Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji 

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego został założony za pośrednictwem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). System ten służy do nieodpłatnego zakładania i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nie ma wpływu na dostępność serwisu stworzonego przez Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, dlatego zobowiązujemy się zapewnić dostępność strony internetowej https://cmkp.bip.gov.pl/  jedynie w odniesieniu do zamieszczanych na tej stronie dokumentów, które będą sporządzane zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej oraz zobowiązujemy się do redagowania treści publikowanych w BIPie w sposób możliwie jak najbardziej dostępny dla wszystkich odbiorców.

W przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności strony BIP zwiększających jej dostępność, zobowiązujemy się do ich niezwłocznej implementacji.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

 • część dokumentów PDF nie posiada warstwy tekstowej lub posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), wynika to z tego, iż pliki te są skanami dokumentów do plików pdf, które zostały opublikowane w starej wersji systemu BIP CMKP jeszcze przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, następnie zaś przy tworzeniu nowej strony internetowej Administrator BIP CMKP przeniósł je do nowej wersji systemu, która obowiązuje od 4 sierpnia 2020 r.
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zimą, Koordynatorem ds. dostępności, adres poczty elektronicznej magdalena.zima@cmkp.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 5693 769.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności” (wzór – Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w  siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103, pok. nr 18 w godz. 8-16,
 • wysłać pocztą na adres: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 ,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@cmkp.edu.pl,

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej plik do pobrania:
Wzór wniosku docx załacznik nr 1

 

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle indukcyjne oraz zakupiliśmy mobilny system FM wspomagający słyszenie na salach wykładowych.

 1. Pętla indukcyjna zainstalowana na recepcji w budynku przy ul. Marymonckiej 99/103 (wejście od ul. Cegłowskiej, stanowisko  oznaczone zostało symbolem pętli indukcyjnej),
 2. Pętla indukcyjna na recepcji w Domu Nauki w budynku przy ul. Schroegera 82 (stanowisko zostało oznaczone symbolem pętli indukcyjnej),

Dostępność tłumacza języka migowego 

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego nie można skorzystać z tłumaczenia migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od ulicy Marymonckiej wyposażone jest w zjazd dla osób poruszających się na wózkach. Na drzwiach został zamontowany dzwonek przywołujący pomoc. Od ulicy Twardowskiej do budynku można dostać się z poziomu chodnika. Od ulicy Cegłowskiej z poziomu parkingu, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest od ulicy Twardowskiej oraz ulicy Cegłowskiej. W budynku jest platforma schodowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, znajduję się przy szatni od ulicy Twardowskiej. Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny. W budynku są dwie windy. W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra oraz dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Kontuar recepcji umożliwia podjechanie pod blat osobom poruszającym się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze od ulicy Cegłowskiej, wyposażona jest w system przywoływania pomocy. Drzwi toalet oznaczone są piktogramem. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a  oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oraz włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym. Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Schroegera 82 w Warszawie. 
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Przybyszewskiego. Do wejścia prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra oraz dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, wyposażona jest w system przywoływania pomocy.Drzwi toalet oznaczone są piktogramem.W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny.Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym. Włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym. Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Kleczewskiej 61/63 w Warszawie. 
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kleczewskiej. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, wyposażona jest w system przywoływania pomocy. Drzwi toalet oznaczone są piktogramem. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a  oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym. Na każdym poziomie budynku jest plan tyflograficzny. Włączniki światła na korytarzach, w toaletach i salach wykładowych oznaczone są kolorem kontrastowym. Nad wejściem głównym umieszczony został głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami (2)