Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 • Część elementów strony nie spełnia wymogów dla kontrastu.
 • Część elementów strony może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie).
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Zima, mzima@cmkp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 56 93 769. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od ulicy Marymonckiej wyposażone jest w zjazd dla osób poruszających się na wózkach, wejście niedostosowane. Na drzwiach został zamontowany dzwonek przywołujący pomoc. Od ulicy Twardowskiej do budynku można dostać się z poziomu chodnika.

Od ulicy Cegłowskiej z poziomu parkingu, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest od ulicy Twardowskiej oraz ulicy Cegłowskiej. W budynku jest platforma schodowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, znajduje się przy szatni od ulicy Twardowskiej. Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny.

W budynku są dwie windy. W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra oraz dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Kontuar recepcji umożliwia podjechanie pod blat osobom poruszającym się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze od ulicy Cegłowskiej, wyposażona jest w system przywoływania pomocy. Drzwi toalet w budynku oznaczone są piktogramami. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oraz włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym. Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W głównej Sali Audytoryjnej poprzez zastosowanie pochylni jest zapewniony dostęp osobom poruszającym się na wózkach na poziom podestu scenicznego.  Oznaczone są stopnie schodów na płycie widowni. Z Sali Audytoryjnej jest bezpieczne wyjście ewakuacyjne na teren wewnętrzny.

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Schroegera 82 w Warszawie.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Przybyszewskiego. Do wejścia prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra oraz dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, wyposażona jest w system przywoływania pomocy. Drzwi toalet oznaczone są piktogramem. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny. Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym. Włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym.

Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Kleczewskiej 61/63 w Warszawie.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kleczewskiej. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, wyposażona jest w system przywoływania pomocy. Drzwi toalet oznaczone są piktogramem.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym. Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny. Włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym.

Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub  informacyjno-komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w  siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103, pok. nr 18 w godz. 8-16,
 • wysłać pocztą na adres: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 ,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@cmkp.edu.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowane zostały pętle indukcyjne oraz zakupiony mobilny system FM wspomagający słyszenie.
1. Pętla indukcyjna zainstalowana w głównej Sali Audytoryjnej w budynku przy ul. Marymonckiej 99/103 i na recepcji  (wejście od ul. Cegłowskiej, stanowisko oznaczone zostało symbolem pętli indukcyjnej).
2. Pętla indukcyjna na recepcji w Domu Nauki w budynku przy ul. Schroegera 82 (stanowisko zostało oznaczone symbolem pętli indukcyjnej).

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego nie można skorzystać z tłumaczenia migowego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, CMKP umożliwia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających  komunikowanie  się, o których mowa wart. 3 pkt 5  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwa jest też komunikacja z CMKP w formie określonej w tym wniosku. Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością  CMKP jest Magdalena Zima, koordynator ds. dostępności.

Osoby, które mają trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pośrednictwem następujących form wspierających komunikację:

 • Tel: 22 5693 769
 • SMS/MMS kom: 606 465 809
 • E-mail: magdalena.zima@cmkp.edu.pl
 • MS Teams (w przypadku kontaktu za pomocą aplikacji MS Temas, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania)

Dokument

Wniosek o zapewnienie tłumacza