w celu uświadomienia skali i powagi skutków dla zdrowia publicznego nadmiernej i wzrastającej konsumpcji cukru.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (28 października 2019 r.)
  W dniu 28 października odbyło się trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium lek. dent. Sara Shamsa przedstawiła problemy związane z tematyką urazów zębów stałych u dzieci. Brak powszechniej świadomości dotyczącej pierwszej pomocy w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów skutkuje licznymi powikłaniami zdrowotnymi i emocjonalnymi u dzieci w wieku szkolnym. W wyniku dyskusji podsumowującej uczestnicy seminarium zaproponowali upowszechnienie via system Librus podstawowych metod postępowania w miejscu wypadku, które pozwoliłyby na zwiększenie wiedzy wśród rodziców i pedagogów co mogłoby ograniczyć liczbę powikłań.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (21 października 2019 r.)
  W dniu 21 października odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium prof. Antoni Niedzielski wygłosił wykład nt. psychologii medycznej. W swoim wystąpieniu prof. Antoni Niedzielski psychologię medyczną przedstawił jako dziedzinę praktyczną psychologii odnoszącą się do rozstrzygania problemów pacjenta związanych z chorobą somatyczną, chorobą wymagającą interwencji lekarza nie będącego psychiatrą. W odróżnieniu od psychologii klinicznej tradycyjnie wiązanej z psychiatrią, psychologia medyczna poszerza obszar wsparcia psychologicznego pacjentów w chorobach  innych niż nerwice i psychozy. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat znaczenia wsparcia psychologicznego m.in. pacjentów geriatrycznych, miejsca psychologów medycznych w zespołach interdyscyplinarnych oraz możliwości instytucjonalizacji psychologii medycznej.

  A.Niedzielski-Psychologia medyczna

  Uroczyste rozpoczęcie pracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2019/2020 (14 października 2019 r.)
  W Dniu Edukacji Narodowej 14 października w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła cała dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta, prof. Wojciecha Bika i prof. Wojciecha Zgliczyńskiego. Uroczystość uświetnił swoją obecnością współtwórca i były dyrektor SZP CMKP prof. Andrzej Wojtczak. W wystąpieniu inauguracyjnym prof. Jarosław Pinkas, dziekan SZP CMKP, omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne całego Zespołu w minionym roku oraz nakreślił kierunki działania i zadania stojące przed Szkołą w nowym roku akademickim 2019/2020. Spotkanie inauguracyjne zwieńczył wykład dr Natalii Kaźmierczak-Wojtaś pt. „Ortoreksja – zaburzenie wynikające z troski o zdrowie”.

  SZP_inauguracja_2019_2020.2.0_BAS

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w CMKP (9 października 2019 r.)
  W dniu 9 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W uroczystości oprócz pracowników CMKP uczestniczyli m.in. rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali oraz przedstawicieli władz samorządowych. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz promocja doktorów, a także wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne cywilizacyjne plagi zdrowotne” wygłosił prof. Andrzej Więcek. W trakcie uroczystości medalami i odznaczeniami uhonorowano pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego. Prezydent RP nadał Pani mgr Dorocie Czubczenko „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”, jako nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei Minister Zdrowia przyznał Pani dr Justynie Grudziąż-Sękowskiej odznakę honorową za „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w uznaniu osiągnięć w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność CMKP  dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przyznał Panu mgr Michałowi Waszkiewiczowi odznakę „Zasłużony Pracownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”.  Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP serdecznie gratuluje obu odznaczonym.

  Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy (1 października)
  W dniu 1 października w siedzibie Głównej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy. Celem tego wydarzenia była popularyzacja korzyści związanych ze szczepieniami przeciw grypie oraz mobilizacja społeczeństwa do wykonywania szczepień. W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele CMKP, prof. Jarosław Pinkas, dziekan SZP CMKP oraz prof. Ryszarda Gellerta, dyrektor CMKP, którzy podkreślali kluczowe znaczenie szczepień przeciw grypie wśród lekarzy i innych pracowników systemu ochrony zdrowia. Wskazuje się, że obecny niski poziom wyszczepienia personelu medycznego przeciw grypie stanowi istotne zagrożenie dla pacjentów. W ramach promocji i zachęcania do wykonywania szczepień przedstawiciele CMKP poddali się szczepieniom przeciw grypie.

