Programy MNiSW – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.
 
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
  1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo;
  2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
 

Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat jest liczony od daty uzyskania stopnia doktora. Oznacza to, że osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2015 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2022 r.
Osoby, którym termin 7 lat od uzyskania stopnia doktora upływa pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2023 r., mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku takich osób Minister może jednak odmówić przyznania stypendium i umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie przyznania stypendium.
Osoby, które złożyły wniosek jako doktoranci, a które ukończą kształcenie w szkole doktorskiej (na studiach doktoranckich) pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji, będą mogły otrzymać stypendium tylko w sytuacji, gdy w dniu wydania decyzji:
  • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w uczelni jako nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora;
  • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, jako osoby posiadające stopień doktora.

Stypendium można otrzymać tylko raz.

 
 

Wnioskodawcą o stypendium ministra jest wyłącznie osoba uprawniona, a więc:

w przypadku doktorantów:
  • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;

w przypadku nauczycieli akademickich lub osób zatrudnionych w podmiocie, posiadających stopień doktora:

  • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.
Wnioski składane są wyłącznie przez system Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Wniosek może wypełnić młody naukowiec (wówczas jest jego „redaktorem”). Natomiast podpisać wniosek (elektronicznie) może wyłącznie osoba uprawniona do składania wniosku lub osoba przez nią upoważniona. Czynności wysłania wniosku do ministerstwa dokonuje redaktor wniosku.
 
 

Podstawa prawna:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).