Biuro Kontroli Szkolenia

Biuro Kontroli Szkolenia realizuje zadania CMKP wynikające z ustawowych zobowiązań realizacji nadzoru nad szeroko pojętym szkoleniem specjalizacyjnym, a także z nakładanych Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji obowiązków Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. Nadzór i monitorowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach: lekarskich i lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych, fizjoterapii oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Zadania te realizowane są poprzez:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w akredytowanych jednostkach szkolących prowadzących szkolenie specjalizacyjne w ww. dziedzinach
 • monitorowanie realizacji szkolenia specjalizacyjnego w akredytowanych jednostkach szkolących.
 1. Realizacja zadań w zakresie pełnienia przez CMKP funkcji Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) wobec Instytucji Certyfikujących (IC) w kwalifikacji rynkowej „zdrowie”, w tym:
 • wspieranie IC w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)
 • realizacja innych zadań wynikających z umowy CMKP z Ministerstwem Zdrowia o powierzenie funkcji PZZJ wobec danej IC
 • współpraca z innymi PZZJ w kwalifikacji rynkowej „zdrowie”.
 1. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi dla sprawnej realizacji powyższych zadań, przede wszystkim :
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanymi
 • współpraca z Wydziałami Zdrowia Urzędów Wojewódzkich
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w specjalnościach lekarskich i lekarsko–dentystycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
PRACOWNICY

Naczelnik Biura
dr n. med. Anna Jeleń
tel. 22, 5601071
e-mail: anna.jelen@cmkp.edu.pl

Zastępca Naczelnika
mgr Anna Borzym
tel. 22, 5601070
e-mail: anna.borzym@cmkp.edu.pl

Łukasz Nowak – specjalista
tel. 22, 5601074
e-mail: lukasz.nowak@cmkp.edu.pl

Natalia Pikul – specjalista
tel. 22, 5601076
e-mail: natalia.pikul@cmkp.edu.pl

mgr Anna Popielec – specjalista
tel. 22, 5601075
e-mail: anna.popielec@cmkp.edu.pl

mgr Karol Szymański – specjalista
tel. 22, 5601073
e-mail: karol.szymanski@cmkp.edu.pl

LOKALIZACJA

ul. Schroegera 82
01-828 Warszawa