  Grypa – informacja

  Fakty na temat grypy

  Publikacja artykułu nt. postaw lekarzy wobec palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz poradnictwa antynikotynowego realizowanego przez lekarzy w Polsce (25 września 2019 r.)
  Palenie tytoniu stanowi przyczynę ponad 40% przedwczesnych zgonów na świecie. Z powodu palenia tytoniu co roku umiera w Polsce ponad 65 tys. osób. Przybywa dowodów naukowych wskazujących, że również używanie e-papierosa niesie ze sobą istotne ryzyko zdrowotne. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena częstości palenia tytoniu i używania e-papierosów wśród lekarzy w Polsce oraz identyfikacja działań antynikotynowych realizowanych przez lekarzy różnych specjalizacji. Wyniki badania wykazały, że wśród polskich lekarzy tylko 8% regularnie sięga po papierosy, a 2% stanowią użytkownicy e-papierosów. Prawie, co trzeci badany (31%) określał swój stan wiedzy na temat metod poradnictwa antytytoniowego, jako dobry lub bardzo dobry. Dwie trzecie lekarzy każdorazowo pytało pacjentów o palenie tytoniu, a co czwarty badany podczas każdej wizyty pytał swoich pacjentów o używanie e-papierosa. Lekarze zdecydowanie częściej (p<0.05) podejmowali działania antynikotynowe wobec pacjentów palących papierosy, niż używających e-papierosa. Badanie zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, to jedno z pierwszych badań, które wskazuje na występowanie różnic w postępowaniu lekarzy z pacjentem palącym papierosy i używającym e-papierosa. Artykuł pt. „Cigarette and e-cigarette use and smoking cessation practices among physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

  Jesienna Szkoła Prawa Medycznego (21 września 2019 r.)
  W dniu 21 września 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu na ul. Lipowa 4 odbyła się „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja pod patronatem Dyrektora SZP CMKP prof. Jarosława Pinkasa była poświęcona zagadnieniom medycyny opartej na dowodach, ochroną danych pacjentów i błędów medycznych. Program tego wydarzenia obejmował następujące zagadnienia: „Medycyna oparta na dowodach. Organizacja i działanie AOTMiT” – mgr Bartosz Kobuszewski, „Obowiązki personelu medycznego w związku z ochroną danych pacjentów. Doświadczenia z RODO” – dr Lidia Janiszewska, oraz „Kasacja – nadzwyczajny środek odwoławczy w procesach o błędy medyczne” – dr Iwona Wrześniewska–Wal.

  Zespół do spraw Szczepień Ochronnych (16 września 2019 r.)
  W dniu 16 września 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych. W składzie Zespołu znalazło się troje pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, tj. prof. Teresa Jackowska – Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP oraz dr Iwona Wrześniewska-Wal i dr Wojciech S. Zgliczyński ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Do zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych, dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych, opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych, opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych, propozycje zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych oraz wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra Zdrowia.

  Letnia Szkoła Prawa Medycznego (14 września 2019 r.)
  W dniu 14 września 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu na ul. Lipowa 4 (sala A3) odbyła się „Letnia Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja pod patronatem Dyrektora SZP CMKP prof. Jarosława Pinkasa poświęcona była zagadnieniom związanym z prawami pacjenta, opieką nad osobami starszymi i telemedycyną. Agenda tego wydarzenia obejmowała następujące zagadnienia: „Prawa pacjenta a obowiązki personelu medycznego w obliczu rozwoju biotechnologii i nowoczesnej medycyny” – dr Dariusz Hajdukiewicz, „Opieka nad osobami starszymi. Wyzwania dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej” – dr Jacek Pruszyński, oraz „Pełnomocnik medyczny – nowa instytucja w polskim prawie?” – dr Iwona Wrześniewska–Wal.

  Konferencja „Centrum Zdrowia 75+” (10 września 2019 r.)
  W dniu 10 września 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”. Konferencja pod patronatem i z udziałem Prezydenta RP była poświęcona koncepcji powołania nowej instytucji tj. Centrum Zdrowia 75+, rozwijającej i integrującej usługi dla seniorów w obszarze geriatrycznej opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym, a także stworzenie warunków współpracy i koordynacji z usługami pomocy społecznej, w szczególności związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, także w miejscu zamieszkania. W skład zespołu, który przygotował tę koncepcję wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska oraz dr Wojciech S. Zgliczyński.

