Programy MNiSW – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Młodym naukowcem jest osoba prowadzącą działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora

albo

  • jest nauczycielem akademickim i posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Do ww. okresu nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra w terminie do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W przypadku przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 5 ustawy, okres, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas jej trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców