Główne kierunki badań naukowych w CMKP

W ramach dotacji statutowej w części, którą Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przeznacza na utrzymanie potencjału badawczego realizowane są liczne projekty naukowo-badawcze. Tematyka badań skupia się wokół:
 1. Poprawy efektywności diagnostyki i terapii przewodu pokarmowego.
 2. Metabolicznych i narządowych konsekwencji otyłości – znaczenia czynników genetycznych oraz oceny skuteczności operacji bariatrycznych w ich korygowaniu.
 3. Leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz otyłości z zastosowaniem chirurgii małoinwazyjnej oraz badania wpływu takich operacji na ustępowanie tzw. chorób towarzyszących otyłości jak cukrzyca typu II.
 4. Aspektów patofizjologicznych i diagnostycznych, terapeutycznych i prognostycznych w chorobie wieńcowej, niewydolności serca i zaburzeniach jego rytmu.
 5. Badań nad patogenezą chorób układu krążenia w modelu zwierzęcym.
 6. Optymalizacji sposobów oceny zaawansowania i śledzenia dynamiki powikłań nadciśnienia płucnego oraz skuteczności postępowania terapeutycznego.
 7. Badań nad właściwościami czynnika napięciowego w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób układu oddechowego.
 8. Parametryzacji czynników hemostazy i przepływu krwi w ocenie rozwoju chorób naczyń obwodowych i skuteczności leczenia operacyjnego.
 9. Badań dot. nabytych i wrodzonych mechanizmów niszczenia krwinek czerwonych.
 10. Etiopatogenezy i leczenia chorób neurologicznych: udarów mózgu, padaczki, choroby Parkinsona.
 11. Badań nad regulacją ekspresji białek istotnych dla rozwoju padaczki – rola białka Smg-1.
 12. Zastosowania nowoczesnych metod analitycznych i obrazowych w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń endokrynologicznych i metabolicznych spowodowanych występowaniem guzów neuroendokrynnych oraz choroby autoimmunizacyjnej przebiegającej z nadczynnością tarczycy.
 13. Roli cytokin w przewlekłych chorobach wątroby oraz symportera sodowo-jodowego, pendryny i peroksydazy tarczycowej w raku sutka.
 14. Badań dot. zaburzeń neuroendokrynnych i metabolicznych w stanach fizjologii i patologii.
 15. Wpływu terapii hormonalnej na gospodarkę adipokinami u ciężarnych w ciążach zagrożonych; oceny aktywności enzymu 11ß HSD2, metylacji DNA, metylacji genów związanych ze steroidogenezą w czasie trwania ciąży; badań zmienności korelacji pomiędzy stężeniami witaminy D3, czynnika tkankowego TGF, AMH, a płodnością, statusem menopauzalnym i efektami operacji ginekologicznych.
 16. Ginekologii onkologicznej operacyjnej oraz diagnostyki i terapii prenatalnej.
 17. Działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka powikłań u noworodków przedwcześnie urodzonych intensywnie leczonych.
 18. Przydatności szybkich testów w diagnostyce zakażeń u dzieci, a także monitorowania witaminy D3 w różnych stanach chorobowych dzieci.
 19. Doskonalenia metod diagnozowania i leczenia chirurgicznego (osteotomia okołopanewkowa) chorób stawu biodrowego oraz analizowania parametrów opisujących równowagę kręgosłupa u chorych z deformacjami w przebiegu różnych zespołów chorobowych.
 20. Wypracowania optymalnego standardu postępowania pooperacyjnego w przypadku protezoplastyki i realloplastyki stawu biodrowego i kolanowego.
 21. Roli czynników wzrostu w trakcie rekonstrukcji obrąbka stawowego biodra, pierwotnym zaopatrzeniu uszkodzeń łąkotek, a także efektywności technik stymulacji szpiku kostnego w chirurgii naprawczej łąkotek.
 22. Optymalizacji leczenia chirurgicznego chorych na raka gruczołu krokowego, raka nerki i pęcherza moczowego.
 23. Zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych i leczenia schorzeń powierzchni oka, tylnego odcinka gałki ocznej, jaskry i chorób rogówki.
 24. Badania roli lekarzy rodzinnych i skuteczności stosowanych przez nich metod w promowaniu zachowań prozdrowotnych wśród swoich pacjentów.
 25. Opracowania, a następnie wykorzystania narzędzia do oceny głównego dokumentu polityki zdrowotnej (PZ) w Polsce jakim jest obecnie Narodowy Program Zdrowia.