  FLU FORUM 2019 (10 września 2019 r.)
  W dniu 10 września 2019 r. w Sejmie RP, odbyła się debata ekspertów FLU FORUM 2019. W wydarzeniu aktywny udział brali przedstawiciele CMKP, tj. Dyrektor CMKP, prof. Ryszard Gellert, prof. Teresa Jackowksa oraz Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego prof. Jarosław Pinkas. Poruszane w trakcie debat tematy to m.in. „Szczepić czy ryzykować? – Kto odnosi największe korzyści ze szczepienia” oraz „Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?”.

  X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy (3-5 września 2019 r.)
  W dniach 3-5 września w Krynicy w ramach XXIX Forum Ekonomicznego odbyło się X Forum Ochrony Zdrowia. W forum aktywnie uczestniczył prof. Jarosław Pinkas. Prof. Pinkas brał udział w trzech panelach, tj. „Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia”, „Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy”, „Value – Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny” oraz debacie pt. „Nowoczesna profilaktyka i medycyna stylu życia: szanse na długie życie”.

  Publikacja artykułu nt. wiedzy i postaw polskich lekarzy wobec e-papierosów (23 sierpnia 2019 r.)
  Rosnąca popularność e-papierosów w Polsce sprawia, że lekarze są coraz częściej pytani przez pacjentów o zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem tych urządzeń. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena wiedzy i postaw lekarzy wobec e-papierosów. Wyniki badania wykazały, że zdecydowana większość lekarzy w Polsce uznaje e-papierosy za szkodliwe dla zdrowia użytkownika (96.5%) oraz osób przebywających w jego otoczeniu (80%). Ponadto 97% lekarzy biorących udział w badaniu przyznało, że e-papieros może uzależniać, a 87% badanych zgadzało się z tezą, że używanie e-papierosa zwiększa ryzyko sięgnięcia po tradycyjne papierosy (tzw. „gateway effect”). Badanie zrealizowane przez Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest pierwszym badaniem oceniającym postawy wobec e-papierosów, które zrealizowano wśród lekarzy w Polsce. Artykuł pt. „Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

  Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP (24 czerwca 2019 r.)
  W dniu 24 czerwca w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wzięli udział: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, mgr inż. Zbigniew Piotrowski, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Organizacyjno-Ekonomicznych, dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego, dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP, Kierownik Studium Studiów Doktoranckich. W wystąpieniu podsumowującym prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor SZP CMKP omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Zespołu pracowników SZP CMKP w roku akademickim 2018/2019. Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP pogratulował Zespołowi SZP osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów w nowym roku akademickim.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 czerwca 2019 r.)

  W dniu 17 czerwca odbyło się dwudzieste piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz zaprezentowała temat „Czynniki determinujące prowadzenie programów polityki zdrowotnej przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Doktor Augustynowicz omówiła koncepcję i wyniki prowadzonych przez siebie badań, których głównym celem była identyfikacja czynników determinujących prowadzenie gminnych programów polityki zdrowotnej oraz opracowanie modelu prognostycznego uwarunkowań prowadzenia tych programów. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat programów polityki zdrowotnej realizowanych w polskich gminach.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 czerwca 2019 r.)

  W dniu 10 czerwca odbyło się dwudzieste czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Emilia Sarnacka zaprezentowała temat „Szczepienia ochronne w systemie prawnym”. Dr Sarnacka omówiła obecną sytuację prawną w zakresie szczepień zarówno z perspektywy pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych, a także przedstawiła propozycje zmian. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat roli lekarzy w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu szczepień w Polsce.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 czerwca 2019 r.)

  W dniu 3 czerwca odbyło się dwudzieste trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Sara Shamsa, Pani Magdalena Kapica i Pani Agnieszka Bauman zaprezentowały wstępne wyniki trzech badań, które są prowadzone w tym roku akademickim wśród słuchaczy kursów specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP. Zaprezentowane tematy to „Postrzeganie witaminy D przez lekarzy” , „Styl życia lekarzy a zdrowie” oraz „Publiczna i prywatna opieka zdrowotna w opiniach lekarzy”. Ostateczne wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w postaci artykułów naukowych.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (27 maja 2019 r.)
  W dniu 27 maja odbyło się dwudzieste drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki antytytoniowej”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki badania dotyczącego problemu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych wśród lekarzy, które zostało zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Wystąpienie było okazją od dyskusji na temat aktualnych wyzwań dla polityki antytytoniowej oraz działań, jakie należy podjąć aby osiągnąć status kraju wolnego od tytoniu.

