Zadania zespołów Biura Programów Szkolenia i Akredytacji

Zespół ds. Programów Szkolenia

 1. Ustalanie, powoływanie i aktualizowanie składu zespołów ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zespołów ekspertów ds. programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 2. Współpraca i koordynacja prac zespołów ekspertów związanych z merytorycznym opracowaniem i aktualizacją, programów specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 3. Redagowanie i aktualizacja programów specjalizacji zgodnie ze standardami i zasadami metodologii medycznego kształcenia podyplomowego, obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Unii Europejskiej, w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, i innych programów kształcenia w tym ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Zespół ds. Akredytacji

 1. Ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów opiniujących wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz opiniujących wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 2. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w tym:
  a. kontrola formalna i rejestracja wniosków składanych przez jednostki ubiegające się o uzyskanie akredytacji,
  b. koordynacja pracy poszczególnych zespołów ekspertów ds. akredytacji,
  c. obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentów finansowych (umów, rachunków), rozliczanie finansowe posiedzeń zespołów ekspertów ds. akredytacji jednostek;
 3. współpraca w zakresie wykonywanych zadań z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych, Ministerstwem Zdrowia, właściwymi wydziałami Urzędów Wojewódzkich, zespołami ekspertów oraz jednostkami szkolącymi.