Nowa dziedzina ochrony zdrowia – psychoterapia uzależnień

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30  marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie  z dnia 13 czerwca 2017r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2022, poz. 342 ) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia uzależnień.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 poz.1749) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Opracowane przez zespół ekspertów kryteria oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie  psychoterapii uzależnień  za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie, zostały  opublikowane na stronie internetowej CMKP na prośbę Pani dr hab. Barbary  Bętkowskiej – Korpały, prof. UJ – Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. 

Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia. 

Kryteria oceny – psychoterapia uzależnień