  Konferencja NEMP 2019 (24 maja 2019 r.)
  W dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja – NEMP 2019 – Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce. Była to II edycja, organizowanej przez MEDtube, ogólnopolskiej konferencji poświęconej rozwojowi profesjonalnego kształcenia medycznego, jak również wdrażania nowoczesnych rozwiązań w szkoleniu od poziomu studenta do eksperta. Podczas konferencji wykłady wygłosili dwaj przedstawiciele CMKP, tj. prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, wygłosił wykład pt.„Cechy dobrego e-learningu. Rola CMKP w kształceniu Medyków” oraz prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor SZP CMKP wygłosił wykład pt. „Nowe oblicze relacji Mistrz – Uczeń w świetle dostępnych technologii”.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (13 maja 2019 r.)
  W dniu 13 maja odbyło się dwudzieste pierwsze z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Bartosz Kobuszewski przedstawił temat „Organizacja i działanie AOTMiT”, który sprowokował pytania o system refundacji leków w Polsce. Seminarium było okazją do oficjalnego powitania Pana Janusza Engela w zespole pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

  Spotkanie świąteczne w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP (15 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 15 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, które było okazją do omówienia bieżących wydarzeń oraz planów na przyszłość. Dyrektor Szkoły prof. Jarosław Pinkas złożył wszystkim członkom Zespołu serdeczne życzenia świąteczne.

  I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (13-14 kwietnia 2019 r.)
  W dniach 13-14 kwietnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP była współorganizatorem tego wydarzenia, a Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert objął kongres patronatem honorowym. Kongres poświęcony był badaniom, prewencji i leczeniu problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia i takimi czynnikami ryzyka jak niewłaściwe odżywianie, niska aktywność fizyczna i stres. Spośród pracowników Szkoły aktywny udział w kongresie brali dr Daniel Śliż, prof. Jarosław Pinkas, dr Paweł Grzesiowski oraz dr Wojciech Zgliczyński. Program Kongresu

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (8 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 8 kwietnia odbyło się dwudzieste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium przedstawiono dwie prezentacje. Profesor Janusz Ostrowski, kierownik Zakładu Historii Medycyny SZP CMKP,  zaprezentował biografię prof. Hilarego Koprowskiego i jego dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad szczepionką przeciw wirusowi polio. W drugim wystąpieniu dr Jacek Pruszyński przedstawił zagadnienie wpływu autorytetu na zachowania ludzi na przykładzie propagatorów medycyny alternatywnej. Seminarium było okazją do oficjalnego powitania prof. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej w zespole pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 1 kwietnia odbyło się dziewiętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński zaprezentował temat „Parametryzacja jednostek naukowych i pracowników naukowych”. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat planowanej ewaluacji jakości działalności naukowej w CMKP. W seminarium oprócz pracowników Szkoły wzięli udział Dyrektor CMKP, prof. Ryszard Gellert oraz Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Bik.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 marca 2019 r.)
  W dniu 25 marca odbyło się osiemnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz przedstawił temat „Dokumentacja Medyczna, jako przykład  problemów etyczno-zawodowych w pracy lekarzy rodzinnych”. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w szczególności organizacji pracy lekarzy.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4 marca 2019 r.)
  W dniu 4 marca odbyło się siedemnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Justyna Grudziąż-Sękowska przedstawiła temat „Organizacja opieki nad dziećmi z chorobą przewlekłą w placówkach oświatowych”, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad uczniami z cukrzycą w szkołach podstawowych.


  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 lutego 2019 r.)
  W dniu 25 lutego odbyło się szesnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz wygłosił wykład pt. „Być-mieć – Codzienne problemy etyczno-moralne w praktyce lekarza”. Wykład dotyczył najważniejszych problemów w sferze moralno-etycznej przed jakimi stoją współcześnie lekarze w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Seminarium było również okazją do zaprezentowania przez dr Wojciecha S. Zgliczyńskiego monografii autorstwa pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP pt. „Ochrona zdrowia w Polsce”, która została opublikowana przez Wydawnictwo Sejmowe w ramach czasopisma eksperckiego Sejmu RP pt. Studia BAS

  Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 r. (18 lutego 2019r.)
  W dniu 18 lutego 2019 r. redakcja „Pulsu Medycyny” po raz piąty ogłosiła wyniki plebiscytu Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów plebiscytu dotyczącego 2018 r. znalazło się dwóch pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, tj. dr hab. Jarosław Pinkas (6 miejsce) oraz dr Paweł Grzesiowski (10 miejsce).

