Zadania zespołów Biura Programów Szkolenia i Akredytacji

Zespół ds. Programów Szkolenia

 1. Ustalanie, powoływanie i aktualizowanie składu zespołów ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zespołów ekspertów ds. programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 2. Współpraca i koordynacja prac zespołów ekspertów związanych z merytorycznym opracowaniem i aktualizacją, programów specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 3. Redagowanie i aktualizacja programów specjalizacji zgodnie ze standardami i zasadami metodologii medycznego kształcenia podyplomowego, obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Unii Europejskiej, w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, i innych programów kształcenia w tym ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 4. Publikowanie i aktualizacja na stronie internetowej CMKP oraz w SMK, a także w innych przyjętych formach, zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zdrowia programów, o których mowa w pkt 3, oraz publikowanie i aktualizacja na stronie internetowej CMKP programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Zespół ds. Akredytacji

 1. Ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów opiniujących wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz opiniujących wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 2. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w tym:
  a. kontrola formalna i rejestracja wniosków składanych przez jednostki ubiegające się o uzyskanie akredytacji,
  b. koordynacja pracy poszczególnych zespołów ekspertów ds. akredytacji,
  c. obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentów finansowych (umów, rachunków), rozliczanie finansowe posiedzeń zespołów ekspertów ds. akredytacji jednostek;
 3. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych, Ministerstwem Zdrowia, właściwymi wydziałami Urzędów Wojewódzkich, zespołami ekspertów oraz jednostkami szkolącymi.
 4. Prowadzenie, publikowanie i aktualizacja danych, na stronie internetowej CMKP oraz w SMK dotyczących listy jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z określeniem liczby miejsc szkoleniowych w specjalnościach lekarskich, lekarsko- dentystycznych, listy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów, listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, a także tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy danych teleadresowych tych jednostek

 


Zespół ds. Monitorowania Ustawicznego Rozwoju Zawodowego

 1. Przetwarzanie informacji o liczbie jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
 2. przetwarzanie danych o liczbie miejsc szkoleniowych;
 3. uzyskiwanie od jednostek szkolących informacji i wyjaśnień dotyczących warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lub prowadzenia kursów szkoleniowych objętych programem danej specjalizacji;
 4. badanie poprawności funkcjonowania poszczególnych procedur specjalizacyjnych na podstawie zgromadzonych informacji;
 5. poprawności realizowania zadań przez osoby bezpośrednio nadzorujące lekarzy
  odbywających szkolenie albo bezpośrednio kierujące ich szkoleniem.