Uznanie fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowych doktora habilitowanego, dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części albo w całości programu specjalizacji

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952):

  1. Fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji.

2. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu fizjoterapeuty do państwowego egzaminu specjalizacyjnego ( PESFZ).

W skład zespołu opiniującego wniosek wchodzą:

1) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;

2) kierownik specjalizacji;

3) przedstawiciel KRF.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora CMKP.

Wniosek zawiera:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy;

4)     adres do korespondencji, numer telefonu;

5)     nazwę i adres podmiotu, w którym wnioskodawca odbywa szkolenie specjalizacyjne;

6)     numer prawa wykonywania zawodu;

7)     nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy

8)     datę zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie

postępowania kwalifikacyjnego,

9)     planowany termin przystąpienia do PESFZ;

10)   imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;

11)   informacje o:

–  posiadanym stopniu lub tytule naukowym,

–  posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach,

–  przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku,

12) określenie przedmiotu wniosku ( uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w części bądź  uznanie dorobku  za równoważny ze zrealizowanie programu specjalizacji w całości i dopuszczenie do PESFZ).

Do wniosku dołącza się:
• dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego  i zawodowego w dziedzinie  będącej przedmiotem wniosku;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

a) karty szkolenia specjalizacyjnego;

b) prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

c) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

d) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

formularz wniosku o uznanie dorobku- fizjoterapia

Klauzula o przetwarzaniu danych_fizjoterapeuci_uznanie dorobku

Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela:
p. Małgorzata Jaskólska- tel. 22-5601-050