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (21 stycznia 2019 r.)
  W dniu 21 stycznia odbyło się piętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium lek. stom. Sara Shamsa przedstawiła temat  Hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej, omawiając częstość i przyczyny występowania tego schorzenia w kontekście zdrowia publicznego. Seminarium było również okazją do omówienia stanu prac nad artykułami przygotowywanymi przez Zespół SZP.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego (14 stycznia 2019 r.)
  Tematem seminarium była nowa sytuacja prawna CMKP.  Podczas seminarium Michał Waszkiewicz omówił najważniejsze zagadnienia związane z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024) oraz zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 125). Ustawa o CMKP-1Zarządzenie MZ w sprawie nadania statutu CMKP

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (7 stycznia 2019 r.)
  W dniu 7 stycznia odbyło się trzynaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. W seminarium  wziął udział prof. Wojciech Bik, Dyrektor CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych. Głównym tematem seminarium były prace nad kursem zdrowie publiczne w wersji hybrydowej, tj. łączącego wykłady w formie e-learningu oraz formie stacjonarnej. Podczas seminarium Wojciech Dołkowski, dyrektor firmy MEDtube, omówił kwestie techniczne związane z realizacją wykładów e-learningowych jako nowej formy kształcenia lekarzy w CMKP oraz przedstawił przykłady  takich wykładów zrealizowane do tej pory przez MEDtube. Ponadto dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia omówiły zagadnienia związane z procesem przygotowywania prezentacji do wykładów w ramach e-learningu. Dodatkowym tematem seminarium była kwestia planów Szkoły na 2019 r. dotyczących przygotowania artykułów do czasopisma naukowego CMKP.

  Spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 grudnia 2018 r.)
  W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wziął udział Dyrektor CMKP, prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz zaproszeni Goście. Spotkanie było okazją do podsumowania przez dr Wojciecha Zgliczyńskiego pracy Szkoły w 2018 r., w tym m.in. seminariów naukowych, zmian kadrowych, dorobku publikacyjnego, odznaczeń nadanych pracownikom i modernizacji strony internetowej oraz przedstawienia planów na 2019 r. w tym m.in. przygotowania kursu specjalizacyjnego zdrowie publiczne w wersji hybrydowej, tj. łączącego wykłady w formie e-learningu oraz formie stacjonarnej.

  S
  eminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 grudnia 2018 r.)
  W dniu 10 grudnia odbyło się dwunaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium, swoje doniesienia z konferencji dotyczących prawa medycznego i zdrowia publicznego, w kolejności wystąpień przedstawili dr Iwona Wrześniewska-Wal, dr Lidia Janiszewska oraz dr hab. Jarosław Pinkas. Ponadto dr hab. Janusz Kocik zaprezentował przegląd badań na temat postaw wobec szczepień.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 grudnia 2018 r.)
  W dniu 3 grudnia odbyło się jedenaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Aurelia Ostrowska wygłosiła wykład pt. „Wojskowa służba zdrowia – organizacja i działanie”. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik zaprezentował projekt narzędzia badawczego – ankiety, która zostanie wykorzystana w badaniu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt ankiety został poddany pod dyskusję. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (26 listopada 2018 r.) W dniu 26 listopada odbyło się dziesiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal oraz dr hab. Janusz Kocik przedstawili swoje doświadczenia z pracy nad przygotowaniem i realizacją kursów e-learningowych w CMKP. Z kolei dr Wojciech Zgliczyński przedstawił zagadnienie jednolitych kursów specjalizacyjnych „Zdrowie publiczne”, przeznaczonych dla lekarzy/lekarzy dentystów wszystkich specjalności, specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji, które mają być realizowane w ramach e-learningu w 2019 r. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił projekt badania nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt został poddany pod dyskusję w efekcie której ma zostać wypracowane narzędzie badawcze – ankieta.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (19 listopada 2018 r.)
  W dniu 19 listopada odbyło się dziewiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mirosław Ruciński wygłosił wykład pt. „Preparaty immunomodulujące w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych – fakty i mity”. W trakcie wystąpienia zostały omówione wybrane popularne produkty lecznicze pod kątem ich realnej skuteczności w praktyce lekarza rodzinnego. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił wstępne wyniki sondażu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach, które stały się podstawą do dyskusji nad koniecznością prowadzenia dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (5 listopada 2018 r.)
  W dniu 5 listopada odbyło się ósme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP wygłosił wykład dotyczący relacji między etyką a estetyką w sytuacji dylematu moralnego.  Podstawą rozważań był tzw. dylemat wagonika – jeden z najbardziej popularnych dylematów etycznych, wielokrotnie wykorzystywany w literaturze przedmiotu do zilustrowania problemów moralnych. Na jego podstawie zademonstrowana została bliskość relacji etyki i estetyki, gdzie jedną z podstawowych kategorii jest Zasada Złotego Podziału. To bowiem, co jest zgodne z ową zasadą kwalifikujemy jako estetyczne, a to z kolei uprzywilejowujemy w  naszych osądach moralnych. Wykład zakończyły refleksje na temat sposobów rozwiązywania dylematów etycznych.W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia, w swoim kolejnym wystąpieniu przedstawiły wraz z przykładami temat e-learningu jako nowej formy kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia. Seminarium JSC_5.11.2018 2

