Tryb postępowania w sprawie skrócenia fizjoterapeucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji po dniu 31 maja 2016 r., okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952)

  1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji,  o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia.
  2. Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.
  3. W skład zespołu, wchodzą:
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;
  • kierownik specjalizacji;
  • przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie fizjoterapii, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia;
  • przedstawiciel KIDL, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej.
  1. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeuta składa do dyrektora CMKP.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który  zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu.

Do obowiązków kierownika specjalizacji należy m. in. udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia specjalizacyjnego i nadzór nad realizacją tego planu, wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także potwierdzenie odbycia szkolenia zgodnie z jego programem specjalizacji.

Fizjoterapeuta ubiegający się o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego składa do Dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 46 ustawy, zawierający:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

6)     numer prawa wykonywania zawodu;

7)     data zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

8)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

9)     imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

10)   informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;

11)   wymiar skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku fizjoterapeuta dołącza:

1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie pełnego programu szkolenia specjalizacyjnego;

2) opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji pełnego programu specjalizacji oraz  możliwości skrócenia specjalizacji;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

  1. a) karty szkolenia specjalizacyjnego;
  2. b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

wniosek skrócenie fizjo.2020

Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_skrócenie specjalizacji (1)

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela:
p. Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22 56-01-103