Zadania działu

1. Do podstawowych zadań Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
1) w zakresie zadań związanych z działalnością naukową:

a) organizacja i koordynacja spraw związanych z działalnością naukową CMKP, w szczególności:

 • obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem programów i projektów badawczych, wynalazczością i ochroną patentową, pomoc w przygotowaniu wniosków, umów, aneksów, raportów, obsługa baz danych,
 • nadzór nad terminowością realizacji i rozliczeń programów i projektów badawczych,
 • organizacja i przeprowadzanie konkursów na finansowanie prac młodych badaczy,
 • kontrola formalna zgodności realizacji programów i projektów badawczych z wnioskami, umowami i decyzjami,
 • obsługa wniosków o finansowanie nauki w Systemie ZSUN/OSF składanych do: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

b) obsługa administracyjna spraw związanych z inwestycjami aparaturowymi, w tym pomoc w przygotowaniu wniosków, umów, aneksów, raportów, obsługa baz danych,
c) prowadzenie postępowań, dokumentacji i czynności związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego i tytułów naukowych, w szczególności:

 • przygotowywanie umów z recenzentami, promotorami i członkami komisji habilitacyjnej,
 • zapewnienie sprawnego przepływu dokumentacji i informacji, w szczególności pomiędzy Kandydatem, Działem, Członkami Komisji ds. Stopni Naukowych, Przewodniczącym Rady
  Naukowej CMKP, a także pomiędzy CMKP a Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów
  Naukowych oraz Radą Doskonałości Naukowej,
 • przygotowywanie dyplomów habilitacyjnych

d) prowadzenie dokumentacji i czynności związanych z nostryfikacją stopni naukowych nadanych za granicą,
e) zbieranie i opracowywanie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej CMKP,
f) obsługa administracyjna Komisji ds. Badań Naukowych i Komisji ds. Stopni Naukowych;

2) w zakresie spraw związanych ze współpracą zagraniczną:

a) organizacja zagranicznych pobytów stażystów oraz stypendystów,
b) nawiązanie współpracy z uczelniami i organizacjami zagranicznymi oraz przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do podpisywania umów,
c) prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z zagranicznymi instytucjami naukowobadawczymi i organizacjami międzynarodowymi w ramach zawartych przez CMKP umów,
d) organizacja wymiany międzynarodowej kadry naukowej,
e) organizacja pobytu gości zagranicznych pracowników naukowych, obsługa doktorantów zagranicznych podczas pobytu w CMKP,
f) opracowywanie materiałów informacyjnych dla zagranicznych doktorantów i gości CMKP
g) nadzór nad realizacją umów w ramach współpracy międzyrządowej i programów ramowych Unii Europejskiej;

3) w zakresie spraw związanych z funduszami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi):

a) analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,
b) kierownictwo administracyjne projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz programów pomocowych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CMKP w zakresie kompletowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki pochodzące z funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
d) archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją programów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz innych programów pomocowych;

4) przygotowanie niezbędnych dokumentów i materiałów na posiedzenia Rady Naukowej w zakresie wykonywanych zadań (m.in. postępowania habilitacyjne);

 

5) obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej;

 

6) prowadzenie statystyk i sprawozdawczości, w szczególności dla potrzeb Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia oraz innych centralnych instytucji w zakresie właściwości merytorycznej Działu,

 

7) realizacja zadań informacyjnych skierowanych do doktorantów i pracowników naukowo dydaktycznych CMKP na temat możliwości pozyskania środków finansowych na badania naukowe, w tym w ramach funduszy europejskich, grantów krajowych i międzynarodowych oraz innych programów pomocowych, prowadzenie newslettera naukowego;

 

8) koordynacja całokształtu zagadnień, związanych z obsługą w CMKP Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

 

9) przygotowywanie merytorycznych założeń projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacji w zakresie właściwości Działu.

 

2. Kierownik Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą podlega zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych — prorektorowi.