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (29 października 2018 r.)
  W dniu 29 października odbyło się siódme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP przestawił wykład pt. „Rzeczywiste źródła medycyny naturalnej”. W jego ramach omówiona została historia medycyny naturalnej wraz z rozwojem sposobów manipulacji stosowanych przez naturoterapeutów. Wykład rozpoczęła krytyczna analiza działalności naturoterapeutów, od usług bioenergoterapeutycznych, poprzez wróżbiarstwo, chiromancję, zielarstwo, jasnowidztwo i inne praktyki pseudomedyczne. Następnie wskazane zostały wszystkie sposoby manipulacji pacjentami przez naturoterapeutów, wraz z analizą historyczną, od III wieku p.n.e. do dziś. W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia zaprezentowały podstawowe informacje na temat tej formy kształcenia w CMKP. prezentacji_SZP_29.10.2018 Seminarium JSC_29.10.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (22 października 2018 r.)
  W dniu 22 października odbyło się szóste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiła prezentację pt. „Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody”, w której poruszyła tematy związane z zabezpieczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dr Anna Kamińska omówiła aktualne działania GIS wobec podmiotów pozostających pod kontrolą inspekcji państwowej oraz szczegółowo przedstawiła sposoby sprawowania tego nadzoru. prezentacja CMKP 22_10_2018 AK

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (15 października 2018 r.)

  W dniu 15 października odbyło się piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Paweł Abramczyk dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawił temat „Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Polski”.  Dr Paweł Abramczyk zaprezentował na m.in. organizację ochrony sanitarnej granic Polski i omówił  współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa związane z ruchem transgranicznym ludzi i towarów, przywołał przykłady konkretnych zdarzeń z działalności granicznej służby sanitarno-epidemiologicznej z ostatnich lat. J.Abramczyk-Zabezpieczenie sanitarno-epiodemiologiczne granic Polski 15.10.2018

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w CMKP (10 października 2018 r.)
  W dniu 10 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W uroczystości oprócz pracowników CMKP uczestniczyli m.in. rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, duchowieństwa, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali oraz przedstawicieli władz samorządowych. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz promocja doktorów, a także wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pt. „Nerki w kołysce to nerki na całe życie” wygłosił prof. Ryszard Grenda. Podczas uroczystości Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska poinformowała wszystkich zgromadzonych o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o CMKP, która reguluje podstawy funkcjonowania i status prawny Naszej Uczelni. W trakcie uroczystości medalami i odznaczeniami uhonorowano pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego. Prezydent RP nadał Pani mgr Sylwii Piętce „Medal za Długoletnią Służbę”, jako nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei Minister Zdrowia przyznał Pani dr Iwonie Wrześniewskiej-Wal odznakę honorową za „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w uznaniu osiągnięć w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP serdecznie gratuluje obu odznaczonym Paniom.     

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 października 2018 r.)
  Dnia 1 października odbyło się czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal przedstawiła temat „Żywność i uprawy GMO – argumenty za i przeciw”. Prelegentka zaprezentowała wyniki swoich prac i analiz (od 2006 r.) dotyczących regulacji prawnych w tym zakresie, zarówno na poziomie UE jak i regulacji krajowych. Oprócz regulacji prawnych Dr Iwona Wrześniewska-Wal zwróciła uwagę na aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z żywnością i uprawami GMO. Prezentacja stanowi przyczynek do rozważań na temat roli i znaczenia nowoczesnej biotechnologii w obszarze zdrowia. Żywność i uprawy GMO za i przeciw

