Kursy z zakresu farmakoterapii 2012/2013

1.1. Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Leki stosowane w niewydolności serca.
2. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
3. Zawał mięśnia sercowego – leczenie farmakologiczne.
4. Leki przeciwarytmiczne.
5. Leki stosowane w nadciśnieniu.
6. Środki stosowane w chorobach naczyń krwionośnych.
7. Standardy terapeutyczne stosowane w chorobach układu krążenia.
8. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu krążenia.
9. Fitoterapia chorób układu krążenia.

Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

Proponowany czas zajęć: 16 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 4 – po 2 godziny
5 – 3 godziny
6 – 1 godzina
7 – 2 godziny
8 – 1 godzina
9 – 1 godzina.

1.2. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób krwi i układu krwiotwórczego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Układ krzepnięcia – podstawowe pojęcia, miejsce działania czynników przeciwkrzepliwych
2. Podstawowe zasady bezpiecznej i skutecznej terapii lekami przeciwkrzepliwymi
3. Leki hamujące krzepnięcie krwi.
4. Leki przeciwpłytkowe.
5. Leki fibrynolityczne (trombolityczne).
6. Leki stosowane w niedokrwistościach.
7. Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz

Proponowany czas zajęć: 8 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu:
Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 6 – po 1 godzinie
7 – 2 godziny

1.3. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat patomechanizmów powstawania chorób układu nerwowego, przedstawienie obecnie preferowanych metod leczenia, w tym najnowszych leków oraz perspektywy terapeutyczne na przyszłość

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (ch. Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa).
2. Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii, uzależnień.
3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych – padaczka, udar mózgu, migrena, zaburzenia snu, stany osłabienia koncentracji, zaburzenia pamięci, stany spastyczne.
4. Fitoterapia chorób układu nerwowego.

Wykładowcy: neurolog, psychiatra, farmakolog

Proponowany czas zajęć: 11 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o działaniach leków (w tym o działaniach niepożądanych leków) lekarzom, opiekunom chorych oraz zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu: test

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 4 godziny
3 – 4 godziny
4 – 1 godzina

1.4. Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii stanów spastycznych układu oddechowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli.
2. Leki zapobiegające reakcji alergicznej i hamujące alergiczne zapalenie.
3. Leki wspomagające w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli.
4. Fitoterapia chorób układu oddechowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta

Proponowany czas zajęć: 7 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 2 godziny
3 – 2 godziny
4 – 1 godzina

1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Farmakoterapia choroby refluksowej i wrzodowej.
2. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego.
3. Leki przeciwwymiotne.
4. Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby.
5. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
6. Fitoterapia chorób układu pokarmowego.

Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta

Proponowany czas zajęć: 8 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu:
Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 1 godzina
3 – 1 godzina
4 – 1 godzina
5 – 2 godziny
6 – 1 godzina

1.6 Farmakoterapia wybranych chorób układu wewnątrzwydzielniczego

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów klinicznych, profilaktyki i leczenia chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy i przytarczyc oraz nadnerczy.

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Budowa, fizjologia i funkcje układu wewnątrzwydzielniczego.
2. Choroby podwzgórza i przysadki: moczówka prosta, niedoczynność przysadki, guzy przysadki – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie.
3. Choroby tarczycy: niedoczynność i nadczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, rak tarczycy – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.
4. Niedoczynność i nadczynność przytarczyc – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.
5. Choroby nadnerczy: pierwotna i wtórna niedoczynność kory nadnerczy, zespół Cushinga, hiperaldosteronizm (zespół Conna) i hipoaldosteronizm, guzy nadnerczy – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.

Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

Proponowany czas zajęć: 8 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Budowa, fizjologia i funkcje układu wewnątrzwydzielniczego.
 • Poznanie etiopatogenezy, czynników ryzyka, obrazu klinicznego, bliskich i odległych skutków wybranych chorób układu wewnątrzwydzielniczego.
 • Umiejętność udzielania informacji na temat choroby i wydawanych leków.

Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1, 4 – po 1godzinie
2,3,5 – po 2 godziny

1.7. Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny

Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii cukrzycy oraz powikłań i chorób jej towarzyszących.

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

 1. Regulacja gospodarki węglowodanowej
 2. Patomechanizm rozwoju cukrzycy typu I i typu II
 3. Badania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy; kryteria rozpoznania. Cukrzyca a inne stany hiperglikemiczne
 4. Farmakoterapia cukrzycy
 5. Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy
 6. Cukrzyca w przebiegu ciąży i u dzieci
 7. Powikłania w przebiegu cukrzycy

Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny

Proponowany czas zajęć: 7 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

 • Umiejętność przekazywania informacji o preparatach stosowanych w leczeniu cukrzycy. Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem insulin oraz metod monitorowania wyników leczenia. Znajomość metod diagnozowania i różnicowania cukrzycy oraz innych hiperglikemii.

Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 1 godzina
2 – 1 godzina
3 – 1 godzina
4 – 1 godzina
5 – 1 godzina
6 – 1 godzina
7 – 1 godzina

1.8. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych

Cel kursu: pogłębienie wiedzy z zakresu antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
1. Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń.
2. Klasyfikacja antybiotyków.
3. Farmakoterapia zakażeń grzybiczych.
4. Chemioterapia infekcji wirusowych.
5. Farmakoterapia gruźlicy.
6. Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami.
7. Leki przeciwrobacze.
8. Oporność na antybiotyki.
9. Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków.
10. Dysbakteriozy.
11. Monitorowanie ordynacji antybiotyków w świetle problemu narastania oporności.

Wykładowcy: farmakolog, mikrobiolog, farmaceuta.

Proponowany czas zajęć: 20 godzin

Wiedza i umiejętności wynikowe:

Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń (1):
Umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
Klasyfikacja antybiotyków (2) oraz Oporność na antybiotyki (8):
Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w racjonalnej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków (9):
Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w optymalizacji leczenia chorób z infekcji.
Farmakoterapia zakażeń grzybiczych (3), Chemioterapia infekcji wirusowych (4), Farmakoterapia gruźlicy (5), Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami (6), Leki przeciwrobacze (7), Dysbakteriozy(10):
Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.
Informacje dodatkowe:
Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
1 – 2 godziny
2 – 4 godziny
3 – 2 godziny
4 – 2 godziny
5 – 1 godzina
6 – 1 godzina
7 – 1 godzina
8 – 2 godziny
9 – 2 godziny
10 – 1 godzina
11 – 2 godziny