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (24 września 2018 r.)
  W dniu 24 września odbyło się trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Papierosy elektroniczne i podgrzewany tytoń – nowe pomysły, stare problemy?”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki własnych badań dotyczących problematyki e-papierosów i nowoczesnych wyrobów tytoniowych, informacje nt. dynamiki konsumpcji tych produktów, oraz stan wiedzy nt. skutków zdrowotnych związanych z ich używaniem. Prezentacja stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat działań z zakresu zdrowia publicznego jakie należy podjąć, żeby ograniczać zagrożenia związane ze używaniem e-papierosów. M.Jankowski. E-papierosy i podgrzewany tytoń. Seminarium CMKP. 24.09.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 września 2018 r.)
  W dniu 17 września odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Paweł Grzesiowski przedstawił temat „System szczepień w Polsce na tle współczesnych przesądów”. Dr Paweł Grzesiowski w swojej prezentacji omówił m.in. historię systemu szczepień, stan obecny i perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów antyszczepionkowych. dr.Paweł.Grzesiowski.SZCZEPIENIA.SEMINARIUM.CMKP.17.09.2018-4

  Jesienna Szkoła Prawa Medycznego (15 września 2018 r.)
  W dniu 15 września 2018 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu zwanym  „Starym BUW-em” odbyła się „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z informowaniem pacjenta, dokumentacją medyczną oraz błędami medycznymi i rehabilitacją prewencyjną w praktyce. Agenda tego wydarzenia obejmowała następujące zagadnienia: „Obowiązek lekarza w zakresie udzielania informacji” – dr Dariusz Hajdukiewicz, „Dokumentacja medyczna- teoria a praktyka” – mgr Michał Waszkiewicz, „Błędy medyczne – kazusy (sprawy cywilne, karne i odpowiedzialność zawodowa)” – dr Iwona WrześniewskaWal oraz „Rehabilitacja prewencyjna w praktyce” – dr Jadwiga Kawwa. jesienna_szkoła_prawa_SZP_CMKP_2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 września 2018 r.)

  W dniu 10 września odbyło się seminarium inaugurujące cykliczne seminaria Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Jarosław Pinkas oraz dr Wojciech Stefan Zgliczyński przedstawili relację z Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w Krynicy w dniach 4-6 września 2018 r. oraz przedstawili plany pracy Szkoły w nowym roku akademickim. Forum Ochrony Zdrowia Krynica

  Uroczyste rozpoczęcie pracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2018/2019 (3 września 2018 r.)
  W dniu 3 września w Szkole Zdrowia Publicznego odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy w roku akademickim 2018/2019. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wziął udział Dyrektor CMKP, prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz zaproszeni Goście. Spotkanie było okazją do podziękowań dla kończącej drugą kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego prof. Doroty Cianciary.

  Konferencja pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne” (24 kwietnia 2018 r.)

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odbyła się 16. Cykliczna Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI Wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”. Konferencja była poświęcona paradygmatom medycznego kształcenia przed- i podyplomowego. Organizatorami konferencji byli: Senacka Komisja Zdrowia, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz CMKP. Podczas konferencji wykłady wygłosili przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszard Gellert, prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak i dr Wojciech Stefan Zgliczyński, a dr Jarosław Pinkas przewodniczył jednej z sesji. Zał.nr.2.program

  Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem:„Narodowy Program Zdrowia 2016-2020” (8 marca 2017 r.)
  W dniu 8 marca 2017 r. w Senacie RP, odbyła się Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”. Konferencja została zorganizowana z okazji 45-lecia powstania w CMKP Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym ekspertów zdrowia publicznego, polityków, lekarzy i studentów. Po konferencji Wydawnictwo Sejmowe we współpracy ze Szkołą Zdrowia Publicznego przygotowały książkę podsumowującą te wydarzenie. Program konferencji Zał.nr.3.program

  Zeszyt Postępy Nauk Medycznych (1 kwietnia 2016 r.)

  W dniu 1 kwietnia ukazał się Zeszyt Postępów Nauk Medycznych w całości przygotowany przez pracowników Szkoły i poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego. Na zeszyt złożyło się 10 prac poglądowych i 4 prace oryginalne. http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201605.html
 • Działalność dydaktyczna

  Szkoła Zdrowia Publicznego prowadzi kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób z wyższym wykształceniem niemedycznym.

  Jednym z głównych zadań Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności w zakresie zdrowia publicznego oraz prawa medycznego. O ich wartości świadczą wysokie oceny wystawiane przez uczestników tych kursów.

  Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i magistrów. Od 1971 w szkoleniach zorganizowanych przez Szkołę uczestniczyło ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy, ale też magistrów w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

  W ciągu ostatnich szesnastu lat (2003 – 2017). Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP zorganizowała 880 różnych kursów, na których przeszkolono 20 462 osób.  W roku akademickim 2017/2018 w trakcie 83 kursów przeszkolono 2 683 osób.

  Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. W samym tylko okresie od 1992 r. do 2016 r. liczba publikacji naukowych pracowników Szkoły wyniosła 930 prac poglądowych i oryginalnych. Wśród dokonań Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP ostatnich lat jest udział w realizacji projektu systemowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kariologów, lekarzy medycyny pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w latach 2008 -2015 Szkoła przeszkoliła 1163 lekarzy. Od 2016 r. Szkoła realizuje program szkolenia lekarzy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten ma się zakończyć w 2023 roku. Jest adresowany do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, pediatrii, medycynie ratunkowej oraz medycynie paliatywnej.

  Długoletnie doświadczenie Szkoły Zdrowia Publicznego i Zespół pracowników, stawiają ją wśród najlepszych placówek kształcących kadry dla systemu zdrowia w kraju.

  W związku z przemianami demograficznymi i epidemiologicznymi, jakie stoją przed Polską działania z zakresu zdrowia publicznego, w zakresie szkolenia personelu nabierają jeszcze większego znaczenia niż do tej pory. W oparciu o posiadane kadry i doświadczenie, Szkoła Zdrowia Publicznego jest naturalnym partnerem instytucji rządowych w realizacji ustawowych zadań Narodowego Programu Zdrowia w tym m.in. w zakresie monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa; identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa; identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; inicjowania i prowadzenia badań naukowych.

 • Historia

  W 1971 r. staraniem profesorów Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło, w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zostało utworzone Studium Medycyny Społecznej. W latach 70 XX w. Studium odegrało istotną rolę w stworzeniu koncepcji Zespołów Opieki Zdrowotnej (ZOZ). Przez wiele lat było jedyną placówką w kraju kształcącą specjalistów w zakresie organizacji opieki zdrowotnej-posiadanie tej specjalizacji było warunkiem koniecznym do pełnienia funkcji kierowniczych w ówczesnym systemie ochrony zdrowia. W 1996 r. Studium Medycyny Społecznej zostało przekształcone w Szkołę Zdrowia Publicznego, jako samodzielnej jednostki (wydział) CMKP. Kolejnymi dyrektorami Studium, a następnie Szkoły byli:

 • Pracownicy

  DYREKTOR – dziekan
  dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP

  PROFESOROWIE
  dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
  prof. dr. hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
  dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, prof. CMKP
  dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
  prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
  prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
  dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP

  ADIUNKCI
  dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
  dr n. społ. Aurelia Ostrowska
  dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
  dr n. med. Daniel Śliż
  dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

  ASYSTENCI
  dr n. praw. Lidia Janiszewska
  mgr Bartosz Kobuszewski
  mgr Michał Waszkiewicz

  STARSI WYKŁADOWCY
  dr n.praw. Anna Augustynowicz
  dr n. przyr. Paweł Goryński
  dr n. med. Paweł Grzesiowski
  dr n. praw. Dariusz Hajdukiewicz
  dr n. med. Jacek Pruszyński
  dr n. med. Jacek Putz
  dr n. hum. Zofia Słońska
  dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal

  WYKŁADOWCY
  dr n. med. Agnieszka Jasik
  lek. Piotr Winciunas

  INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
  mgr Mariusz Ruiz

  ADMINISTRACYJNI
  mgr Dorota Czubczenko
  mgr Janusz Engel
  Marzenna Grabowska
  mgr Jolanta Ostalska
  mgr Sylwia Piętka
  Aneta Rosolak
  Anna Stopińska

 • Kontakt

  Szkoła Zdrowia Publicznego
  ul. Kleczewska 61/63
  01-826 Warszawa


  Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego

  Kierownik Dziekanatu SZP
  mgr Sylwia Piętka
  tel.: 22 5601 150
  sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

  mgr Dorota Czubczenko
  22 5601 140
  dorota.czubczenko@cmkp.edu.pl
  mgr Janusz Engel
  22 5601 110
  janusz.engel@cmkp.edu.pl

  Marzenna Grabowska
  22 54601 160
  mgrabowska@cmkp.edu.pl

  mgr Jolanta Ostalska
  tel.: 22-5601 132
  jolanta.ostalska@cmkp.edu.pl

  Aneta Rosolak
  22 5601 153
  aneta.rosolak@cmkp.edu.pl

  Anna Stopińska
  22 5601 152
  aneta.stopinska@cmkp.edu.pl

Struktura jednostki